งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ติดตามความก้าวหน้าของ การดำเนินงานตามแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย
รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

2 ความคืบหน้าและการดำเนินงาน เกี่ยวกับการแปลงแผนแม่บท ICT ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ ธันวาคม ๒๕๔๕

3 มติคณะรัฐมนตรี (๓ ธันวาคม ๒๕๔๕)
มอบหมายให้ปลัดกระทรวง หรือ CIO ทุกกระทรวงไปบูรณาการแผนปฏิบัติระดับกระทรวง และจัดส่งให้สำนักงานเลขานุการฯ ภายใน ๑๕ มค. ๒๕๔๕ ให้กระทรวงพิจารณาตั้งหน่วยงาน/ทีมงานทำหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนภารกิจ CIO ของกระทรวง รวมถึงทำหน้าที่กำกับดูแล และบูรณาการงานด้าน ICT ทั้งหมดของกระทรวง ให้สำนักงานเลขานุการฯ บูรณาการแผนปฏิบัติที่ได้จากกระทรวงเป็นแผนบูรณาการระดับชาติ และจัดทำต้นแบบการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติในรูปแบบ Web Based Application การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

4 จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง
๖ กันยายน กทสช.ให้ความเห็นชอบในร่างแผนแม่บทของประเทศ ๒๕ กันยายน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแม่บทของประเทศ กันยายน ๔๕ ๔ ตุลาคม แจ้งเวียนมติ ครม. และสั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯ จัดทำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงาน และให้สำนักงานเลขานุการ กทสช.จัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานเสนอ ครม.ภายใน ๖๐ วัน ๒๘ ตุลาคม รมว.ทก.เรียกประชุม CEO Roundtable เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการทำแผนปฏิบัติ/แผนแม่บทของหน่วยงาน ตุลาคม ๔๕ ๘ พฤศจิกายน หน่วยงานส่งรายการแผนปฏิบัติให้แก่สำนักงานเลขานุการ กทสช.เพื่อทำหน้าที่บูรณาการ ๒๕ พฤศจิกายน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทานผลการบูรณาการแผนปฏิบัติ พฤศจิกายน ๔๕ ๓ ธันวาคม นำแผนปฏิบัติฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ธันวาคม ๔๕ การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

5 จากแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ และแผนแม่บทระดับกระทรวง (ต่อ)
๑๐ มกราคม ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการ และติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๑) - ๑๕ มกราคม กระทรวงส่งแผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ มายัง สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งชาติ มกราคม ๔๖ กุมภาพันธ์ ๔๖ ผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมระบบบูรณาการและ ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT (ระยะที่ ๒) สำนักงานเลขานุการฯ นำเสนอรายงานแผนปฏิบัติระดับ ประเทศ ในรูปแบบ web-based application ๒๘ กุมภาพันธ์ นำแผนปฏิบัติICT ฉบับบูรณาการ และระบบฯรายงานต่อคณะรัฐมนตรี การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

6 ภาพรวมของ ระบบบูรณาการและติดตาม ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติ ICT

7 การบูรณาการแผนปฏิบัติเบื้องต้น (๒๕ พ.ย. ๒๕๔๕)
ปัญหาที่พบ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ความล่าช้าในการได้รับ ข้อมูลจากหน่วยงาน ความผิดพลาดในการ บูรณาการ ความสอดคล้องของ โครงการ/การตรวจสอบ ความยืดหยุ่นในการ นำข้อมูลไปใช้งาน ขาดการบูรณาการระดับ กระทรวง การบูรณาการแผนปฏิบัติเบื้องต้น (๒๕ พ.ย. ๒๕๔๕) Web-based Application การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

8 สิ่งที่ได้จากการประมวลและบูรณาการข้อมูล
รวมกลุ่มโครงการ ของหลายหน่วยงานที่มุ่งเป้าประสงค์ในแผนงานเดียวกัน ยุทธศาสตร์ 1.1 A7 D2 E3 1.2 B2 R3 P10 1.3 C5 E12 K4 2.1 J8 D4 A2 2.4 W2 Q6 D9 2.2 G5 C2 2.3 วางโครงการ ตามลักษณะ ของแผนงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมไปรษณีย์โทรเลข สำนักงานสถิติแห่งชาติ A B C D แผนงาน ที่ไร้เจ้าภาพ แผนงาน ที่ไร้โครงการ ระบุหน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ) การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

9 การวิเคราะห์ข้อมูล  แนวทางปฏิบัติ
กลุ่มโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (Clustering) แนวทางในการประสาน เชื่อมโยงระหว่างโครงการ โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน แนวทางลดความซ้ำซ้อนระหว่างโครงการ แผนงาน/กิจกรรมที่ยังไม่มีโครงการรองรับหรือมีจำนวนน้อยมาก พิจารณามาตรการ โครงการที่ควรต้องริเริ่มดำเนินการเพิ่มเติม แผนงาน/กิจกรรม และโครงการประเภทที่ต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหลายๆ หน่วยงาน การกำหนดบทบาทของกระทรวง ICT เพื่อเป็นผู้ประสาน ขับเคลื่อนกิจกรรม งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ไม่ได้รับ งบประมาณที่จะขอในปี๒๕๔๗ งบประมาณโดยรวม และโครงการที่ควรเร่งดำเนินการ แต่ยังขาดงบประมาณ การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

10 การฝึกอบรม ๑. อบรมผู้แทนกระทรวง หน่วยงานอิสระ และหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รูปแบบการอบรมแบ่งเป็น ๒ ช่วงคือ - ระยะที่ ๑ การติดตั้งและดูแลระบบการนำเข้าข้อมูล - ระยะที่ ๒ การ upgrade ระบบการติดตามความ ก้าวหน้าของโครงการ ๓. คุณสมบัติของผู้รับการอบรม - เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้พื้นฐานเรืองการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ - เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดทำแผนปฏิบัติ หรือผู้ทำหน้าที่ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

11 แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ
จัดทำ Software กลาง หน่วยงาน กรอกข้อมูล ตรวจสอบพิจารณา โดยกระทรวง แผนปฏิบัติฉบับบูรณาการ กระทรวงส่งข้อมูลมายัง ระบบข้อมูลกลาง การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

12 ขอบคุณ http://www.nitc.go.th/masterplan/
การประชุม เรื่อง "แผนปฏิบัติ ICT – การบูรณาการของกระทรวง และระบบติดตามความก้าวหน้า" ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕


ดาวน์โหลด ppt รายงานโดย นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google