งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แบบฟอร์มการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กร. 2 Strategic Management Process Strategy Formulation Strategy Implementation Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แบบฟอร์มการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กร. 2 Strategic Management Process Strategy Formulation Strategy Implementation Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แบบฟอร์มการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กร

2 2 Strategic Management Process Strategy Formulation Strategy Implementation Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map การ ปรับแต่ง กระบวน งาน โครงสร้ าง เทคโนโ ลยี คน แผนปฏิบั ติการ กำกับติดตามและ ประเมินผล การ ดำเนินงาน การทบทวน สถานการณ์เพื่อ ปรับยุทธศาสตร์

3 3 S W O T Vision Strategic Issue Goal (KPI/Target) Strategies StructureProcess ITPeople Strategy FormulationStrategy Implementation Action Plan Alignment แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติรายปี

4 4 นิยามศัพท์ใน Template Vision วิสัยทัศน์ สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงาน เป็นในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า Mission พันธกิจ กรอบ ขอบเขต การ ดำเนินงานของหน่วยงาน Strategic Issues ประเด็น ยุทธศาสตร์ ประเด็นหลักต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น Goal เป้าประสงค์ อะไรคือสิ่งที่หน่วยงาน อยากจะบรรลุ Key Performance Indicators ตัวชี้วัด สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่า หน่วยงานสามารถบรรลุ เป้าประสงค์หรือไม่ Target เป้าหมาย ตัวเลข หรือ ค่า ของ ตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึง Strategy กลยุทธ์ สิ่งที่หน่วยงานจะทำเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์

5 5 แผนยุทธศาสตร์ ของ …………..

6 6 1. บทนำ

7 7 ความเป็นมา

8 8 โครงสร้างองค์กร …….. ประกอบด้วย : 1.............. 2............. 3............

9 9 2. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วย.....................

10 10 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร................................................................ วิสัยทัศน์...................................................................................................... เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. 2. 3. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 1. 2. 3. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 ค่าเป้าหมาย

11 11 วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร

12 12 พันธกิจ (Mission) ของ องค์กร

13 13 ประเด็นยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์ขององค์กร ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. …1.1... 1.2 4. …4.1... 4.2 3. …3.1... 3.2 2. …2.1... 2.2 เป้าประสงค์ (Goals)

14 14 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ องค์กร เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 1.1... 1.2... 2.1... 2.2... 3.1... 3.2... 3.3... ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 4 8 ปี 4 9 ปี 5 0 ปี 5 1 1. … 2. … 3. … ปี 48- 51 ปี 45 ปี 46 ปี 47

15 15 เป้าประสงค์และกลยุทธ์องค์กร 1.1 … 3.1 … 2.1 … กลยุทธ์ (Strategies) เป้าประสง ค์ (Goals) 1. … 3. … 2. … หน่วยที่รับผิดชอบ เลข รหัส อ้างอิง

16 16 3. แผนยุทธศาสตร์องค์กร..........................

17 17 กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร............................ แผนปฏิบัติการรายปี วิสัยทัศน์...................................................................................................... เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร ( เงิน คน ) โครงการ กลยุทธ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. 2. 3. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 1. 2. 3. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1.1 1.2.2 2.1.1 3.1.1 3.2.2 3.2.3 ค่าเป้าหมาย

18 18 วิสัยทัศน์ (Vision) องค์กร

19 19 พันธกิจ (Mission) องค์กร

20 20 ประเด็นยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์องค์กร ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. …1.1... 1.2 4. …4.1... 4.2 3. …3.1... 3.2 2. …2.1... 2.2 เป้าประสงค์ (Goals)

21 21 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ องค์กร เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 1.1... 1.2... 2.1... 2.2... 3.1... 3.2... 3.3... ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 4 8 ปี 4 9 ปี 5 0 ปี 5 1 1. … 2. … 3. … ปี 48- 51 ปี 45 ปี 46 ปี 47

22 22 เป้าประสงค์และกลยุทธ์องค์กร 1.1 … 3.1 … 2.1 … กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงาน รับผิดชอ บ เป้าประสง ค์ (Goals) 1. … 3. … 2. … เลข รหัส อ้างอิง

23 23 กลยุทธ์องค์กรและโครงการ โครงการ 1.1 …1.1.1... 1.1.2 2.2 …2.2.1... 2.2.2 2.1 …2.1.1... 2.1.2 1.2 …1.2.1... 1.2.2 กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณที่ ได้รับ จัดสรรใน ปีงบประมาณ พ. ศ.2548

24 24 4. ภาคผนวก

25 25 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ องค์กร (SWOT Analysis) โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats)

26 26 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพองค์กร (SWOT Analysis) โอกาส (Opportunities) โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats)


ดาวน์โหลด ppt 1 แบบฟอร์มการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กร. 2 Strategic Management Process Strategy Formulation Strategy Implementation Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google