งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ศึกษาประเด็น และยกร่างผัง SWOT เพื่อจัดการประชุม จากเอกสารต่างๆ ระดมความคิดเห็น stakeholders 21 ธันวาคม 2544 วิเคราะห์ผล ยกร่างเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ Workshop กุมภาพันธ์ 2545 วิเคราะห์ผล ยกร่างแผน และยุทธศาสตร์ ระดมความคิดเห็น stakeholders 14 มีนาคม 2545 วิเคราะห์ผล ยกร่างแผนงาน กิจกรรมและกลไก ในการผลักดัน Workshop เมษายน 2545 แผนแม่บท ฉบับสมบูรณ์ กรอบนโยบาย IT 2010 นโยบายรัฐบาล ผลการประเมิน IT 2000 9thNESDP (แผน๙) แนวทางการปฏิรูประบบราชการ BOI Workshop SME Workshop E-ASEAN e-Readiness เอกสารภาคเอกชน เอกสารความคิดเห็นสถาบัน อาทิ World Bank, TDRI, ก.ศึกษาฯ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เอกสารอื่นๆ เอกสารที่ใช้ศึกษา ประชุมระดมความเห็น stakeholders (21 ธค 44) วัตถุประสงค์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แวดล้อมต่อการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศของประเทศ โดยใช้ SWOT Analysis กำหนดเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญของสภาวะแวดล้อม เพื่อบรรจุลงในผัง SWOT ร่างเป้าประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นของแผนพัฒนา และวิเคราะห์แนวทางที่ควรจะเป็นไปในช่วงของแผน Workshop 1 (4 กพ. 45 ) วัตถุประสงค์ พิจารณา (ร่าง) บทสรุปสถานการณ์ด้านการพัฒนา ICT ของประเทศไทย เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์การพัฒนา กำหนดยุทธศาสตร์เร่งด่วน และแผนงาน/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ ระดมความคิดเห็น Stakeholders (14 มีค. 45 ) วัตถุประสงค์ ยืนยันร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา ICT ในไทย พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ และแผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการ Workshop3 (26 เมย. 45) วัตถุประสงค์ ทบทวนร่างแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ในภาพรวม แผนงาน/ โครงการ และลำดับความสำคัญ พิจารณากลไกผลักดันขบวนการพัฒนา และกลไกในการติดตามประเมินผลและผู้รับผิดชอบ พิจารณาแผนงานเร่งด่วน 1. ผลการประเมิน สถานการณ์ณ์เพื่อกำหนด ธงชัยของการพัฒนา 2. สรุปเป้าประสงค์ของการ พัฒนาที่ควรจะเป็นใน ช่วงระยะเวลาของแผน 3. จัดทำข้อเสนอทางเลือก ด้านกลยุทธ์ต่างๆ 4. ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์หลัก และยุทธศาสตร์รอง 2. ร่างแผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ 3. กำหนด Key Success Factors 1. ปรับแก้ยุทธศาสตร์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. สรุปลำดับความสำคัญของ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน งาน/กิจกรรม/โครงการ 3. ร่างกลไกในการผลักดัน ขบวนการพัฒนา และการติดตาม ประเมินผล 4. ร่างกำหนดการผู้รับผิดชอบ โครงการทั้งภาครัฐ และเอกชน 15 พฤษภาคม 2545 แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศฯ ฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ )

2 ประชุมระดมความคิดเห็น
โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย Workshop เมษายน 2545 ประชุม NITC 2 พฤษภาคม 2545 ชี้แจงข้อมูลต่อ คณะอนุกรรมาธิการ IT สภาผู้แทนราษฎร 15 พฤษภาคม 2545 ประชุมหารือแนวทาง ปรับปรุงแผนแม่บท 23 พฤษภาคม 2545 ประชุมระดมความคิดเห็น ในการวิเคราะห์ SWOT 10 มิถุนายน 2545 ประชุม NITC มิถุนายน 2545 Workshop3 (26 เมย. 45) วัตถุประสงค์ ทบทวนร่างแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ในภาพรวม แผนงาน/ โครงการ และลำดับความสำคัญ พิจารณากลไกผลักดันขบวนการพัฒนา และกลไกในการติดตามประเมินผลและผู้รับผิดชอบ พิจารณาแผนงานเร่งด่วน ประชุม NITC (2 พค.45) มติคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบในหลักการ ให้คณะทำงานนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มอบหมายรองนายก (นายกร ทัพพะรังสี) เป็นผู้ดูแลกำกับ ชี้แจงข้อมูล (15 พค. 45) ชี้แจงแนวทางการจัดทำ SWOT Analysis โดยละเอียด หลักการในการพิจารณาและวิเคราะห์ SWOT กลุ่ม stakeholders ที่เกี่ยวข้อง ที่มาของ SWOT การแปลงผัง SWOT สู่ยุทธศาสตร์ ประชุมหารือ (23 พค.45) พิจารณาประเด็นเพื่อปรับปรุงแผนแม่บท ทำความเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ตามเทคนิค SWOT Analysis ประชุมระดมความคิดเห็น (10 มิย. 45) วัตถุประสงค์ ทบทวนผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เดิม และพิจารณาประเด็นเพิ่มเติม ทบทวนการจัดลำดับความสำคัญ ประชุม NITC (มิย.45) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ แผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง และนำเสนอ คณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป กรกฎาคม 2545 แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศฯ ฉบับสมบูรณ์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (พ.ศ )


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google