งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

2 ความคืบหน้าและการดำเนินงาน เกี่ยวกับการแปลงแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕

3 3 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ มติคณะรัฐมนตรี (๓ ธันวาคม ๒๕๔๕) •มอบหมายให้ปลัดกระทรวง หรือ CIO ทุกกระทรวงไป บูรณาการแผนปฏิบัติระดับกระทรวง และจัดส่งให้สำนักงาน เลขานุการฯ ภายใน ๑๕ มค. ๒๕๔๕ •ให้กระทรวงพิจารณาตั้งหน่วยงาน/ทีมงานทำหน้าที่ รับผิดชอบงานในส่วนภารกิจ CIO ของกระทรวง รวมถึงทำ หน้าที่กำกับดูแล และบูรณาการงานด้าน ICT ทั้งหมดของ กระทรวง •ให้สำนักงานเลขานุการฯ บูรณาการแผนปฏิบัติที่ได้จาก กระทรวงเป็นแผนบูรณาการระดับชาติ และจัดทำต้นแบบ การติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติในรูปแบบ Web Based Application

4 4 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง กันยายน ๔๕ ตุลาคม ๔๕ พฤศจิกายน ๔๕ ธันวาคม ๔๕ ๖ กันยายน กทสช.ให้ความเห็นชอบในร่างแผนแม่บทของประเทศ ๒๕ กันยายน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแม่บทของประเทศ ๔ ตุลาคม แจ้งเวียนมติ ครม. และสั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ จัดทำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน และให้ สำนักงานเลขานุการ กทสช.จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน เสนอ ครม.ภายใน ๖๐ วัน ๒๘ ตุลาคม รมว.ทก.เรียกประชุม CEO Roundtable เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการทำแผนปฏิบัติ/แผนแม่บท ของหน่วยงาน ๘ พฤศจิกายน หน่วยงานส่งรายการแผนปฏิบัติให้แก่ สำนักงานเลขานุการ กทสช.เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ ๒๕ พฤศจิกายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานผล การบูรณาการแผนปฏิบัติ ๓ ธันวาคม นำแผนปฏิบัติฯ เข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี

5 5 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง (ต่อ) มกราคม ๔๖ กุมภาพันธ์ ๔๖ - ๑๐ มกราคม ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการ และติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๑) - ๑๕ มกราคม กระทรวงส่งแผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ มายัง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งชาติ - ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการและ ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๒) สำนักงานเลขานุการฯ นำเสนอรายงานแผนปฏิบัติระดับ ประเทศ ในรูปแบบ web-based application ๒๘ กุมภาพันธ์ นำแผนปฏิบัติ ICT ฉบับบูรณาการ และระบบฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรี

6 ภาพรวมของ ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

7 7 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ Web-based Application การบูรณาการ แผนปฏิบัติเบื้องต้น (๒๕ พ.ย. ๒๕๔๕) ปัญหาที่พบ • ข้อมูลไม่ครบถ้วน • ความล่าช้าในการได้รับ ข้อมูลจากหน่วยงาน • ความผิดพลาดในการ บูรณาการ • ความสอดคล้องของ โครงการ/การตรวจสอบ • ความยืดหยุ่นในการ นำข้อมูลไปใช้งาน • ขาดการบูรณาการระดับ กระทรวง

8 8 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมกลุ่มโครงการ ของหลายหน่วยงานที่มุ่ง เป้าประสงค์ในแผนงาน เดียวกัน สิ่งที่ได้จากการประมวลและบูรณาการข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมไปรษณีย์โทรเลข สำนักงานสถิติแห่งชาติ AB C D ยุทธศาสตร์ 1 2 3 4 5 6 7 วางโครงการ ตามลักษณะ ของแผนงาน ระบุหน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ) แผนงาน ที่ไร้เจ้าภาพ แผนงาน ที่ไร้โครงการ 1.1 A7 D2 E3 1.2 B2 R3 P10 1.3 C5 E12 K4 2.1 J8 D4 A2 2.4 W2 Q6 D9 2.2 G5 C2 2.3

9 9 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  แนวทางปฏิบัติ กลุ่มโครงการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน (Clustering) แนวทางในการประสาน เชื่อมโยง ระหว่างโครงการ โครงการภายใต้แผนงาน/ กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน แนวทางลดความซ้ำซ้อนระหว่าง โครงการ แผนงาน/กิจกรรมที่ยังไม่มี โครงการรองรับหรือมีจำนวน น้อยมาก พิจารณามาตรการ โครงการที่ควร ต้องริเริ่มดำเนินการเพิ่มเติม แผนงาน/กิจกรรม และโครงการ ประเภทที่ต้องใช้ความร่วมมือ ระหว่างหลายๆ หน่วยงาน การกำหนดบทบาทของกระทรวง ICT เพื่อเป็นผู้ประสาน ขับเคลื่อน กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ไม่ได้รับ งบประมาณที่จะขอในปี๒๕๔๗ งบประมาณโดยรวม และโครงการ ที่ควรเร่งดำเนินการ แต่ยังขาด งบประมาณ

10 10 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ การฝึกอบรม ๑. อบรมผู้แทนกระทรวง หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานที่ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ๒.รูปแบบการอบรมแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ - ระยะที่ ๑ การติดตั้งและดูแลระบบการนำเข้าข้อมูล - ระยะที่ ๒ การ upgrade ระบบการติดตามความ ก้าวหน้าของโครงการ ๓. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม - เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้พื้นฐานเรืองการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ - เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดทำแผนปฏิบัติ หรือผู้ทำหน้าที่ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

11 11 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ หน่วยงาน กรอกข้อมูล ตรวจสอบพิจารณา โดยกระทรวง จัดทำ Software กลาง แผนปฏิบัติ ฉบับบูรณาการ กระทรวงส่งข้อมูลมายัง ระบบข้อมูลกลาง

12 12 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ขอบคุณ http://www.nitc.go.th/masterplan/


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google