งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557. R8 Way เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557. R8 Way เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557

2 R8 Way เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 2

3 แผนสุขภาพเขตแผนสุขภาพเขต 44 KPI กระทรวง 6 KPI ปัญหาของ เขต 50 KPI MOU แผนยุทศาสตร์เขตแผนปฏิบัติการเขต 10-15 KPI เน้นหนัก

4 R8 Way (1)  Our vision: ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรง สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ ทั้ง ทางตรงและอ้อมอย่างยั่งยืน  Our mission: จัดระบบบริการตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็น เลิศ ที่มีคุณภาพครอบคลุม และระบบส่งต่อ ที่ไร้รอยต่อ 4

5 R8 Way (2)  Our values: เพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ แบบไร้ รอยต่อ (Access, quality, efficiency and seamless, AQES)  Our strategies: 15 กลยุทธ์หลัก  5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน 5

6 R8 Way (3) 6  Our operating model:  4Ps (people, planning, process, performance)

7 Our values A ccess การเข้าถึงบริการ Q uality ที่มีคุณภาพ E fficiency ประสิทธิภาพ S eamless แบบไร้รอยต่อ A Q E S 7

8 15 กลยุทธ์หลัก  5 ชิงรุก (order to winner strategies) 1) DM&HT2) หัวใจและหลอดเลือด 3) ER & EMS 4) แม่และเด็ก 5) มะเร็งท่อน้ำดี  5 เชิงรับ (order to qualifier strategies) 6) ส่งต่อนอกเขต 7) ตา 8) ทันตก รรม 9) สุขภาพจิต 10) Long term care 5 สนับสนุน (supporting strategies) 11) การเงินการคลัง 12) การจัดซื้อร่วม (strategic sourcing) 13) รพ. สต./ คปสอ. ติดดาว 14) Hospital accreditation 15) Information system 8

9 4Ps operating model People: การสร้าง และพัฒนาคน Planning: การวางแผนงาน Process: กระบวนการทำงานที่มี คุณภาพ ประสิทธิภาพ Performance: ผลการปฏิบัติงานที่ดี เยี่ยม 9

10 วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นองค์กรชั้นนำในการ บริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพเพื่อ ประชาชน สุขภาพดี ”

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues ) ๑. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ๒. การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน และพหุภาคี

12 เป้าประสงค์ ๑. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ๒. บริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มีคุณภาพและมาตรฐาน ๓. บุคลากรมีสมรรถนะตามภารกิจเป็นคนดีและปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข

13 เป้าประสงค์ ๔. หน่วยงานสาธารณสุขมีการวิจัย สามารถนำไป ประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรม ด้านสุขภาพ ๕. ประชาชนทุกคนมีหลักประกัน สุขภาพ และ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน ๖. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริม สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ

14 เป้าประสงค์ ๗. ประชาชนและพหุภาคีมีส่วน ร่วมจัดการสุขภาพ ๘. ประชาชนมีพฤติกรรมด้าน สุขภาพที่ดีสามารถ พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

15 ภาคี ประชาชน กระบวนการ รากฐาน ระบบข้อมูลข่าวสารมีคุภาพ มาตรฐานบุคลากรมีสมรรถนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2555-2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและพหุภาคี ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ดี เครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพมีส่วนร่วมจัดบริการ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีขวัญกำลังใจ พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน HA&HPH พัฒนาคุณภาพ รพ. สต. พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในหน่วยบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ ICT ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการสุขภาพ พัฒนาสถานบริการธุรกิจบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส่งเสริมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แผนชุมชนใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ มีงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ มีความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พหุภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ ระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน

16 คำถามในการแปลงวิสัยทัศน์สู่ภาคปฏิบัติ (Strategy Formulation) Vision Strategic Issue GoalKPI/ TargetStrategyInitiative อยากเป็น อะไร ต้องทำ อะไรใหญ่ ๆ เพื่อให้ วิสัยทัศน์ บรรลุผล ต้องทำถึงไหนที่ จะทำให้ ประเด็น ยุทธศาสตร์ บรรลุผล วัดได้อย่างไรว่า Goal บรรลุแล้ว ทำ อะไรบ้าง เพื่อให้ ตัวชี้วัด บรรลุผล มีโครงการ อะไรใหม่ ๆ เพื่อให้ ยุทธศาสต ร์บรรลุผล

17 ลักษณะงานในองค์กร งานที่ต้องดำเนินการเป็นปกติ งานที่เป็น การ พัฒนา งาน ประจำ งาน ใหม่ๆ ที่จะ มุ่งเน้ น กลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557. R8 Way เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google