งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์ 7.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 8.กลยุทธ์ 9.แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 10. ภาคผนวก (ถ้ามี) หมายเหตุ 1. ให้ส่วนราชการจัดส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พร้อมไฟล์ จำนวน 3 ชุด 2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ได้ที่เว็บไซต์ www.opdc.go.th สิ่งที่ส่งมาด้วย

2 2 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย วิสัยทัศน์.............................................................. พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน 1............................................................... 2............................................................... 3.................................................................. พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน 1............................................................... 2............................................................... 3.................................................................. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์........................ กลยุทธ์........................ กลยุทธ์........................ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม......................... แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม.........................

3 3 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม ประเด็น ยุทธศาสต ร์ เป้าประสง ค์ เชิง ยุทธศาสต ร์ ตัวชี้ วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ ผลผลิต / กิจกรรม วงเงินงบประมาณปี เจ้าภาพ ( ระดับกรม / สำนัก / กอง ) 5151 5252 5353 5454 51- 54 5151 5252 5353 5454 1……..* ____ 2……..* ____ 3……..* ____ 4……..* ____ วิสัยทัศน์............................................................. พันธกิจตามกฎหมาย / ภารกิจหลักของหน่วยงาน............................................................. * ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...... มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่.......เป้าหมายเชิงนโยบายเรื่อง.................................... และสอดคล้องกับนโยบายเรื่อง.................................................. กลยุทธ์/วิธีการ................................................... ( ประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงนโยบาย / นโยบาย / กลยุทธ์ / วิธีการ ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ) ( ดูแบบฟอร์มของสำนัก งบประมาณ )


ดาวน์โหลด ppt 1 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ระดับกระทรวง และกรม 1.คำนำ 2.สารบัญ 3.วิสัยทัศน์ 4.พันธกิจ/ภารกิจหลัก 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ 6.เป้าประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google