งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ที่มาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม. 2 ๒๕๔๘ (ไม่มีงบประมาณ) ๒๕๔๙ (งบ MOC จาก กระทรวง ICT) ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการจัดการ คณะทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ที่มาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม. 2 ๒๕๔๘ (ไม่มีงบประมาณ) ๒๕๔๙ (งบ MOC จาก กระทรวง ICT) ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการจัดการ คณะทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ที่มาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

2 2 ๒๕๔๘ (ไม่มีงบประมาณ) ๒๕๔๙ (งบ MOC จาก กระทรวง ICT) ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการจัดการ คณะทำงาน KMMISGIS ผลผลิต ผลลัพธ์ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงาน ตัวชี้วัดระดับสำนักงานปลัดกระทรวงตัวชี้วัดระดับกระทรวง ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลการศึกษา การจัดระบบข้อมูลของหน่วยงาน ต่าง ๆ ทุกระดับของกระทรวงการจัดระบบข้อมูลของหน่วยงาน ต่าง ๆ ทุกระดับของกระทรวง ความต้องการของกระทรวงและ กรมต่าง ๆความต้องการของกระทรวงและ กรมต่าง ๆ แนวความคิดการดำเนินงาน

3 3 การดำเนินงานปี ๒๕๕๐ ( งบดำเนินงาน ๓, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท ) ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ผลผลิต ผลลัพธ์ ดำเนินงานจังหวัดนำร่องไม่น้อยกว่า ๕ จังหวัด ดำเนินงานจังหวัดนำร่องไม่น้อยกว่า ๕ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี จันทบุรี สงขลา) (เชียงใหม่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี จันทบุรี สงขลา) พัฒนาบุคลากรโดยจัดทำหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓ หลักสูตร พัฒนาบุคลากรโดยจัดทำหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓ หลักสูตร หลักสูตรการปรับกระบวนการทำงาน หลักสูตรการปรับกระบวนการทำงาน หลักสูตรการสร้างความรู้ด้วยมุมมองเว็บเพ็จ ๓๖๐ องศา หลักสูตรการสร้างความรู้ด้วยมุมมองเว็บเพ็จ ๓๖๐ องศา หลักสูตรการใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS หลักสูตรการใช้งานเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS การพัฒนาปรับกระบวนการทำงานในจังหวัดนำร่อง การพัฒนาปรับกระบวนการทำงานในจังหวัดนำร่อง (กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ SWOT Analysis กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ กิจกรรม/โครงการ สู่ Logframe เพื่อการปฏิบัติงาน) (กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ SWOT Analysis กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ กิจกรรม/โครงการ สู่ Logframe เพื่อการปฏิบัติงาน) เสริมสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม เสริมสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม พัฒนาข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม พัฒนาข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม www.thai-culture.net www.thai-culture.net จัดทำคู่มือกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ จัดทำคู่มือกระบวนการทำงานแบบบูรณาการคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะทำงาน กระทรวง คณะทำงาน จังหวัด

4 4 ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล ของกระทรวงวัฒนธรรม

5 5 แนวคิดการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ประชาชน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ

6 6 Data Information Knowledge Wisdom เพื่อความเป็นเลิศของการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม Management สังคมฐานความรู้ (Social Knowledge Base) บริการประชาชนสู่


ดาวน์โหลด ppt 1 ที่มาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม. 2 ๒๕๔๘ (ไม่มีงบประมาณ) ๒๕๔๙ (งบ MOC จาก กระทรวง ICT) ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการจัดการ คณะทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google