งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การถ่ายทอดทาง พันธุกรรม. ยีน, โครโมโซม และยีโนไทป์ ยีน (gene) หน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ชื้นส่วนของ deoxyribonucleic acid หรือ DNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การถ่ายทอดทาง พันธุกรรม. ยีน, โครโมโซม และยีโนไทป์ ยีน (gene) หน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ชื้นส่วนของ deoxyribonucleic acid หรือ DNA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การถ่ายทอดทาง พันธุกรรม

2 ยีน, โครโมโซม และยีโนไทป์ ยีน (gene) หน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ชื้นส่วนของ deoxyribonucleic acid หรือ DNA โมเลกุลที่สลับซับซ้อนเรียงตัวเพื่อ เป็นรหัสทางพันธุกรรมของ สิ่งมีชีวิต

3 โครโมโซม (Chromosome) สายยาวของ DNA รวมตัวกันอยู่ ภายในนิวเคลียสในเซลของ สิ่งมีชีวิต โครโมโซมจะอยู่เป็นคู่ โครโมโซม หนึ่งจะถ่ายทอดมาจากพ่อ และอีก โครโมโซมหนึ่งจะถ่ายทอดมาจาก แม่ จำนวนคู่ของโครโมโซมจะขึ้นอยู่ กับชนิดของสัตว์

4 ชนิดจำนวน โครโมโซม ( แท่ง ) โค 60 ม้า 64 แพะ 60 สุกร 38 แกะ 54 ไก่ 78 ไก่งวง 80

5 J locus B locus โลกัส (locus) ตำแหน่งของยีน ที่แต่ละโลกัส จะเป็นตำแหน่งของคู่ ของยีน คู่ของยีนในแต่ละโลกัสจะแทนตัว สัญญลักษณ์ เช่นที่ J โลกัส จะมียีน J และ j

6 w J, j เรียกว่า อัลลีล (Allele) ( รูปแบบ ต่าง ๆ ของยีน ) w รูปแบบของยีน เช่น Jj เราเรียกว่า ยีโน ไทป์ (genotype) w รูปแบบของยีนที่ตำแหน่งใดตำแหน่ง หนึ่ง เรียกว่า a one-locus genotype w ที่ a one-locus genotype จะสามารถ เรียกว่าเป็น โฮโมไซกัส ( homozygous) เมื่อยีนที่ตำแหน่งนั้น มีหน้าที่เหมือนกัน เช่น JJ, BB, bb, jj w ที่ a one-locus genotype จะสามารถ เรียกว่าเป็น เฮทเทอโรไซกัส ( heterozygous) เมื่อยีนทั้ง 2 นี้มี องค์ประกอบทางเคมี และหน้าที่ที่ แตกต่าง กัน เช่น Jj, Bb

7 กฎของเมนเดล (Mendel’s laws) กฎการแยกของคู่ของยีน ( law of segregation) ในการสร้าง เซลสืบพันธุ์ (germ cell หรือ gamete) ที่ ตำแหน่งหนึ่งของยีนจะมี 2 ยีน ในเซลพ่อแม่ จะถูก แยกออก โดยจะมีเพียงยีน เดียวเท่านั้นไปอยู่ใน เซลสืบพันธุ์ กฎการรวมกันของโดยอิสระ (law of independent assortment) ยีนจะจัดเข้าชุดโดยอิสระระหว่าง ขบวนการ meiosis ถ้าการเกิดโอกาสในการ เกิดเซลสืบพันธุ์รูปแบบต่างมีเท่ากัน Parent cell (2n) Germ cell or Gamete (n)

8 Parent genotype:AABBAABb AaBb Possible gametes:ABABAbAB Ab aB ab Linkage ตำแหน่ง หรือ locus 2 หรือ มากกว่า อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน J locus B locus JjJj BbBb JB j b

9 Crossing over การเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมที่เป็นคู่กัน J locus B locus JjJj BbBb J locus B locus jJjJ BbBb jBJb

10 Parent cell (2n) Gamete (n) Zygote (2n) Embryo (2n) Female Male

11 Male/FemaleRr RRRRr rRrrr 1RR:2Rr:1rr Rr x Rr Punnett square ตาราง 2 ทาง ใช้ในการคำนวณหา รูปแบบยีนของไซโกตหรือของลูกที่จะ เป็นไปได้หลังจากการผสมพันธุ์

