งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch บทที่7 ช่องว่างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch บทที่7 ช่องว่างองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch บทที่7 ช่องว่างองค์กร

2 12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch ช่องว่างองค์กรคืออะไร? ความคาดหวังที่ต้องการให้เป็น (อนาคตที่ต้องการไปให้ถึง) ความเป็นจริงในปัจจุบัน (เราอยู่ที่ใดในวันนี้) ช่องว่างคืออะไร? ทำไมถึงต่างกัน? (การวิเคราะห์ช่องว่าง) จะทำอย่างไร?

3 12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch จงตอบคำถามต่อไปนี้: zขณะนี้เราอยู่ที่ไหน yการประเมินภายใน/ภายนอก yกำหนดใครคือลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน zเราต้องการเป็นอย่างไรในอนาคต yภารกิจ/Mission yวิสัยทัศน์/Vision yหลักการพื้นฐาน/Principles yเป้าหมาย/Goals yวัตถุประสงค์/Objectives zเราจะวัดความก้าวหน้าอย่างไร yการวัดศักยภาพขององค์การ zเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้อย่างไร yแผนกลยุทธ์ yแผนปฏิบัติ zเราจะรู้ได้อย่างไรว่างานก้าวหน้าตามแผน yมีกลวิธีเก็บข้อมูล และวัดประเมินอย่างไร?

4 12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch การประเมินภายใน/ภายนอก ขณะนี้เราอยู่ที่ไหน? zการประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปร เงื่อนไข ประเด็นภายใน และภายนอกที่มีผลต่อ องค์การ SWOT  โดยพิจารณาจากการทำSWOT analysis: สร้างสรรค์แบบ 6 มิติ  เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์แบบ 6 มิติ SWOT  เทคนิคการทำSWOT analysis  ภายในองค์กรมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง?  ภายนอกองค์กรมีโอกาส และอุปสรรคอะไร?

5 12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch การประเมินภายใน zสถานะของสินค้า และบริการ zแยกให้ชัดระหว่างจุดแข็งกับจุดอ่อนขององค์กร zประเมินตำแหน่ง ศักยภาพ และโอกาสขององค์กร zแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือวิกฤต หรือโอกาสเพื่อ กำหนดกลยุทธ์หลักขององค์การให้ถูกต้อง zประเมินกำลังที่จะทำงานแก้ปัญหาไปสู่โอกาส zมีการปรับปรุงสิ่งจูงใจพนักงานครั้งสุดท้ายเมื่อไร?

6 12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคภายใน zความรับผิดชอบของผู้นำ/ตัวแทน zหน้าที่ของผู้นำ/ตัวแทน zโครงสร้างองค์การ zทรัพยากรที่ต้องการ(4M) yคน yเงิน yเทคโนโลยี หรือเครื่องจักร yวัตถุดิบ หมายเหตุ : ตัวแทนองค์กรคือผู้ที่ทำหน้าที่ใน นามองค์กร


ดาวน์โหลด ppt 12/9/05 ช่องว่างองค์กร Sombat Boonyavanoch บทที่7 ช่องว่างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google