งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการตลาด  ความหมายการจัดการตลาด  กระบวนการการจัดการตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทาง การตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ การตลาด  ระดับการวางแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการตลาด  ความหมายการจัดการตลาด  กระบวนการการจัดการตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทาง การตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ การตลาด  ระดับการวางแผนกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการตลาด  ความหมายการจัดการตลาด  กระบวนการการจัดการตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทาง การตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ การตลาด  ระดับการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด  การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร  การวิเคราะห์การตลาดธุรกิจสื่อ

2 กระบวนการวางแผนและปฏิบัติโดยอาศัยแนวคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจัด จำหน่ายสินค้า และบริการ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิด การแลกเปลี่ยนที่สามารถตอบสนองความ ต้องการของบุคคล และบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร การจัดการตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ เลือกตลาดเป้าหมาย หาลูกค้า รักษาลูกค้า และเพิ่มจำนวนลูกค้า โดย การสร้างสรรค์ ส่งมอบและสื่อสารให้เห็นถึง คุณค่าของสินค้า และบริการที่ลูกค้าได้ 2/12

3 การบริหาร การตลาด กระบวนการ วางแผน การตลาด - วิเคราะห์โอกาส ทางการตลาด (SWOT) - การวางแผน การตลาด - การวางแผนกล ยุทธ์การตลาด (4P’s) - การปฏิบัติการ / การควบคุมทาง การตลาด กลยุทธ์การตลาด การออกแบบ 4 P’s - ส่วนประสมทาง การตลาด (4P’s: Marketing Mix) - ส่วนตลาด (Segmentation) - ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) - กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) การวางแผน การตลาด ขั้นตอนการ วางแผน การตลาด - วัตถุประสงค์ทาง การตลาด (Marketing Objective) - กลยุทธ์ การตลาด (Marketing Strategies:4P’s) 3/12

4 การวางแผนการบริหารการตลาด (Marketing Plan) กระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารการตลาดอย่าง เป็นระบบ ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การพิจารณาหาโอกาสทาง การตลาด และ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม แผนการตลาด (Marketing Plan) เอกสารหรือคู่มือในการปฏิบัติและควบคุมกิจกรรม ทางการตลาด ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์การตลาดที่กำหนดไว้ โอกาสทางการตลาด (Marketing Opportunity) ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการการดำเนินกิจกรรมทาง การตลาด ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถสร้างกำไรและ ได้เปรียบทางการแข่งขัน 4/12

5 การวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการบริหารทรัพยากรและความสามารถ ขององค์กรให้เหมาะสมกับโอกาสทางการตลาดใน ระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategic Planning) การกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารการตลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด / 4P’s / การจัดสรรทรัพยากรทางการตลาด / เลือกตลาด เป้าหมาย 5/12

6 ระดับ องค์กร (Corporate Strategic) ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit Strategic) ผลิตภัณฑ์ต้องสร้างความ แตกต่าง / เป็นผู้นำด้านต้นทุน / การปรับตัวที่รวดเร็ว / มุ่งความสำคัญเฉพาะส่วน ระดับหน้าที่ (Functional Strategic) สร้างคุณค่าด้านคุณภาพ / ประสิทธิภาพ / การส่งมอบให้กับลูกค้า อาศัยการตลาด / การปฏิบัติการ /R&D/ การบัญชี / การเงิน / การจัดซื้อ และ HR กระบวนการประเมิน สภาวะแวดล้อม / กำหนด ลักษณะงาน Vision/ Mission/ Goal / ผลิตภัณฑ์ / ทรัพยากรที่จะใช้ภายใน หน่วยธุรกิจ 6/12

7  องค์กรทำธุรกิจ ( สื่อ ) ประเภทใด  องค์กรเลือกส่วนตลาด (Segmentation) ใด (Mass / