งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ. เบญจวรรณ อุบลศรี รองอธิการบดี เรื่อง การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับสถาบันฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ. เบญจวรรณ อุบลศรี รองอธิการบดี เรื่อง การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับสถาบันฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ. เบญจวรรณ อุบลศรี รองอธิการบดี E-mail : aplandiv@kmitl.ac.th, http://www.kmitl.ac.th/plandiv เรื่อง การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับสถาบันฯ สู่ระดับ ส่วนงาน / ส่วน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

2 2/11  หลักการและที่มา  การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การ ปฏิบัติ  การติดตามและประเมินผล  ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับสถาบัน สู่ระดับบุคคล กรอบการ นำเสนอ

3 หลักการและที่มา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7. 9 ระดับ ความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และ เป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ( ยกเลิก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553) พระราชบัญญัติสถาบันฯ พ. ศ. 2551 มาตรา 22 ข้อ (14) ได้กำหนดให้สภา สถาบันมีอำนาจและหน้าที่ ในการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี 3/11

4 หลักการและที่มา ( ต่อ ) พระราชบัญญัติสถาบันฯ พ. ศ. 2551 ( ต่อ ) มาตรา 34 ข้อ (3) ได้กำหนดให้ อธิการบดี มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (3) และ (4) แผนกลยุทธ์สถาบัน พ. ศ. 2550-2559 สถาบันได้กำหนดขั้นตอนในการแปลงแผน กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้ หัวหน้าส่วนงานและส่วน ต้องจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติงานประจำปี กับอธิการบดี และให้ทุกส่วนงานและส่วน ต้องถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบันไปสู่ส่วน งานและระดับบุคคล 4/11

5 วิสัยทัศ น์ ประเด็น ยุทธศาสต ร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประสิทธิ ผล คุณภ าพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดระดับบุคคล ตัวชี้วัดระดับส่วน งาน / ส่วน Serve the Customer Run the Business Manage Resources Capacity Building แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Map) การประเมินผลในภาพรวมขององค์กร (Corporate Scorecard) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ค่า เป้าหมาย งบประมาณ แผนงาน/ โครงการ เป้าประสง ค์ 5/14

6 - โครงการ / งบประมาณ - แผนแม่บทหลัก - ผู้รับผิดชอบ คำรับรองการ ปฏิบัติ ราชการ แบบมอบหมายงาน ตาม Job Description ของบุคคล เสนอของ ปม. แผนกลยุทธ์ 10 ปี ( พ. ศ.2550- 2559) พิจารณาโครงการ ตามลำดับ ความสำคัญกลยุทธ์ - โครงการ / งบประมาณ - ตัวชี้วัด / เป้าหมาย - ระยะเวลาการ ดำเนินงาน - ผู้รับผิดชอบ - ตัวชี้วัดตามแผนกล ยุทธ์ - ตัวชี้วัดตาม ก. พ. ร. - ตัวชี้วัดตามสำนัก งบประมาณ - ตัวชี้วัดตาม หน่วยงาน - ตัวชี้วัดตามหน้าที่ - ตัวชี้วัดที่ได้รับ มอบหมาย แผนปฏิบัติการ 5 ปี ( พ. ศ.2550- 2554) จัดสรร งบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โครงการที่ ได้รับงปม. ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ หน่วยงาน ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ บุคคล รับเงินรางวัล ตามผลงาน ประเมิน ผล รับเงินเลื่อน ขั้น ตามผลงาน แปลงแผนกล ยุทธ์ 6/14

7 แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผล กระบวนการพัฒนาระบบประเมินผล ขั้นตอนที่ 1: การพัฒนาระบบประเมินผลระดับสถาบันฯ ระดับ สถาบันฯ ระดับ สนอ. ระดับบุคคล เป้าประสงค์ บทบาท หน้าที่ของ บุคคล ที่สนับสนุนต่อ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของผู้บังคับบัญชา งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล บทบาท หน้าที่งาน ของบุคคล (Job Description) ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 1.1 ยืนยัน วิสัยทัศน์ของ สถาบันฯ 1.3 กำหนดเป้า ประสงค์ที่ สถาบันฯต้องการ บรรลุภายใต้ แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ 1.2 ยืนยัน ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันฯ 1.4 กำหนด ตัวชี้วัดใน แต่ละ เป้าประสงค์ บทบาท หน้าที่และภารกิจ ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และ ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันฯ วิสัยทัศน์สนอ. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับสนอ. 2.1 ยืนยัน วิสัยทัศน์ของ สนอ. 2.3 กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมตามวิสัยทัศน์ ของ สนอ. 2.4 กำหนดเป้าประสงค์ ที่ สนอ. ต้องการบรรลุ ภายใต้แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ 2.2 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ สนอ. มีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์และ ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 2.5 กำหนด ตัวชี้วัดในแต่ละ เป้าประสงค์ ระดับ ส่วน บทบาท หน้าที่และภารกิจ ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วน วิสัยทัศน์ หน่วยงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ บทบาท หน้าที่และภารกิจ ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสถาบันฯ ขั้นตอนที่ 4 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับบุคคล 3.1 ยืนยัน หน้าที่งาน ของบุคคล 3.3 กำหนด เป้าประสงค์เพิ่มเติม ตามหน้าที่งาน ที่ยังไม่ได้มี การประเมิน 3.4 กำหนด เป้าประสงค์เพิ่มเติม ตามงานที่ได้รับ มอบหมายพิเศษที่ยัง ไม่ได้มีการประเมิน 3.5 กำหนด ตัวชี้วัดในแต่ละ เป้าประสงค์ 3.2 กำหนด เป้าประสงค์ที่บุคคล มีส่วนผลักดันเป้าประสงค์ ของผู้บังคับบัญชา ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาระบบประเมินผลระดับส่วน 3.1 ยืนยัน วิสัยทัศน์ของ หน่วยงาน 3.3 กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่หน่วยงานมีส่วน ผลักดันวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการต้นสังกัด 3.4 กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ตามวิสัยทัศนของ หน่วยงาน 3.2 กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน มีส่วนผลักดันวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของส่วน 3.5 กำหนดเป้าประสงค์ ที่หน่วยงานต้องการ บรรลุภายใต้แต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.6 กำหนดตัวชี้วัด ในแต่ละ เป้าประสงค์ ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลจากระดับสถาบันฯจนถึงระดับบุคคล

