งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอ วันที่ 10 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอ วันที่ 10 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอ วันที่ 10 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เป็น ศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็น ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสทาง การศึกษา และการ เรียนรู้ตลอดชีวิต การอนุรักษ์สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ที่ดีงาม การปรับระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน การพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประชาชน โดยใช้ความรู้เป็นฐาน Strategy MapCorporate Scorecard แผนปฏิบัติการ ประสิทธิภาพ เป้าประสงค์เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัดระดับบุคคล ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ หลัก 1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ 2. ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน 4. การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ 5. การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น ประสิทธิผล คุณภาพ พัฒนาองค์กร

3 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการ วิชาการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาระบบราชการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์ เพิ่มความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตที่กรมบัญชีกลาง กำหนด การเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ ทางการศึกษาแก่ ประชาชน การลดระยะเวลา การให้บริการ การประหยัดพลังงาน การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ความรู้ การบริการจัดการองค์กร ตามเกณฑ์ บริการจัดการภาครัฐ การจัดการ สารสนเทศ การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายฯ เป้าประสงค์ บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามที่ได้รับ งบประมาณมา ดำเนินการ และให้เกิดผล สำเร็จในการ พัฒนาการ ปฏิบัติราชการ พัฒนาการ ให้บริการที่มี คุณภาพและ สร้างความพึง พอใจให้แก่ ผู้รับบริการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ ราชการ โดย สามารถลด ค่าใช้จ่ายและ ลดระยะเวลา การให้บริการ ได้ เตรียมความ พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลง ขององค์กร โดย บริหาร ความรู้ของ บุคลากรใน องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้าง ความพึงพอใจต่อบทบาท มหาวิทยาลัยฯ การบริหารงบประมาณ

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 1. ผลผลิต บัณฑิตที่มี คุณภาพและ คุณธรรม มรสน. 1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3-12 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา มรสน. 2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มรสน. 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ มรสน. 4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มรสน. 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อทั้งในและ ต่างประเทศ มรสน. 6 ร้อยละของจำนวนบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวน วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกทั้งหมด มรสน. 7 ร้อยละของกิจกรรมโครงการของกิจการนักศึกษาต่อจำนวน นักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่า มรสน. 8 จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักศึกษา มรสน. 9 จำนวนนักศึกษาต่างชาติกลุ่มประเทศอินโดจีนเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์

5 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2. การเพิ่มกำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ มรสน. 10 จำนวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 3. การเพิ่มการวิจัยและ พัฒนา เพื่อสนองตอบ ชุมชนท้องถิ่น มรสน. 11 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 12 จำนวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอก ต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนทำวิจัยจาก ภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 14 ร้อยละของอาจารย์ที่นำเสนอผลงานทาง วิชาการต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 15 จำนนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์

6 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 4. ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับบริการวิชาการ อย่างเหมาะสมและ ทั่วถึง มรสน. 16 ร้อยละของกิจกรรมโครงการบริการทาง วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 17 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ปรึกษา กรรมการวิชาการวิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก สถาบัน มรสน. 18 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของ สถาบัน มรสน. 19 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้รับบริการ ทางวิชาการ มรสน. 20 ร้อยละของกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 5. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรสน. 21 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์

7 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 6. เพิ่มความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ มรสน. 22 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 7. การให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบราชการ มรสน. 23 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8. การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ (Professional Ethics) มรสน. 24 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) ของสถาบันการศึกษา อุดมศึกษา 9. ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต และนายจ้าง มรสน. 25 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คุณภาพการ ให้บริการ

8 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 10. การบริหารงบประมาณมรสน. 26 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 11. การประหยัดพลังงานมรสน. 27 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12. การลดระยะเวลาการ ให้บริการ มรสน. 28 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 13. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตที่กรมบัญชีกลาง กำหนด มรสน. 29 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต 14. การเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการทางการศึกษา แก่ประชาชน มรสน. 30 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านระบบการ ประกันคุณภาพภายใน มรสน. 31 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ ประจำ มรสน. 32 ระดับคุณภาพการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ

9 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 15. การพัฒนาระบบ บริหารจัดการความรู้ มรสน. 33 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการ ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 16. การจัดการสารสนเทศมรสน. 34 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศของ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มรสน. 35 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษาบุคลากรและ หลักสูตร 17. การบริการจัดการ องค์กรตามเกณฑ์ บริการจัดการภาครัฐ มรสน. 36 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 18. การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายฯ มรสน. 37 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคล เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พัฒนาองค์กร


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอ วันที่ 10 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google