12 JjBb x JjBb F/MJBJbjBjb JBJJBBJJBbJjBBJjBb JbJJBbJJbbJjBbJjbb jBJjBBJjBbjjBBjjBb jbJjBbJjbbjjBbjjbb 1JJBB:2JJBb:2JjBB:1JJbb:4JjBb: 1 jjBB:2Jjbb:2 jjBb:1jjbb

13 Dominance: ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนที่ ตำแหน่งเดียวกัน เช่น heterozygotes อัลลีลหนึ่งจะมีอิทธิพลต่ออีกอัลลีลหนึ่ง (complete dominance, partial dominance, no dominance, and over dominance) J’J’ (10 กก.)JJ (20 กก.) JJ’ (15 กก.) JJ’ (20 กก.) Epistasis: ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนต่าง ตำแหน่ง เช่นการแสดงออกของยีนที่ ตำแหน่งหนึ่งขึ้นอยู่กับอัลลีลในอีกตำแหน่ง หนึ่ง Sex-Related Inheritance: การแสดงออก ของยีนขึ้นอยู่กับเพศ (sex-linked, sex- limited, and sex influenced inheritance)

14 Quantitative Genetics ( พันธุศาสตร์ปริมาณ ) Qualitative traits ( ลักษณะคุณภาพ ): การแสดงออกของลักษณะปรากฏถูก ควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ และสภาพแวดล้อม ไม่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกลักษณะ ปรากฏ (P=G) Quantitative traits ( ลักษณะปริมาณ ): การแสดงออกของลักษณะปรากฏถูก ควบคุมด้วยยีนหลายคู่ และสภาพแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของลักษณะ ปรากฎ

15 500 A) P=600B) P=450 C) P=450 Phenotypic value (P-mean) Genotypic value (G) Environmental effect (E)

16 Genotypic vale ( ค่ายีโนไทป์ หรือค่า ความสามารถทางพันธุกรรมรวม ): อิทธิพลของยีนในตัวสัตว์แต่ละตัวที่ส่งผล ต่อการแสดงออกในลักษณะนั้น ๆ ค่าความสามารถทางพันธุกรรมรวมเกิด จากอิทธิพลทางพันธุกรรม 3 แบบ คือ อิทธิพลทางพันธุกรรมแบบบวกสะสม (Additive genetic effects, Breeding value, A, BV) อิทธิพลทางพันธุกรรมเนื่องจาก ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนในตำแหน่ง เดียวกัน (Dominance genetic effects, D) อิทธิพลทางพันธุกรรมเนื่องจาก ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนต่างตำแหน่ง (Epistatic effects, I)

17 BV AA = 10+10 =20 BV Aa = 10+ (- 10)=0 BV aa =(-10)+ (- 10)=-20 GenotypeBreeding Value Genotypic Value AA 20 g 20 g Aa 0 g 20 g aa-20 g-20 g

18 อัตราพันธุกรรมแบบ กว้าง Heritability in broad sense, h 2

19 อัตราพันธุกรรมแบบ แคบ Heritability in narrow sense, h 2

20 อัตราพันธุกรรม (heritability: h 2 ) สัดส่วนของความแปรปรวนเนื่องจาก พันธุกรรม ( genetic variance) ต่อความ แปรปรวนของลักษณะปรากฏ (phenotypic variance) หรือ สัดส่วนของความแปรปรวนเนื่องจาก พันธุกรรมแบบบวกสะสม (additive genetic variance) ต่อความแปรปรวนของลักษณะ ปรากฏ phenotypic variance หรือ เป็นค่าที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พันธุกรรม และลักษณะปรากฏ อัตราพันธุกรรม เป็นค่าเฉพาะของแต่ละประชาการ ใน แต่ละลักษณะ มีค่า ตั้งแต่ 0-1

21 สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Genetic Correlation, r G ) เกิดจากการที่ยีนตำแหน่งหนึ่งมีผลใน การควบคุมลักษณะมากกว่าหนึ่งลักษณะ (pleiotropy) และจากการที่ยีนหรือกลุ่ม ของยีนที่ควบคุมลักษณะทั้งสองมีตำแหน่ง อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน (linkage) สนับสนุนซึ่งกันและกัน (synergistic effect) แบบตรงกันข้าม (antagonistic effect)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การถ่ายทอดทาง พันธุกรรม. ยีน, โครโมโซม และยีโนไทป์ ยีน (gene) หน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ชื้นส่วนของ deoxyribonucleic acid หรือ DNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google