งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

2 ความคืบหน้าและการดำเนินงาน เกี่ยวกับการแปลงแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕

3 3 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ มติคณะรัฐมนตรี (๓ ธันวาคม ๒๕๔๕) •มอบหมายให้ปลัดกระทรวง หรือ CIO ทุกกระทรวงไป บูรณาการแผนปฏิบัติระดับกระทรวง และจัดส่งให้สำนักงาน เลขานุการฯ ภายใน ๑๕ มค. ๒๕๔๕ •ให้กระทรวงพิจารณาตั้งหน่วยงาน/ทีมงานทำหน้าที่ รับผิดชอบงานในส่วนภารกิจ CIO ของกระทรวง รวมถึงทำ หน้าที่กำกับดูแล และบูรณาการงานด้าน ICT ทั้งหมดของ กระทรวง •ให้สำนักงานเลขานุการฯ บูรณาการแผนปฏิบัติที่ได้จาก กระทรวงเป็นแผนบูรณาการระดับชาติ และจัดทำต้นแบบ การติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติในรูปแบบ Web Based Application

4 4 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง กันยายน ๔๕ ตุลาคม ๔๕ พฤศจิกายน ๔๕ ธันวาคม ๔๕ ๖ กันยายน กทสช.ให้ความเห็นชอบในร่างแผนแม่บทของประเทศ ๒๕ กันยายน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแม่บทของประเทศ ๔ ตุลาคม แจ้งเวียนมติ ครม. และสั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ จัดทำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน และให้ สำนักงานเลขานุการ กทสช.จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงาน เสนอ ครม.ภายใน ๖๐ วัน ๒๘ ตุลาคม รมว.ทก.เรียกประชุม CEO Roundtable เพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการทำแผนปฏิบัติ/แผนแม่บท ของหน่วยงาน ๘ พฤศจิกายน หน่วยงานส่งรายการแผนปฏิบัติให้แก่ สำนักงานเลขานุการ กทสช.เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ ๒๕ พฤศจิกายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานผล การบูรณาการแผนปฏิบัติ ๓ ธันวาคม นำแผนปฏิบัติฯ เข้าสู่การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี

5 5 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง (ต่อ) มกราคม ๔๖ กุมภาพันธ์ ๔๖ - ๑๐ มกราคม ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการ และติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๑) - ๑๕ มกราคม กระทรวงส่งแผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ มายัง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งชาติ - ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการและ ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๒) สำนักงานเลขานุการฯ นำเสนอรายงานแผนปฏิบัติระดับ ประเทศ ในรูปแบบ web-based application ๒๘ กุมภาพันธ์ นำแผนปฏิบัติ ICT ฉบับบูรณาการ และระบบฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรี

6 ภาพรวมของ ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

7 7 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ Web-based Application การบูรณาการ แผนปฏิบัติเบื้องต้น (๒๕ พ.ย. ๒๕๔๕) ปัญหาที่พบ • ข้อมูลไม่ครบถ้วน • ความล่าช้าในการได้รับ ข้อมูลจากหน่วยงาน • ความผิดพลาดในการ บูรณาการ • ความสอดคล้องของ โครงการ/การตรวจสอบ • ความยืดหยุ่นในการ นำข้อมูลไปใช้งาน • ขาดการบูรณาการระดับ กระทรวง

8 8 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ รวมกลุ่มโครงการ ของหลายหน่วยงานที่มุ่ง เป้าประสงค์ในแผนงาน เดียวกัน สิ่งที่ได้จากการประมวลและบูรณาการข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา กรมไปรษณีย์โทรเลข สำนักงานสถิติแห่งชาติ AB C D ยุทธศาสตร์ วางโครงการ ตามลักษณะ ของแผนงาน ระบุหน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ) แผนงาน ที่ไร้เจ้าภาพ แผนงาน ที่ไร้โครงการ 1.1 A7 D2 E3 1.2 B2 R3 P C5 E12 K4 2.1 J8 D4 A2 2.4 W2 Q6 D9 2.2 G5 C2 2.3

9 9 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  แนวทางปฏิบัติ กลุ่มโครงการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน (Clustering) แนวทางในการประสาน เชื่อมโยง ระหว่างโครงการ โครงการภายใต้แผนงาน/ กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน แนวทางลดความซ้ำซ้อนระหว่าง โครงการ แผนงาน/กิจกรรมที่ยังไม่มี โครงการรองรับหรือมีจำนวน น้อยมาก พิจารณามาตรการ โครงการที่ควร ต้องริเริ่มดำเนินการเพิ่มเติม แผนงาน/กิจกรรม และโครงการ ประเภทที่ต้องใช้ความร่วมมือ ระหว่างหลายๆ หน่วยงาน การกำหนดบทบาทของกระทรวง ICT เพื่อเป็นผู้ประสาน ขับเคลื่อน กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ไม่ได้รับ งบประมาณที่จะขอในปี๒๕๔๗ งบประมาณโดยรวม และโครงการ ที่ควรเร่งดำเนินการ แต่ยังขาด งบประมาณ

10 10 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ การฝึกอบรม ๑. อบรมผู้แทนกระทรวง หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานที่ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ๒.รูปแบบการอบรมแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ - ระยะที่ ๑ การติดตั้งและดูแลระบบการนำเข้าข้อมูล - ระยะที่ ๒ การ upgrade ระบบการติดตามความ ก้าวหน้าของโครงการ ๓. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม - เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้พื้นฐานเรืองการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ - เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดทำแผนปฏิบัติ หรือผู้ทำหน้าที่ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

11 11 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ หน่วยงาน กรอกข้อมูล ตรวจสอบพิจารณา โดยกระทรวง จัดทำ Software กลาง แผนปฏิบัติ ฉบับบูรณาการ กระทรวงส่งข้อมูลมายัง ระบบข้อมูลกลาง

12 12 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google