งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทาง วิทยาการระบาด. เป็นวิธีการเพื่อการศึกษาถึงเรื่องราว ของการเกิดโรคในคน ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ การเกิด การกระจายของโรค (Distribution) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทาง วิทยาการระบาด. เป็นวิธีการเพื่อการศึกษาถึงเรื่องราว ของการเกิดโรคในคน ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ การเกิด การกระจายของโรค (Distribution) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทาง วิทยาการระบาด

2 เป็นวิธีการเพื่อการศึกษาถึงเรื่องราว ของการเกิดโรคในคน ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ การเกิด การกระจายของโรค (Distribution) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค (Determination) ความหมาย...

3 วิธีการทาง วิทยาการระบาด เป็นวิธีการศึกษาที่จะเรียนรู้หรือ บอกถึงว่ามีการเกิดการกระจายของ โรคในบุคคล เวลา และสถานที่ ที่ เกี่ยวข้องนั้นจริง มากน้อยเพียงใด สามารถบอกถึงความเสี่ยงในการเกิด การกระจายโรค มากน้อยเพียงใด อีก ทั้งอาจพิสูจน์ปัจจัยในการเกิด การ กระจายโรคได้อีกด้วย วัตถุประสงค์...

4 ประโยชน์ประโยชน์ วิธีการทาง วิทยาการระบาด เพื่อทำการวิเคราะห์องค์ประกอบของ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ก่อให้ เกิดโรค มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อพรรณนาและวิเคราะห์อุบัติการณ์และ การแพร่กระจายของโรคในลักษณะตาม บุคคล เวลา สถานที่ ความถี่ของโรค เป็น การวินิจฉัยชุมชน คาดคะเนการเสี่ยงต่อการ เกิด กระจายโรค อาจให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของ กระบวนการธรรมชาติของการเกิดโรค เพื่อค้นหาปัญหาและการศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสุขภาพอนามัย เพื่อวางมาตราการโครงการควบคุมและ ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษาทดลองโดยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์

5 ขั้นตอนขั้นตอน วิธีการทาง วิทยาการระบาด การเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบเรียงรายงานการเกิดโรค ตามหลักวิทยาการระบาด การวิเคราะห์ลักษณะการเกิด โรค การจัดทำรายงาน

6 การแบ่งชนิดการศึกษาตามลำดับ เวลา การศึกษาย้อนหลัง (Retrospective studies) การศึกษา ณ จุดเวลาหนึ่งเวลาใด (Cross- sectional) การศึกษาไปข้างหน้า (Prospective studies) การศึกษาเชิงทดลอง (Experimental studies) การแบ่งชนิดการศึกษาตาม ลักษณะการศึกษา การศึกษาเชิงสังเกต (Observation studies) - การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive studies) - การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical studies) การศึกษาเชิงทดลอง (Experimental studies) การจำแนก ( แบ่ง ) รูปแบบ การศึกษาทาง วิทยาการระบาด

7 จุดมุ่งหมายและ ประโยชน์ รูปแบบการศึกษาทาง วิทยาการระบาด การศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อทราบถึงการกระจายของโรค และ แนวโน้มของการกระจาย ของโรค การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของโรค และ สาเหตุการระบาดของโรค การศึกษาเชิงทดลอง เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของโรค การ ป้องกัน ควบคุมโรค การรักษา และ ประสิทธิภาพของยา วัคซีน

8 การเลือกรูปแบบการเลือกรูปแบบ การศึกษาทาง วิทยาการระบาด การเลือกรูปแบบการศึกษาขึ้นอยู่ กับปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ความรู้ในอดีตและปัจจุบัน ทรัพยากรในการศึกษา ความถี่ของโรคและปัจจัยที่ ต้องการศึกษา ประชากรที่ศึกษา รูปแบบที่เลือกหากเหมาะสม ก็จะทำ ให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และนำผลไป ใช้ได้ทั่วไป

9 ผลิตสื่อโดยผลิตสื่อโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากร การศึกษา ฝ่ายนวัตกรรม การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทาง วิทยาการระบาด. เป็นวิธีการเพื่อการศึกษาถึงเรื่องราว ของการเกิดโรคในคน ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ การเกิด การกระจายของโรค (Distribution) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google