งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเกิด การ เจริญ การเติบโต และตายในที่สุด แต่ การสืบต่อของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ยังคงดำรงอยู่ติดต่อกันหลายชั่วอายุและ ตลอดไปเป็นระยะเวลายาวนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเกิด การ เจริญ การเติบโต และตายในที่สุด แต่ การสืบต่อของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ยังคงดำรงอยู่ติดต่อกันหลายชั่วอายุและ ตลอดไปเป็นระยะเวลายาวนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเกิด การ เจริญ การเติบโต และตายในที่สุด แต่ การสืบต่อของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ยังคงดำรงอยู่ติดต่อกันหลายชั่วอายุและ ตลอดไปเป็นระยะเวลายาวนาน สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่บนโลกจะมี รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่มี ความแตกต่างกันในแต่ละชนิดหรือสปี ชีส์ (species) มนุษย์ทั้งหมดบนโลกก็มี ลักษณะแตกต่างกัน เช่น บางคนผิวดำ บางคนผิวขาว บางคนตาสีดำ บางคนตา สีฟ้า เป็นต้น นักเรียนคิดว่ามนุษย์ ทั้งหมดบนโลกเป็นชนิดหรือสปีชีส์ เดียวกันหรือไม่ ใบ ความรู้

3 มนุษย์ทั้งหมดบนโลก เป็นสิ่งมีชีวิตส ปีชีส์เดียวกันหรือไม่ ? ไม่ เป็น เป็น แบบฝึกหัด

4 ภาพเด็กที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3 ภาพ ดังนี้ ตาราง ลักษณะของเด็กที่เห็นในภาพ ภาพ ที่ ลักษณะที่สังเกต อวัยวะที่เห็นบน ใบหน้า สีตาสีผิว ลักษณ ะผม 123 นัยน์ตา, จมูก, ปาก ฟ้าดำน้ำตาลทองดำน้ำตาล หยักศ ก หยิก เหยียด ตรง ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ใบ ความ รู้

5 Timer ก. ก. ข. ข. ค. ค. ง. ไม่มี ข้อถูก แบบฝึกหัด ภาพใดมีลักษณะสีตาน้ำตาล, สีผิวน้ำตาล, ลักษณะผม เหยียดตรง ?

6 ดูภาพต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่ แปรผันแบบต่างๆ ดูภาพต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่ แปรผันแบบต่างๆ ลักษณะผิวเผือก ลักษณะผิวดำ ( แปรผันไม่ต่อเนื่อง ) ( แปรผันต่อเนื่อง ) ( แปรผันไม่ต่อเนื่อง ) ( แปรผันต่อเนื่อง ) ความถนัดของมือซ้าย ลักษณะผมหยิก ( แปรผันไม่ต่อเนื่อง ) ( แปรผันไม่ต่อเนื่อง ) ( แปรผันไม่ต่อเนื่อง ) ( แปรผันไม่ต่อเนื่อง ) ใบ ความ รู้

7 ให้นักเรียนโยงเส้นภาพ ที่สัมพันธ์กัน ? ลักษณะผมหยิก ( แปร ผันไม่ต่อเนื่อง ) ความถนัดของมือซ้าย ( แปรผันไม่ต่อเนื่อง ) ลักษณะผิวดำ ( แปรผัน ต่อเนื่อง ) ลักษณะผิวดำ ( แปรผัน ต่อเนื่อง ) ลักษณะผิวเผือก ( แปร ผันไม่ต่อเนื่อง ) 1 2 3 4 A B C D แบบฝึ กหัด

8 ให้นักเรียนทดลองใน ห้องเรียน ? ลักษณะ จำนวน ( คน ) จำนวน (%) ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้น ไม่ได้ ผมหยัก ผมเหยียด ใบ ความรู้

9 ยีน (gene) เป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะ ทางพันธุกรรม ยีน (gene) เป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะ ทางพันธุกรรม ยีนของพ่อในนิวเคลียสอสุจิผสมกับยีน ของแม่ในนิวเคลียสของไข่ได้ไซโกต หลังจากนั้นเกิดการแบ่งเซลล์แบบโมโทซิส (motosis) ทำให้ไซโกตเจริญเติบโตมีขนาด ใหญ่เปลี่ยนแปลง รูปร่างหน้าที่เป็นอวัยวะ ต่างๆคนมีโครโมโซมเท่าใด และมีลักษณะอย่างไร ยีนอยู่บนโครโมโซม และโครโมโซมอยู่ ในนิวเคลียส นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคนมี โครโมโซมกี่แท่ง และมีลักษณะอย่างไร คนมีโครโมโซม 46 แท่ง 23 คู่ แต่ละแท่ง มีขนาดไม่เท่ากัน แต่ละคู่มีขนาดเท่ากัน ยกเว้นคู่สุดท้ายที่เป็นโครโมโซมเพศของชาย ใบ ความรู้

10 คนมีโครโมโซม กี่แท่ง ? แบบฝึกหัด

11 พันธุ กร _ ม ร มค แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเติมคำให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเกิด การ เจริญ การเติบโต และตายในที่สุด แต่ การสืบต่อของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ยังคงดำรงอยู่ติดต่อกันหลายชั่วอายุและ ตลอดไปเป็นระยะเวลายาวนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google