งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 1. www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 2 ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์กำลังคน 24 สายงาน จำแนกรายจังหวัด และในภาพรวมของเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 1. www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 2 ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์กำลังคน 24 สายงาน จำแนกรายจังหวัด และในภาพรวมของเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 1

2 www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 2 ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์กำลังคน 24 สายงาน จำแนกรายจังหวัด และในภาพรวมของเขต วิเคราะห์ อภิปราย ปัญหาและข้อเสนอแนะแนว ทางการแก้ไขปัญหา 4 สายงานขาดแคลน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล กรอบอัตรากำลัง และความต้องการกำลังคน 24 สายงาน จำแนกรายสถานบริการและจำแนกราย จังหวัดและในภาพรวมของเขต ปี 2556-2560 การบริหารตำแหน่งเพื่อบรรจุข้าราชการจำแนก รายจังหวัดและในภาพรวมของเขต

3 www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 3 ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ กำลังคนด้านสุขภาพ การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เขตพื้นที่ เครือข่ายบริการที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - ภายนอกองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกำลังคน และระยะเวลา ดำเนินการ

4 www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 4 กรอบแนวทางการทำยุทธศาสตร์การจัดการกำลังคน เขต 2 ยุทธศาสตร์ของประเทศ -Inclusive Growth -Internal process ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิชาการดี และเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของเขต 2 ประเด็นยุทธศาสตร์และ การจัดลำดับความสำคัญ SWOT analysis SWOT matrix การพัฒนา องค์ความรู้ การจัดหา การกระจาย การรักษา การพัฒนา องค์กร การพัฒนา บุคลากร การอบรม และพัฒนา กาพัฒนา สายอาชีพ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข -การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้าน สุขภาพ พ.ศ.2550-2559 ต้นทุนการจัดการกำลังคนเขต 2 ข้อมูล เทคโนโลยี สถาบันการผลิตกำลังคน ฯลฯ

5 www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 5 เป้าประสงค์ (Goal) G2 สถานบริการมี คุณภาพได้ มาตรฐาน G4 การบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ G 301 จัด กำลังคนใน เครือข่ายและ ค่าตอบแทน ที่เหมาะสม G 301 จัด กำลังคนใน เครือข่ายและ ค่าตอบแทน ที่เหมาะสม G 302 พัฒนา ศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานให้มี ความก้าวหน้าทาง วิชาการและ วิชาชีพ G 302 พัฒนา ศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานให้มี ความก้าวหน้าทาง วิชาการและ วิชาชีพ G304 สร้าง บุคลากรที่มี สมรรถนะสูง Service complaint rate G1 ประชาชนมีสุขภาวะ G 303 สร้าง ขวัญ และกำลังใจ ให้มี ความสุขใน การทำงาน G 303 สร้าง ขวัญ และกำลังใจ ให้มี ความสุขใน การทำงาน Turn over rate Competency Appraisal S4: วิชาการ ดี S3: บริหารดี วิสัยทัศน์เครือข่ายบริการที่ 2 : ประชาชนมีสุขภาวะ สถานบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน พึ่งพาได้ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพและความสุข Employee Satisfaction Index Performance Appraisal Happiness Index Individual Development rate Indicators G3 ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และมีความสุข

6 www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 6 เป้าประสงค์หลัก คือ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 มีกำลังคนด้าน สุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจายตัวที่เหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพ คนที่เหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับ ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์  เพื่อให้ได้กำลังคนที่เพียงพอและกระจาย กำลังคน อย่างเป็นธรรม  เพื่อรักษาคนไว้ในระบบบริการสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนา กลไกการจัดการกำลังคนแบบมีส่วน ร่วม วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างทีมงานและมีทิศทางการจัดการ กำลังคนที่  เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลกำลังคน าพของ เขต 2 แผนยุทธศาสตร์กำลังด้านสุขภาพของ เขต 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาตนเอง การ พัฒนาองค์กรและการพัฒนาสาย อาชีพ วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพ ถึงระดับชุมชน  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาสายอาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและจัดการความรู้นำไปสู่การ พัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของเขต


ดาวน์โหลด ppt Www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 1. www.nesdb.go.th 20 สิงหาคม 2556 2 ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์กำลังคน 24 สายงาน จำแนกรายจังหวัด และในภาพรวมของเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google