งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม. องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา สังคมประจำปี ตัวชี้วัดที่จำเป็น : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม. องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา สังคมประจำปี ตัวชี้วัดที่จำเป็น : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

2 องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา สังคมประจำปี ตัวชี้วัดที่จำเป็น : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหา สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำ รับรอง : ระดับ 5

3 ผลการดำเนินงาน : - ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ องค์ความรู้ที่ต้องการใช้ในการ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคม ประจำปี - จัดหมวดหมู่และระบบสารบรรณ ความรู้ ดังนี้ องค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge ) - ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมในแผนพัฒนา จังหวัดเชียงราย 4 ปี พ. ศ. 2553 – 2556 - แผนปฏิบัติการพัฒนาสังคม 4 ปี ( พ. ศ.2551-2554)

4 - รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดเชียงราย - รายงานสถานการณ์ความมั่นคง ของมนุษย์ - สถานการณ์ปัญหาทางสังคม จปฐ. - รายละเอียดตัวชี้วัด “ ระดับ ความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต องค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน ( Tacit Knowledge ) - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่ ความสำเร็จ - เทคนิคการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการระดมสมอง - เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT

5 - ผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการ วิเคราะห์สถานการณ์เฝ้าระวังและ เตือนภัยทางสังคมจังหวัดเชียงราย (22 กุมภาพันธ์ 2553) พิจารณา สภาพปัญหาสังคม มีมติเห็นชอบให้ กำหนดปัญหาสังคมด้านเด็กและ เยาวชนของจังหวัดเรียงตามลำดับ ความรุนแรง ได้แก่ - ปัญหายาเสพติด - ปัญหาเหล้า - บุหรี่ - ปัญหาสุขภาพจิต

6 องค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ปัญหายาเสพติด, สุรากลุ่มเด็ก และเยาวชน ปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่า ตัวตาย


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการความรู้ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม. องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา สังคมประจำปี ตัวชี้วัดที่จำเป็น : ระดับความสำเร็จการแก้ไขปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google