งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sensitivity Test (In vitro) คือการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ เพื่อหายาที่มีความ ไวจำเพาะ กับ เชื้อ แบคทีเรียที่เป็น สาเหตุของโรค เพื่อเป็นการ คาดคะเนผลที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sensitivity Test (In vitro) คือการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ เพื่อหายาที่มีความ ไวจำเพาะ กับ เชื้อ แบคทีเรียที่เป็น สาเหตุของโรค เพื่อเป็นการ คาดคะเนผลที่จะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Sensitivity Test (In vitro) คือการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ เพื่อหายาที่มีความ ไวจำเพาะ กับ เชื้อ แบคทีเรียที่เป็น สาเหตุของโรค เพื่อเป็นการ คาดคะเนผลที่จะ ใช้ยาชนิดนั้นใน การรักษาสัตว์ (In vivo) ยาที่มี ประสิ ทธิภา พดี ที่สุด

3 MIC คือ ปริมาณ ยาต่ำสุดที่ป้องกัน ไม่ให้เกิดการ เจริญของ แบคทีเรีย ใน หลอดทดลอง ค่าที่ใช้เป็นหลัก คือ MIC MBC คือ ปริมาณ ยาต่ำสุดจากหลอด ทดลองที่นำมาเพาะ เชื้อต่อใน agar plate ที่ไม่มียาต้าน จุลชีพแล้วสามารถ ป้องกันไม่ให้เกิด การเจริญของเชื้อ ได้ วิธีการหา MIC และ MBC

4 Minimal Inhibitory Concentration (MIC) คือ ความเข้มข้นของยาในระดับ ต่ำสุด ( ในหลอดทดลอง ) ที่สามารถยับยั้งการ เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย หาได้จากการ เจือจางยางให้มีความเข้มข้นต่างกัน ใส่ลงไป ในเชื้อที่กำลังเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อ ปกติยาที่มีประสิทธิภาพ คือยาที่มี ความสามารถกระจายตัวใน body fluid โดยมี ความเข้มข้นเป็น 2-10 เท่า ของ MIC

5 Minimal Effective Concentration (MEC) คือ ความเข้มข้นของยาในเลือดใน ระดับต่ำสุด ที่ทำให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ( ทำให้อาการไม่สบายนั้น หายไป )

6 Resistance ยาปฏิชีวนะ อาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ( ทนยา ) ได้โดยที่ทำให้เกิดการผ่าเหล่า และมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนยา สามารถมีชีวิตรอดจากการทำลายของยา และเมื่อโฮสต์นั้นอยู่ในสภาพอ่อนแอลง ทำ ให้สายพันธุ์เหล่านี้สามารถทวีจำนวนและ เกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ยีนส์ที่ผ่าเหล่า สามารถถ่ายทอดสายพันธุ์ได้อีกด้วย การ ดื้อยานี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียโดย ธรรมชาติ 2. การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียที่ พัฒนาขึ้นภายหลังการใช้ยา

7 กลไกการดื้อยาของแบคทีเรีย เป็นกลไกทางชีวเคมี สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 1. รบกวนการซึมผ่านของยาเข้าเซลล์ 2. สร้างเอนไซม์มาทำลายยา 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายที่จับ กับยาต้านจุลชีพ 4. เพิ่มการสร้างสารเพื่อมาทำลายยา

8 Mutational resistance มักเป็นการดื้อต่อ ยาเพียงชนิด เดียว Plasmid resistance ทำ ให้เกิดการดื้อ ยาหลายชนิด พร้อมๆกันได้ นิยามศัพท์ การดื้อยาปัจจุบัน มักเกิดจากแบบที่ มีการถ่ายทอด ทาง plasmid

9 ปัญหาที่เกิดจากเชื้อดื้อยา เกิดจากมีการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อและใช้อย่าง ไม่ถูกต้อง ( ไม่ตรงกับโรค, ไม่ถูก dose, ไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ) ทำให้เชื้อดื้อยาต้อง ใช้ยาแรงขึ้น มีผลข้างเคียง ทำให้โรคกระจาย เพราะยาที่ใช้ไม่ได้ผล ไม่สามารถควบคุม โรคและเชื้อที่ติดต่อถึงคนได้ การงดใช้ยาภายหลังที่เกิด ปัญหาดื้อยา มีผลลดปริมาณที่ดื้อยาได้น้อย เนื่องจากการดื้อยาถ่ายทอดผ่านยีนส์ไปได้ อย่างกว้างขวาง

10 Quantal effect รูปบน การตอบสนองต่อการ รักษา เมื่อให้ยาโดย เพิ่มขนาดยา ครั้งละ 0.2 mg/kg แล้วดู จำนวนผู้ป่วยที่ ตอบสนองมีอาการดีขึ้น รูปล่าง เมื่อนำกราฟข้างบนมา plot ในลักษณะความถี่ สะสม ทำให้สามารถ ทราบค่า Effective dose (ED) ขนาดต่างๆ ได้

11 ขอบเขตความปลอดภัยและดรรชนี ในการรักษาโดยใช้ยา (Safety margin & Therapeutic index) ED 0 = Effective dose 0 หมายถึงปริมาณยาที่ใช้ในการ รักษา แต่ไม่มีสัตว์หายป่วย ED 50 = ปริมาณยาที่ให้ผลในการรักษา 50% ของจำนวน สัตว์ ED 100 = ปริมาณยาต่ำสุดที่ให้ผลในการรักษา 100% ของจำนวนสัตว์ ( หายทุกตัว ) LD 0 = Lethal dose 0 หมายถึงปริมาณยาสูงสุดที่ใช้ รักษาโดยที่ไม่มีสัตว์ตัวใดตายเนื่องจากความเป็นพิษของ ยา LD 50 = Lethal dose 50 หมายถึงปริมาณยาที่เป็นพิษ ทำ ให้สัตว์ตาย 50% ของทั้งหมด LD 100 = Lethal dose 100 หมายถึงปริมาณยาที่เป็นพิษ ทำให้สัตว์ตายทั้งหมด LD 1 00 LD 5 0 LD 0 ED 1 00 ED 5 0 ED 0

12 Therapeutic index (Safety margin) คือ ดัชนีในการรักษา ใช้ บอกถึงความปลอดภัยของยานั้น Therapeutic index = ED 50 LD 50


ดาวน์โหลด ppt Sensitivity Test (In vitro) คือการทดสอบใน ห้องปฏิบัติการ เพื่อหายาที่มีความ ไวจำเพาะ กับ เชื้อ แบคทีเรียที่เป็น สาเหตุของโรค เพื่อเป็นการ คาดคะเนผลที่จะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google