งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประชุมระดม ความเห็น stakeholders (21 ธค 44) วัตถุประสงค์ • วิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประชุมระดม ความเห็น stakeholders (21 ธค 44) วัตถุประสงค์ • วิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประชุมระดม ความเห็น stakeholders (21 ธค 44) วัตถุประสงค์ • วิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์ แวดล้อมต่อการ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศของ ประเทศ โดยใช้ SWOT Analysis •กำหนดเกณฑ์ จัดลำดับความสำคัญ ของสภาวะแวดล้อม เพื่อบรรจุลงในผัง SWOT •ร่างเป้าประสงค์ระยะ ยาวและระยะสั้นของ แผนพัฒนา และ วิเคราะห์แนวทางที่ ควรจะเป็นไปในช่วง ของแผน Workshop 1 (4 กพ. 45 ) วัตถุประสงค์ • พิจารณา (ร่าง) บทสรุปสถานการณ์ ด้านการพัฒนา ICT ของประเทศไทย เป้าประสงค์และ วิสัยทัศน์การพัฒนา • กำหนดยุทธศาสตร์ เร่งด่วน และแผนงาน/ กิจกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ Workshop3 (26 เมย. 45) วัตถุประสงค์ •ทบทวนร่างแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม แผนงาน/ โครงการ และลำดับ ความสำคัญ •พิจารณากลไกผลักดัน ขบวนการพัฒนา และ กลไกในการติดตาม ประเมินผลและ ผู้รับผิดชอบ •พิจารณาแผนงานเร่งด่วน ระดมความคิดเห็น stakeholders 21 ธันวาคม 2544 ศึกษาประเด็น และยกร่างผัง SWOT เพื่อจัดการประชุม จากเอกสารต่างๆ วิเคราะห์ผล ยกร่างเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ Workshop1 4 กุมภาพันธ์ 2545 Workshop3 26 เมษายน 2545 1. ผลการประเมิน สถานการณ์ณ์เพื่อกำหนด ธงชัยของการพัฒนา 2. สรุปเป้าประสงค์ของการ พัฒนาที่ควรจะเป็นใน ช่วงระยะเวลาของแผน 3. จัดทำข้อเสนอทางเลือก ด้านกลยุทธ์ต่างๆ 4. ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนแม่บท ฉบับสมบูรณ์ กรอบนโยบาย IT 2010 นโยบายรัฐบาล ผลการประเมิน IT 2000 9 th NESDP (แผน๙) แนวทางการปฏิรูป ระบบราชการ BOI Workshop SME Workshop E-ASEAN e-Readiness เอกสาร ภาคเอกชน เอกสารความ คิดเห็นสถาบัน อาทิ World Bank, TDRI, ก. ศึกษาฯ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เอกสารอื่นๆ เอกสารที่ใช้ ศึกษา วิเคราะห์ผล ยกร่างแผน และยุทธศาสตร์ ระดมความคิดเห็น Stakeholders (14 มีค. 45 ) วัตถุประสงค์ •ยืนยันร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ การพัฒนา ICT ในไทย •พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ และแผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ •จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงาน/โครงการ 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์หลัก และยุทธศาสตร์รอง 2. ร่างแผนงาน/กิจกรรม/ โครงการ 3. กำหนด Key Success Factors ระดมความคิดเห็น stakeholders 14 มีนาคม 2545 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) 1. ปรับแก้ยุทธศาสตร์ แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 2. สรุปลำดับความสำคัญของ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผน งาน/กิจกรรม/โครงการ 3. ร่างกลไกในการผลักดัน ขบวนการพัฒนา และการติดตาม ประเมินผล 4. ร่างกำหนดการผู้รับผิดชอบ โครงการทั้งภาครัฐ และเอกชน วิเคราะห์ผล ยกร่างแผนงาน กิจกรรมและกลไก ในการผลักดัน 15 พฤษภาคม 2545 แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศฯ ฉบับ สมบูรณ์

2 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย Workshop3 (26 เมย. 45) วัตถุประสงค์ •ทบทวนร่างแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม แผนงาน/ โครงการ และลำดับ ความสำคัญ •พิจารณากลไกผลักดัน ขบวนการพัฒนา และ กลไกในการติดตาม ประเมินผลและ ผู้รับผิดชอบ •พิจารณาแผนงาน เร่งด่วน Workshop3 26 เมษายน 2545 ประชุม NITC 2 พฤษภาคม 2545 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) กรกฎาคม 2545 แผนแม่บท เทคโนโลยี สารสนเทศฯ ฉบับ สมบูรณ์ ชี้แจงข้อมูลต่อ คณะอนุกรรมาธิการ IT สภาผู้แทนราษฎร 15 พฤษภาคม 2545 ประชุมหารือแนวทาง ปรับปรุงแผนแม่บท 23 พฤษภาคม 2545 ประชุมระดมความคิดเห็น ในการวิเคราะห์ SWOT 10 มิถุนายน 2545 ประชุม NITC (2 พค.45) มติคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งชาติ •ให้ความเห็นชอบใน หลักการ •ให้คณะทำงานนำ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมไปพิจารณา ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น •มอบหมายรองนายก (นายกร ทัพพะรังสี) เป็น ผู้ดูแลกำกับ ชี้แจงข้อมูล (15 พค. 45) ชี้แจงแนวทางการจัดทำ SWOT Analysis โดย ละเอียด •หลักการในการพิจารณา และวิเคราะห์ SWOT •กลุ่ม stakeholders ที่ เกี่ยวข้อง •ที่มาของ SWOT •การแปลงผัง SWOT สู่ ยุทธศาสตร์ ประชุมหารือ (23 พค.45) •พิจารณาประเด็นเพื่อ ปรับปรุงแผนแม่บท •ทำความเข้าใจแนว ทางการวิเคราะห์ตาม เทคนิค SWOT Analysis ประชุมระดมความคิดเห็น (10 มิย. 45) วัตถุประสงค์ •ทบทวนผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เดิม และพิจารณาประเด็น เพิ่มเติม •ทบทวนการจัดลำดับ ความสำคัญ ประชุม NITC มิถุนายน 2545 ประชุม NITC (มิย.45) พิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อ แผน แม่บทฯ ฉบับ ปรับปรุง และ นำเสนอ คณะรัฐมนตรีใน ลำดับต่อไป


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประชุมระดม ความเห็น stakeholders (21 ธค 44) วัตถุประสงค์ • วิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google