งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและการวางแผน ดำเนินงานการป้องกันปัญหาการฆ่า ตัวตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและการวางแผน ดำเนินงานการป้องกันปัญหาการฆ่า ตัวตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและการวางแผน ดำเนินงานการป้องกันปัญหาการฆ่า ตัวตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ 1

2 ประเด็นนำเสนอ การกำหนดทิศทางการดำเนินการของ พื้นที่ การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหา ( การฆ่าตัวตาย ) วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงกลยุทธ์ใน การป้องกันปัญหา ( การฆ่าตัวตาย ) การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน ปัญหา ( การฆ่าตัวตาย ) 2

3 การกำหนดทิศทางการ ดำเนินการของพื้นที่ การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision ) การกำหนดพันกิจ (Mission) การกำหนดเป้าหมาย (Goal) การกำหนดตัวชี้วัด (Indicator) 3

4 ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมี สุข วิสัยทัศน์ (Vision ) เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการ สุขภาพจิตใกล้บ้าน พันธกิจ (Mission) บริการผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยนอก สนับสนุนให้เครือข่ายบริการสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยจิตเวช 4

5 การกำหนดทิศทางการ ดำเนินการของพื้นที่ เป้าหมาย (Goal) ผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึงบริการ ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้าถึง บริการ 5

6 การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ( การฆ่าตัวตาย ) การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การวิเคราะห์ โอกาส และภัย คุกคาม 6

7 SWOT Analysis Strength จุดแข็ง Weakness จุดอ่อน Opportunity โอกาส Threat ภัย คุกคาม ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก SWOT Analysis

8 ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข การวิเคราะห์จุดแข็ง มีคลินิกเฉพาะ ทางด้านจิตเวช มีผู้เชี่ยวชาญด้านจิต เวช มีการทำงานเป็นทีม กับ รพสต. อสม. แกนนำ เข้มแข็ง มีระบบ EMS ส่งต่อ 8 การวิเคราะห์จุดอ่อน บุคลากรน้อยภาระงาน มาก บุคลากร รพสต. ขาด ความรู้ ทักษะ ขาดการส่งต่อข้อมูล ดูแลคนไข้ ชุมชนขาดความรู้ มี ทัศนคติ เชิงลบต่อผู้ป่วย

9 ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข ( ต่อ ) การวิเคราะห์โอกาส นโยบายงาน สุขภาพจิต ประชาชนเข้าไม่ถึง บริการ มีการสนับสนุน งบประมาณจาก หน่วยงานภายนอก 9 การวิเคราะห์ภัย คุกคาม ภาคีเครือข่ายนอกระบบไม่ ร่วมมือเท่าที่ควร ( ตำรวจ อบต.) ท้องถิ่นไม่สนับสนุน งบประมาณกองทุน สุขภาพตำบล การนำ พรบ. สุขภาพจิตไป ใช้นอกภาคีเครือข่ายไม่ได้ รับความร่วมมือ ปัญหายาเสพติด

10 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ เชิงกลยุทธ์ การนำจุดแข็งมาเสริมโอกาส (SO) การนำโอกาสมาปิดจุดอ่อน (OW) การนำจุดแข็งมาเอาชนะอุปสรรค (ST) นำจุดอ่อนมาเป็นโอกาสพัฒนา หรือ นำอุปสรรคมาเป็นประเด็นท้า ทาย 10

11 ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมี สุข การนำจุดแข็งมาเสริมโอกาส (SO) พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตใน ชุมชน 11

12 ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมี สุข การนำโอกาสมาปิดจุดอ่อน (OW) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ระดับ รพสต. พัฒนาความรู้ ทัศนคติคนในชุมชน ต่อผู้ป่วยจิตเวช พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูล พัฒนาระบบส่งต่อโดยเครือข่ายมี ส่วนร่วม 12

13 ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมี สุข การนำจุดแข็งมาเอาชนะอุปสรรค (ST) พัฒนาคลินิกบำบัดยาเสพติดใน สถานพยาบาลเครือข่าย พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตฉุกเฉิน ด้วย EMS 13

14 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน ปัญหาการฆ่าตัวตาย แผนกลยุทธ์ กิจกรรม และตัวชี้วัด 14

15 ตัวอย่าง โรงพยาบาลชุมชนมีสุข พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตใน ชุมชน กิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย บริการสุขภาพจิต รพสต. พัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพจิตใน รพสต. ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการให้บริการ ( การคัดกรอง การส่งต่อ การดูแลต่อเนื่อง ) 15

16 แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ 4 กลุ่ม กำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และ เป้าหมายของพื้นที่ตนเอง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงกล ยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ ( กิจกรรม ) แนวทางการติดตามผล และ ตัวชี้วัด 16

17 17

18 18

19 19 คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องและการวางแผน ดำเนินงานการป้องกันปัญหาการฆ่า ตัวตาย สกาวรัตน์ พวงลัดดา สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิต แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google