งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอ วันที่ 10 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง
ภาพรวมแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เป็น ศูนย์กลางและเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น เป้าประสงค์ หลัก Strategy Map Corporate Scorecard แผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง ตัวชี้วัดระดับบุคคล

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป้าประสงค์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการและให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น ประสิทธิผล ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการ วิชาการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพคณาจารย์ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตและนายจ้าง เพิ่มความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ คุณภาพ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาระบบราชการ ความพึงพอใจต่อบทบาท มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการให้บริการได้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ ทางการศึกษาแก่ ประชาชน การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตที่กรมบัญชีกลาง กำหนด การประหยัดพลังงาน การลดระยะเวลา การให้บริการ ประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณ การพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ความรู้ การบริการจัดการองค์กร ตามเกณฑ์ บริการจัดการภาครัฐ การจัดการ สารสนเทศ การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายฯ เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดย บริหารความรู้ของบุคลากรในองค์กร พัฒนาองค์กร

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. ผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มรสน. 1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3-12 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา มรสน. 2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มรสน. 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ มรสน. 4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มรสน. 5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อทั้งในและ ต่างประเทศ มรสน. 6 ร้อยละของจำนวนบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวน วิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอกทั้งหมด มรสน. 7 ร้อยละของกิจกรรมโครงการของกิจการนักศึกษาต่อจำนวน นักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเท่า มรสน. 8 จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมนักศึกษา มรสน. 9 จำนวนนักศึกษาต่างชาติกลุ่มประเทศอินโดจีนเพิ่มขึ้น ตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล

5 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 2. การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ มรสน. 10 จำนวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 3. การเพิ่มการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนองตอบชุมชนท้องถิ่น มรสน. 11 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 12 จำนวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 13 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนทำวิจัยจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 14 ร้อยละของอาจารย์ที่นำเสนอผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 15 จำนนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา ตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล

6 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 4. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง มรสน. 16 ร้อยละของกิจกรรมโครงการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่ออาจารย์ประจำ มรสน. 17 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กรรมการวิชาการวิชาชีพ กรรมการสอบหรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน มรสน. 18 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน มรสน. 19 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ มรสน. 20 ร้อยละของกิจกรรมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 5. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย มรสน. 21 ระดับความสำเร็จและประสิทธิผลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล

7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 6. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ มรสน. 22 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7. การให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ มรสน. 23 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณาจารย์ (Professional Ethics) มรสน. 24 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ (Professional Ethics) ของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา 9. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และนายจ้าง มรสน. 25 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณภาพการให้บริการ

8 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 10. การบริหารงบประมาณ มรสน. 26 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 11. การประหยัดพลังงาน มรสน. 27 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 12. การลดระยะเวลาการให้บริการ มรสน. 28 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 13. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่กรมบัญชีกลางกำหนด มรสน. 29 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 14. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน มรสน. 30 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน มรสน. 31 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มรสน. 32 ระดับคุณภาพการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

9 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ มรสน. 33 ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 16. การจัดการสารสนเทศ มรสน. 34 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มรสน. 35 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษาบุคลากรและหลักสูตร 17. การบริการจัดการองค์กรตามเกณฑ์บริการจัดการภาครัฐ มรสน. 36 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 18. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายฯ มรสน. 37 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคล พัฒนาองค์กร


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมแผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google