งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550. จุดประสงค์ ในการแยกกลุ่มประชุม / สัมมนา / เสวนา / หารือ เพื่อ... ร่วมกันเรียนรู้ การค้นหา ความคิด ความรู้ ประมวล ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550. จุดประสงค์ ในการแยกกลุ่มประชุม / สัมมนา / เสวนา / หารือ เพื่อ... ร่วมกันเรียนรู้ การค้นหา ความคิด ความรู้ ประมวล ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550

2 จุดประสงค์ ในการแยกกลุ่มประชุม / สัมมนา / เสวนา / หารือ เพื่อ... ร่วมกันเรียนรู้ การค้นหา ความคิด ความรู้ ประมวล ความรู้ เพื่อ... ร่วมคิด มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ เพื่อ... ร่วมทำ

3 หลักการ ความ ยั่งยืน หลักการ มิติการเรียนรู้ สังคมเป็นสุข คุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ ประชาชน เอกชน รัฐ มีดุลยภาพ

4 กระบวนการทำแผนยุทธ์ศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งชาติ มาตรวัดและการประเมินผลจากเครือข่าย ยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ กลยุทธ์และแผนงาน พันธกิจร่วม วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย วิเคราะห์ปัจจัย ภายใน • สภาพการณ์ใน ปัจจุบัน • ความสามารถหลัก ขององค์การ • จุดอ่อนและจุดแข็ง • โอกาสและความ เสี่ยง SWOT • ความได้เปรียบคู่แข่ง วิเคราะห์ปัจจัย ภายนอก • สภาพแวดล้อมทาง การเมือง / เศรษฐกิจ สังคม • การแข่งขัน แย่งชิง ทรัพยากรภาครัฐ • ความต้องการของตลาด / ประชาชน • ความเกี่ยวพันกับภาค ต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน

5 “ There is no worse mistake in public leadership than to hold out false hopes : Soon to be swept away.” Winston S. Churchill

6 ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ดำเนินการ WHAT  ทิศทางในระยะยาว ที่มุ่งมั่นจะทำตามวิสัยทัศน์ ให้สำเร็จ  มีขอบเขต มีความชัดเจนตามพันธกิจ  เป็นการกำหนดเป้าหมายและขั้นตอนที่จะทำ โดยคำนึงถึงข้อได้เปรียบ เชิงแข่งขัน สมรรถนะขององค์การ  โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อกิจการนั้น มีความ พร้อมด้านทรัพยากร ( หาได้ )  สภาพแวดล้อมท้าทายให้ปรับเปลี่ยนแนวทาง ใหม่ ทำแล้วมีโอกาสสำเร็จ  เป็นการสร้างนวัตกรรม และกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

7 When spider webs unite, they can tie up a lion. Ethiopian proverb

8 ทำไมต้องมียุทธศาสตร์ - WHY มีแนวทางที่ชัดเจน รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้ พรุ่งนี้ เพื่อใคร เพราะเป็นข้อตกลงร่วม สามารถผลึกกำลังคนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทำงานตามแนวทางเดียวกัน การประสานงาน การบูรณาการ การ เชื่อมความสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลือง ทั้งเวลาและ ทรัพยากร การลงทุนด้าน Infrastructure คุ้มค่า

9 การเรียนรู้เพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย อุดมการณ์ ใคร ทำอะไรได้ มอบหมายให้ถูก ปัญหา / อุปสรรค => ทางแก้ ขั้นตอนการปฏิบัติตาม ทรัพยากร รู้เรา POLE ความเปลี่ยนแปลงจากภาวะแวดล้อม 5 FORCE แรงกดดันให้ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด MIS สารสนเทศการจัดการ / เทคโนโลยี LO การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้เขา

10 JACK WELCH ให้วางแผนการเปลี่ยนแปลง หากไม่ปรับเปลี่ยนเอง คนอื่น จะทำให้เปลี่ยน ทฤษฎี S Curve ความเป็นอนิจจัง

11 Strategies Deliberate and Emergent Intended Strategy Deliberate Strategy Realized Strategy Unrealized Strategy Emergent Strategy

12 ผลผลิตจะใช้เป็นเครื่องมือ ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่ แผนงานปฏิบัติการ เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ทำงาน ตามวัตถุประสงค์ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมี ความสัมพันธ์กับ กระบวนการพัฒนา ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึง / ครอบครองสิทธิประโยชน์เพื่อ ชีวิตที่ดีกว่า ตามความต้องการ แต่ละกลุ่ม

13 ผลผลิต (output) อันจะใช้เป็นแนวทาง ในการทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายอย่างยั่งยืน STRATEGY MAP กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550. จุดประสงค์ ในการแยกกลุ่มประชุม / สัมมนา / เสวนา / หารือ เพื่อ... ร่วมกันเรียนรู้ การค้นหา ความคิด ความรู้ ประมวล ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google