งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระสำคัญของการสัมมนา เรื่อง การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระสำคัญของการสัมมนา เรื่อง การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระสำคัญของการสัมมนา เรื่อง การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕

2 สาระสำคัญของการสัมมนา  นโยบายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดทำ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน คำของบประมาณฯสำหรับการดำเนินการของ หน่วยงานเอง คำของบประมาณฯที่ต้องเสนอผ่านหน่วยบริการ กลาง  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์  ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อ นำไปปรับปรุงในงานที่หน่วยงานมีความ เกี่ยวข้อง

3 สิ่งที่คาดหวัง  หน่วยงานสามารถจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปีโดยมี แผนปฏิบัติการ ประจำปี ที่สอดรับกับ งบประมาณ

4 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน จัดประชุมหน่วยงานเพื่อ ดำเนินการเรื่องนี้โดย เฉาพาะ

5 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน  ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน แผนและ งบประมาณของหน่วยงาน  นำเอกสารและแบบฟอร์มที่ได้รับในวัน สัมมนานี้ไปปรึกษาหารือกับหัวหน้า หน่วยงานถึงแนวทางในการยกร่าง แผนปฏิบัติการประจำปี  ยกร่างแผนปฎิบัติการประจำปีในส่วนที่ เป็นภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด เสนอหัวหน้าหน่วยงาน  เสนอวันนัดประชุมหน่วยงาน

6 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน  หัวหน้าหน่วยงานประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 1  เพื่อร่วมกันวางกรอบจัดทำแผนฯของหน่วยงานว่า ควรจะดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างในปี 2555 เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด โดยรวมของหน่วยงาน ทั้งตามภารกิจพื้นฐาน ของหน่วยงาน และภารกิจยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานเกี่ยวข้อง  มอบหมายผู้รับผิดชอบยกร่างรายละเอียดกิจกรรม ตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานในแต่ละเรื่อง เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  มอบหมายผู้รับผิดชอบยกร่างโครงการตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง  กำหนดวันส่งโครงการ / กิจกรรม

7 สิ่งที่ควรดำเนินการภายในหน่วยงาน  ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของ หน่วยงาน รวบรวมโครงการ / กิจกรรม บันทึกลงใน แบบฟอร์ม และใช้เป็นเอกสารประกอบการ ประชุมครั้งต่อไป  หัวหน้าหน่วยงานประชุมหน่วยงานครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการ / กิจกรรม และงบประมาณที่เหมาะสม  หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาภาพรวม แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ก่อนส่งส่วนแผนงานเพื่อเสนอขอรับการ จัดสรรงบประมาณต่อไป

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สาระสำคัญของการสัมมนา เรื่อง การเตรียมการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google