งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550
โครงการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย Formulation of National Housing Strategy for Thailand มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550

2 ในการแยกกลุ่มประชุม/สัมมนา/เสวนา/หารือ
จุดประสงค์ ในการแยกกลุ่มประชุม/สัมมนา/เสวนา/หารือ เพื่อ...ร่วมกันเรียนรู้ การค้นหา ความคิด ความรู้ ประมวล ความรู้ เพื่อ... ร่วมคิด มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ เพื่อ... ร่วมทำ

3 หลักการ ความ ยั่งยืน หลักการ รัฐ เอกชน มีดุลยภาพ ประชาชน
มิติการเรียนรู้ สังคมเป็นสุข คุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ ประชาชน เอกชน รัฐ มีดุลยภาพ

4 กระบวนการทำแผนยุทธ์ศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
มาตรวัดและการประเมินผลจากเครือข่าย ยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ กลยุทธ์และแผนงาน พันธกิจร่วม วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย วิเคราะห์ปัจจัยภายใน สภาพการณ์ในปัจจุบัน ความสามารถหลักขององค์การ จุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและความเสี่ยง SWOT ความได้เปรียบคู่แข่ง วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมทางการเมือง/ เศรษฐกิจ สังคม การแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากรภาครัฐ ความต้องการของตลาด/ประชาชน ความเกี่ยวพันกับภาคต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน

5 Winston S. Churchill “ There is no worse mistake in public leadership than to hold out false hopes : Soon to be swept away.”

6 ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการ WHAT
ทิศทางในระยะยาว ที่มุ่งมั่นจะทำตามวิสัยทัศน์ให้สำเร็จ มีขอบเขต มีความชัดเจนตามพันธกิจ เป็นการกำหนดเป้าหมายและขั้นตอนที่จะทำโดยคำนึงถึงข้อได้เปรียบ เชิงแข่งขัน สมรรถนะขององค์การ โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อกิจการนั้น มีความพร้อมด้านทรัพยากร (หาได้) สภาพแวดล้อมท้าทายให้ปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ ทำแล้วมีโอกาสสำเร็จ เป็นการสร้างนวัตกรรม และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

7 Ethiopian proverb When spider webs unite, they can tie up a lion.

8 ทำไมต้องมียุทธศาสตร์ - WHY
มีแนวทางที่ชัดเจน รู้ว่าจะทำอะไรวันนี้ พรุ่งนี้ เพื่อใคร เพราะเป็นข้อตกลงร่วม สามารถผลึกกำลังคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานตามแนวทางเดียวกัน การประสานงาน การบูรณาการ การเชื่อมความสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลือง ทั้งเวลาและทรัพยากร การลงทุนด้าน Infrastructure คุ้มค่า

9 การเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
เป้าหมาย อุดมการณ์ ใคร ทำอะไรได้ มอบหมายให้ถูก ปัญหา / อุปสรรค => ทางแก้ ขั้นตอนการปฏิบัติตามทรัพยากร รู้เรา POLE ความเปลี่ยนแปลงจากภาวะแวดล้อม 5 FORCE แรงกดดันให้ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด MIS สารสนเทศการจัดการ / เทคโนโลยี LO การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รู้เขา

10 ให้วางแผนการเปลี่ยนแปลง หากไม่ปรับเปลี่ยนเอง คนอื่นจะทำให้เปลี่ยน
JACK WELCH ให้วางแผนการเปลี่ยนแปลง หากไม่ปรับเปลี่ยนเอง คนอื่นจะทำให้เปลี่ยน ทฤษฎี S Curve ความเป็นอนิจจัง

11 Strategies Deliberate and Emergent
Intended Strategy Deliberate Strategy Realized Strategy Unrealized Strategy Emergent Strategy

12 ผลผลิตจะใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนงานปฏิบัติการ เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ทำงานตามวัตถุประสงค์ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึง/ครอบครองสิทธิประโยชน์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามความต้องการแต่ละกลุ่ม

13 ผลผลิต (output) กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
STRATEGY MAP อันจะใช้เป็นแนวทาง ในการทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt มูลนิธิสถาบันที่ดิน 9 กรกฎาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google