งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตพื้นที่บริการเครือข่ายที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตพื้นที่บริการเครือข่ายที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตพื้นที่บริการเครือข่ายที่ 2

2 ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์สถานการณ์กำลังคน 24 สายงานจำแนกรายจังหวัด และในภาพรวมของเขต วิเคราะห์ อภิปราย ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 4สายงานขาดแคลน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล กรอบอัตรากำลัง และความต้องการกำลังคน 24 สายงาน จำแนกรายสถานบริการและจำแนกรายจังหวัดและในภาพรวมของเขต ปี การบริหารตำแหน่งเพื่อบรรจุข้าราชการจำแนกรายจังหวัดและในภาพรวมของเขต

3 ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ
การกำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอกองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ -๒๕๖๐ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกำลังคน และระยะเวลาดำเนินการ

4 กรอบแนวทางการทำยุทธศาสตร์การจัดการกำลังคน เขต 2
SWOT analysis SWOT matrix ประเด็นยุทธศาสตร์และ การจัดลำดับความสำคัญ ยุทธศาสตร์ของประเทศ Inclusive Growth Internal process กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพ พ.ศ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด การจัดหาการกระจายการรักษา การพัฒนาองค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ของเขต 2 การพัฒนาองค์กร กาพัฒนาสายอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารดี ยุทธศาสตร์ที่ 4 วิชาการดี และเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด การพัฒนาบุคลากร ต้นทุนการจัดการกำลังคนเขต 2 การอบรมและพัฒนา กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ข้อมูล เทคโนโลยี สถาบันการผลิตกำลังคน ฯลฯ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

5 Service complaint rate Turn over rate
วิสัยทัศน์เครือข่ายบริการที่ 2 : ประชาชนมีสุขภาวะ สถานบริการมีคุณภาพได้มาตรฐานพึ่งพาได้ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพและความสุข เป้าประสงค์(Goal) G2 สถานบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน G3 ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และมีความสุข G4การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ G1 ประชาชนมีสุขภาวะ S3:บริหารดี G 301 จัดกำลังคนในเครือข่ายและค่าตอบแทน ที่เหมาะสม G 302 พัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ G 303 สร้างขวัญ และกำลังใจให้มี ความสุขในการทำงาน G304 สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง S4:วิชาการดี Indicators Service complaint rate Turn over rate Employee Satisfaction Index Happiness Index Competency Appraisal Performance Appraisal Individual Development rate

6 แผนยุทธศาสตร์กำลังด้านสุขภาพของ เขต 2 ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
เป้าประสงค์หลัก คือ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 2 มีกำลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจายตัวที่เหมาะสม มีการพัฒนาศักยภาพคนที่เหมาะสมตามความต้องการและสอดคล้องกับ ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกการจัดการกำลังคนแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทีมงานและมีทิศทางการจัดการกำลังคนที่ เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลกำลังคน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้กำลังคนที่เพียงพอและกระจายกำลังคน อย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาคนไว้ในระบบบริการสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาตนเอง การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาสายอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพถึงระดับชุมชน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาสายอาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและจัดการความรู้นำไปสู่การพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของเขต


ดาวน์โหลด ppt การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ เขตพื้นที่บริการเครือข่ายที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google