งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Technology Center แผนการดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรม ทางหลวงชนบท 20 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Technology Center แผนการดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรม ทางหลวงชนบท 20 กุมภาพันธ์ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Technology Center แผนการดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรม ทางหลวงชนบท 20 กุมภาพันธ์ 2558

2 Information and Technology Center แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ของกรมทางหลวงชนบท 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 การบูรณาการ ข้อมูล (Data Warehouse) การปรับปรุง ข้อมูล ภูมิสารสนเทศ (GIS) การปรับปรุง ระบบ จัดซื้อ จัดจ้าง แผนการ ดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีและ สารสนเทศ

3 Information and Technology Center 3 ปี พ. ศ ประเทศไทย กระทรวง ฯ กรมฯ 51 ( ร่าง ) แผนแม่บทด้าน ICT ( ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ. ศ แผนแม่บท ICT ของ กระทรวงฯ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ แผนแม่บท ICT ของ กระทรวงฯ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ แผนแม่บท ICT ของกระทรวงฯ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ แผนแม่บท ICT ของกรม ฯ พ. ศ ( ร่าง ) แผนแม่บท ICT ของกรมฯ พ. ศ แผนยุทธศาสตร์ GIS ของกระทรวงฯ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ แผนยุทธศาสตร์ GIS ของกระทรวงฯ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ แผนยุทธศาสตร์ GIS ของ กระทรวงฯ ( ฉบับที่ 4) พ. ศ SMART Thailand 2020 ( ร่าง ) แผนแม่บท GIS ของกรมฯ พ. ศ แผนแม่บท GIS กลางของ ประเทศ พ. ศ ( ร่าง ) แผนแม่บทด้าน ICT ( ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ. ศ แผนยุทธศาสตร์ GIS แห่งชาติ พ. ศ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ICT)

4 Information and Technology Center 4 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ SWOT Work Shop จุดแข็ง (Streng th) จุดอ่อน (Weakn ess) โอกาส (Opport unity) อุปสรรค (Threat ) กำหนด จุดหมาย / ทิศทาง วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) เป้าหมาย (Goal) เสนอ CIO เพื่อให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้าน ICT ( ร่าง ) แผนแม่บท ด้าน ICT กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กำหนดเป้าหมาย โครงการ / แผนงาน ระยะเวลา ดำเนินการ จัดประชุมเพื่อขอ ความเห็นชอบ ( ร่าง ) แผนแม่บท ด้าน ICT เสนอ ( ร่าง ) แผน แม่บทด้าน ICT ต่อ CIO พิจารณาให้ ความเห็นชอบ แผนแม่บทด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร พ. ศ คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร พิจารณาประเด็นที่ได้รับจากการสัมมนา เชิงปฏิบัติการฯ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำ ( ร่าง ) แผนแม่บทฯ

5 Information and Technology Center 5 การบูรณาการข้อมูล (Data Warehouse)

6 Information and Technology Center 6 การบูรณาการข้อมูล (Data Warehouse)

7 Information and Technology Center 7 การปรับปรุงข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)

8 Information and Technology Center จบการ นำเสนอ 8 Information and Technology Center.


ดาวน์โหลด ppt Information and Technology Center แผนการดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรม ทางหลวงชนบท 20 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google