งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อต้านทานโรคและแมลง Breeding for Pest Resistance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อต้านทานโรคและแมลง Breeding for Pest Resistance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อต้านทานโรคและแมลง Breeding for Pest Resistance

2 ความต้านทานแมลง * พืชชนิดหนึ่ง ๆ ไม่ได้ถูกแมลงทุกชนิดเข้าทำลาย * แมลงชนิดหนึ่ง ๆ ไม่ได้เข้าทำลายพืชทุกชนิด สำหรับพืชอาศัยที่แมลงเข้าทำลายได้ อาจมีบาง genotypes ที่ต้านทาน ต่อแมลงชนิดนั้น ซึ่งเกิดจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ หรือการปรับปรุง พันธุ์พืช

3 ความต้านทานแมลง การคัดเลือกพืชอาศัยของแมลง 1. ตำแหน่งของแหล่งที่อยู่ของพืชอาศัย แมลงที่อพยพจากแหล่งอื่น 2. ตำแหน่งของพืชอาศัย สี ผิวสัมผัส รูปร่าง ( ระยะไกลและใกล้ ) 3. การยอมรับเป็นพืชอาศัย รสชาติ การกระตุ้นจากสารเคมี ความแข็ง สารเคลือบผิวใบ ขนใบ 4. ความเพียงพอของการเป็นพืชอาศัย ธาตุอาหาร การไม่เป็นพิษ

4 วิธีการที่พืชต้านทานแมลง 1.1 ลักษณะของพืชที่ทำให้แมลงไม่ชอบ ใช้เป็นแหล่งอาหาร อาศัย หรือวางไข่ เช่น สี การสะท้อนแสง ขนใบ กลิ่น รส รูปร่างของใบและต้น สารเคมี 1. ความไม่เหมาะหรือไม่ชอบที่จะเป็นพืชอาศัย (Nonpreference; antixenosis) Okra leaf and frego bract (Fitt et al., online) * เพลี้ยอ่อนชอบถั่ว พันธุ์ที่มีสีเขียวอมน้ำเงินมากกว่าพันธุ์ที่มีสีเขียวอมเหลือง * เพลี้ยอ่อนชอบกระหล่ำปลี พันธุ์ที่สะท้อนแสงความเข้มต่ำมากที่สุด

5 * ถั่วเหลืองที่ปราศจากขนใบ จะถูกทำลายโดย เพลี้ยกระโดดได้มากกว่า * ความต้านทานต่อตั๊กแตนในข้าวโพดและข้าว ฟ่าง มีความสัมพันธ์กับรส * พันธุ์ที่มีใบแผ่กว้าง เหมาะแก่การเข้าพัก อาศัยและวางไข่ มากกว่าพันธุ์ที่มี ใบตั้ง วิธีการที่พืชต้านทานแมลง

6 1.2 สารเคมี 1. เป็นพิษต่อแมลง 2. เพิ่มความแข็งของต้นพืช 3. สารเคมีที่ดึงดูดแมลง (attractants) หรือ ที่ไล่แมลง (repellents) 1. ความไม่เหมาะหรือไม่ชอบที่จะเป็นพืชอาศัย (Nonpreference; antixenosis) Insect ResponsePositiveNegative OrientationAttracts/ ArrestsRepels FeedingExcitesSuppresses วิธีการที่พืชต้านทานแมลง

7 2. ผลร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่วงจรชีวิตของแมลง (Antibiosis) วิธีการที่พืชต้านทานแมลง เนื้อเยื่อพืชที่แมลงใช้เป็นอาหารมีผลเสียต่อ การพัฒนาและการสืบพันธุ์ของแมลง เช่น - ยับยั้งการเจริญเติบโต - เพิ่มอัตราการตาย - ยืดระยะเวลาการพัฒนาเป็นตัว เต็มวัย - ลดช่วงอายุของตัวเต็มวัย - ไม่มีธาตุอาหารที่แมลงต้องการ - มีความผิดปกติทางสัณฐานวิทยา - มีพฤติกรรมผิดปกติ

8 2. Antibiosis อาจเกิดจากสัณฐานของพืช หรือสารเคมีบางอย่างในพืช * พันธุ์ฝ้ายที่มี gossypol มากต้านทานต่อ แมลงบางชนิดได้ดีกว่า * ข้าวโพดที่ต้านทานต่อหนอนเจาะมี cralylosyl flavone maysin ที่ไหม * ข้าวโพดที่ต้านทานต่อหนอนเจาะลำ ต้นมี DIMBOA วิธีการที่พืชต้านทานแมลง

9 3. ความทนทาน (Tolerance) การที่พืช สามารถเจริญเติบโต ให้ผลผลิตได้ ถึงแม้ว่าจะมีแมลงเข้าทำลายในระดับที่ทำ ความเสียหายแก่พืชที่ไม่ทนทาน ความสามารถในการสร้างราก ใบ หรือ ต้น ใหม่ของพืชมีอิทธิพลต่อความทนทานต่อ ความเสียหาย เช่น ข้าวฟ่างทนทานต่อ greenbug วิธีการที่พืชต้านทานแมลง

10 Mechanisms of resistance Antibiosis Antixenosis Tolerance มีผลต่อชีววิทยาของแมลง อัตราการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ ระยะเวลาในการพัฒนา มีผลต่อพฤติกรรมของแมลง อาหาร การวางไข่ การตอบสนองของพืชต่อการ เข้าทำลายของแมลง การซ่อมแซม การชดเชย การทนต่อบาดแผล

11 * การต้านทานแมลงถูกควบคุมโดยยีน 1 คู่ (monogenic) น้อยคู่ (oligogenic) หรือมากคู่ (polygenic) * แมลงบางชนิดมีหลายสายพันธุ์ (race; biotype) ซึ่งอาจมีความจำเพาะ ในการเข้าทำลาย พันธุศาสตร์ของการต้านทานแมลง

12 1. รายละเอียดเกี่ยวกับแมลง ต้อง ทราบชีพจักร วิธีการทำลาย การ ป้องกันกำจัด วิธีการเลี้ยงแมลงเพื่อ ใช้ในการคัดเลือก ควรให้มีระดับการ ระบาดเกิดขึ้นเหมือนธรรมชาติ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานแมลง

13 2. การตรวจสอบพืช การตรวจสอบ เพื่อแยกพืชต้านทานหรือไม่ต้านทานมี วิธีการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของ พืชและแมลง อาจทำในแปลงปลูกหรือ ในเรือนเพาะชำ การทำให้แมลงระบาด อาจทำโดยปลูกพันธุ์ที่ไม่ต้านทาน แทรกลงไปในแปลงหรือรอบๆแปลง การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานแมลง (Fitt et al., online)

14 3. แหล่งของความต้านทาน จากแหล่งรวบรวมพันธุ์ นักปรับปรุงพันธุ์ พืชพันธุ์ป่า พันธุ์จากถิ่นกำเนิดของแมลง พืชชนิดอื่นที่ผสมข้ามได้ หรือจากการปลูกตรวจสอบหลายพันธุ์ วิธีการปรับปรุงอาจใช้การ ผสมกลับ วิธีบันทึกประวัติ วิธี เก็บรวม หรือวิธีคัดเลือกซ้ำ การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ต้านทานแมลง


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อต้านทานโรคและแมลง Breeding for Pest Resistance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google