8 แผนปฏิบัติ การ 5 ปี พ.ศ. 2550-2554 การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การ ปฏิบัติ คำรับรองการ ปฏิบัติงาน ประจำปี แบบ มอบหมายงาน รายบุคคล แผนปฏิบัติ การประจำปี แผนกลยุทธ์สถาบันฯ พ.ศ. 2550-2559 การรายงานผล / ติดตาม และประเมินผล 8/14

9 * กลยุทธ์การถ่ายทอด KPIs ตาม โครงสร้างองค์กร เป้าประสงค์ / ยุทธศาสตร์ ส่วนงาน / ส่วน KPIs ส่วนงาน / ส่วน KPIs กระทรวง KPIs กลุ่มภารกิจ ( สกอ.) KPIs สถาบัน เป้าประสงค์ / ยุทธศาสตร์ ของกลุ่มภารกิจ ( สกอ.) เป้าประสงค์ / ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน เป้าประสงค์ / ยุทธศาสตร์ ของกระทรวง การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 9/14

10 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำ รับรองฯ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของส่วน งาน / ส่วน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับ เป้าหมาย  ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละ ระดับ 5 = มีพัฒนาการดีเลิศ ทำได้เกินเป้าหมาย ต้องใช้ ความพยายามสูงมากสุดเอื้อม 4 = มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทำได้ เกินเป้าหมาย ต้องใช้ ความพยายามอย่างมาก 3 = มีพัฒนาการดี ทำได้ตามเป้าหมาย 2 = มีพัฒนาการพอใช้ ( ควรปรับปรุง ) 1 = ไม่มีพัฒนาการ ( ต้องปรับปรุง ) 10/14

11 เขียวอ่อน เขียวเข้ม แดง เหลือง ส้ม การจัดทำคำรับรองฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน สัญลักษณ์แทนค่าคะแนนที่ได้รับจาก การประเมินฯ = คะแนนที่ได้รับ มีค่าเท่ากับ 4.50 – 5.00 = คะแนนที่ได้รับ มีค่าเท่ากับ 3.50 – 4.49 = คะแนนที่ได้รับ มีค่าเท่ากับ 2.50 – 3.49 = คะแนนที่ได้รับ มีค่าเท่ากับ 1.50 – 2.49 = คะแนนที่ได้รับ มีค่าเท่ากับ 1.00 – 1.49 11/14

12 การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับสถาบันสู่ระดับส่วนงาน / ส่วน 12/14

13 13/14 การแปลงระบบประเมินผลระดับสถาบันสู่ระดับ ส่วนงาน / ส่วน ระดับส่วนงาน / ส่วน บทบาท หน้าที่ และภารกิจ ของ ส่วนงาน / ส่วน ที่ สนับสนุนต่อ เป้าประสงค์และ ตัวชี้วัด ในระดับ สถาบันฯ เป้าประสงค์ ในระดับส่วน งาน / ส่วน ตัวชี้วัดในระดับส่วน งาน / ส่วน เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับ สถาบันฯ ระดับ สถาบันฯ บทบาท หน้าที่และ ภารกิจ ในงานประจำของ ส่วนงาน / ส่วน

14 14/14 กระบวนการจัดทำระบบประเมินผลระดับ ส่วนงาน / ส่วน 1. ยืนยัน บทบาท หน้าที่ของ ส่วนงาน / ส่วน 4. กำหนด ตัวชี้วัดใน แต่ละ เป้าประสงค์ 2. กำหนด เป้าประสงค์ ที่ส่วนงาน / ส่วน มีส่วน ผลักดัน เป้าประสงค์ ของ สถาบันฯ 3. กำหนด เป้าประสงค์ เพิ่มเติมตาม หน้าที่ งานที่ยัง ไม่ได้มีการ ประเมิน

15


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ. เบญจวรรณ อุบลศรี รองอธิการบดี เรื่อง การถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับสถาบันฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google