งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557

2 เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8
R8 Way เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8

3 แผนสุขภาพเขต 50 KPI MOU 10-15 KPI เน้นหนัก แผนยุทศาสตร์เขต
ปัญหาของเขต 6 KPI 50 KPI MOU 10-15 KPI เน้นหนัก แผนยุทศาสตร์เขต แผนปฏิบัติการเขต

4 R8 Way (1) Our vision: ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สร้างความเจริญทาง เศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและอ้อมอย่างยั่งยืน Our mission: จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึง บริการศูนย์ความเป็นเลิศ ที่มีคุณภาพครอบคลุม และระบบส่ง ต่อที่ไร้รอยต่อ

5 R8 Way (2) Our values: เพิ่มการเข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ แบบไร้รอยต่อ (Access, quality, efficiency and seamless, AQES) Our strategies: 15 กลยุทธ์หลัก 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน

6 R8 Way (3) Our operating model:
4Ps (people, planning, process, performance)

7 Our values A ccess การเข้าถึงบริการ Q uality ที่มีคุณภาพ E fficiency ประสิทธิภาพ S eamless แบบไร้รอยต่อ A Q E S

8 15 กลยุทธ์หลัก 5 ชิงรุก (order to winner strategies)
1) DM&HT 2) หัวใจและหลอดเลือด 3) ER & EMS 4) แม่และเด็ก 5) มะเร็งท่อน้ำดี 5 เชิงรับ (order to qualifier strategies) 6) ส่งต่อนอกเขต 7) ตา 8) ทันตกรรม 9) สุขภาพจิต 10) Long term care 5 สนับสนุน (supporting strategies) 11) การเงินการคลัง 12) การจัดซื้อร่วม (strategic sourcing) 13) รพ.สต./คปสอ. ติดดาว 14) Hospital accreditation 15) Information system

9 4Ps operating model People: การสร้าง และพัฒนาคน Planning: การวางแผนงาน Process: กระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ Performance: ผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม

10 วิสัยทัศน์ (Vision) ระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชน สุขภาพดี”
“เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชน สุขภาพดี”

11 ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues )
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๒. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนและพหุภาคี

12 เป้าประสงค์ ๑. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ๒. บริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ มีคุณภาพและมาตรฐาน ๓. บุคลากรมีสมรรถนะตามภารกิจเป็นคนดีและปฏิบัติงาน อย่างมีความสุข

13 เป้าประสงค์ ๔. หน่วยงานสาธารณสุขมีการวิจัย สามารถนำไป
๔. หน่วยงานสาธารณสุขมีการวิจัย สามารถนำไป ประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ๕. ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ๖. ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

14 เป้าประสงค์ ๗. ประชาชนและพหุภาคีมีส่วนร่วมจัดการสุขภาพ ๘. ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีสามารถ พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

15 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2555-2558
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและพหุภาคี ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เสริมสร้างให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชน มีความรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนชุมชนใช้กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ มีส่วนร่วมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ ภาคี พหุภาคีมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ เครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพมีส่วนร่วมจัดบริการ เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของพหุภาคีในการจัดการสุขภาพ พัฒนาสถานบริการธุรกิจบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน กระบวนการ ระบบบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานHA&HPH พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในหน่วยบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รากฐาน ระบบข้อมูลข่าวสารมีคุภาพ มาตรฐาน บุคลากรมีสมรรถนะ บุคลากรมีขวัญกำลังใจ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและICTให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

16 คำถามในการแปลงวิสัยทัศน์สู่ภาคปฏิบัติ (Strategy Formulation)
วัดได้อย่างไรว่า Goal บรรลุแล้ว ต้องทำถึงไหนที่จะทำให้ ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุผล ทำอะไรบ้างเพื่อให้ ตัวชี้วัดบรรลุผล ต้องทำอะไรใหญ่ ๆ เพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุผล มีโครงการอะไรใหม่ ๆ เพื่อให้ยุทธศาสตร์บรรลุผล อยากเป็นอะไร Vision Strategic Issue Goal KPI/ Target Strategy Initiative

17 ลักษณะงานในองค์กร กลยุทธ์ งานที่เป็นการพัฒนางานประจำ
งานใหม่ๆ ที่จะมุ่งเน้น กลยุทธ์ งานที่เป็นการพัฒนางานประจำ งานที่ต้องดำเนินการเป็นปกติ


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google