งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ KSF วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ KSF วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ KSF วิเคราะห์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิเคราะห์ การแข่งขันที่ยั่งยืน วิเคราะห์ โครงสร้างองค์กร

2 ขั้นตอนการทำแผนธุรกิจ เตรียมการ ประชุมวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ แต่ละหน่วยงาน จัดเตรียมวางกลยุทธ์ กำหนดยุทธวิธี ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบ ควบคุม แผนฉุกเฉิน 1

3 กำหนดวิสัยทัศน์ และ ภาระกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์สถานะการณ์ปัจจัย กำหนดเป้าหมายการวางกลยุทธ์ วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ KSF วิเคราะห์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิเคราะห์ การแข่งขันที่ยั่งยืน วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางด้านกฎหมาย โครงร่างแผนธุรกิจ

4 วางแผน กลยุทธ์ทาง การตลาด วางแผน กลยุทธ์ทางการ ผลิต วางแผน กลยุทธ์ขั้นตอนการ ดำเนินงาน วางแผน กลยุทธ์บุคลากร วางแผน กลยุทธ์ด้านการเงิน วางแผนกลยุทธ์ด้าน เทคโนโลยี แผนปฏิบัติการ

5 กำหนด Vision & Mission Vision ( วิสัยทัศน์ ) สิ่งที่องค์กรต้องการ จะเป็นที่มีเหตุผล Mission ( ภารกิจ ) ทำอย่างไรจึงจะเป็นไป ได้ตามวิสัยทัศน์ การจัด องค์กร ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และปรัชญา

6 VISION วิสัยทัศน์ MISSION ภารกิจ OBJECTIVE เป้าหมาย STRATEGIES กลยุทธ์ PERFORMANCE การปฏิบัติการ

7 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ปัจจัยภายนอก การเมือง Political เศรษฐกิจ Economic สังคม Social เทคโนโลยี Technological 6

8 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ปัจจัยภายใน ประวัติการดำเนินธุรกิจ ทักษะขององค์กร การบริหารจัดการ การตลาด การควบคุม นวัตกรรมใหม่ บุคลากร การเงิน 7

9 วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการปัจจุบัน “ Five Force ” By Michael E. Potter แรงกดดัน จากผู้ป้อนวัตถุดิบ แรงกดดัน จากผู้ซื้อ แรงกดดัน จากผู้ผลิต สินค้าทดแทน แรงกดดัน จากผู้ขาย สินค้าด้วยกันเอง แรงกดดัน จากผู้เข้ามาใหม่

10 กำหนดเป้าหมาย กำหนดเป้าหมาย Objective & Strategies Analysis ปัจจุบันธุรกิจเราอยู่ในตรงไหนคำตอบวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ Key Success Factors จุดหมายใดที่ธุรกิจต้องการคำตอบเป้าหมายทางธุรกิจ Business Objective เราจะทำอย่างไรถึงจะไปถึงคำตอบกลยุทธ์ทางธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันที่ยั่งยืน

11 SWOT Analysis จุดแข็งStrengthsปัจจัยภายใน &บุคลากร, ผลผลิต บริการ การจัดการ อื่น ๆ จุดอ่อนWeakness โอกาสOpportunitiesปัจจัยภายนอก &การตลาด, สิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดThreatการแข่งขัน 10 สมุทรปราการ โทร. 02-756-9232

12 ภาพรวมการวิเคราะห์ SWOT SWOT Analysis ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน ข้อจำกัด สรุปผล พัฒนาสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจ

13 KSFs= Key Success Factors= กุญแจความสำเร็จ -มีอะไรบ้างที่จะทำให้ กลยุทธ์สำเร็จได้ Business objectives = จุดประสงค์ทางธุรกิจ - ตัวบ่งชี้ทางเดินที่เป็นภารกิจต้องไปให้ถึง

14 Structure Analysis - วิเคราะห์โครงสร้าง - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โครงสร้างองค์กร Value Chain Analysis- โซ่อุปทาน - ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่าง การผลิตกับ การบริหารจัดการ

15 Marketing Plan 4P ’ s=Product=ผลิตภัณฑ์ =Price=ราคา =Place=สถานที่ =Promotion=การส่งเสริมการขาย

16 แผนการผลิต การป้อนวัตถุดิบเหมาะสม Just in Time ต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำ ลดการสูญเสีย มีความปลอดภัย ปัญหาสิ่งแวดล้อม

17 แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ สร้างกลยุทธ์ ประเมินผลการดำเนินงาน

18 แผนการด้านบุคลากร อัตรากำลังที่เหมาะสมกับองค์กร

19 แผนการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุน วางแผนด้านผลตอบแทน วางแผนการลงทุน

20 แผนงานด้านเทคโนโลยี MIS- Management Information system - พัฒนา ความสามารถในด้านบริหารจัดการ


ดาวน์โหลด ppt สารบัญ คำนำ หน้า บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์&ภารกิจ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก วิเคราะห์ปัจจัยภายใน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ KSF วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google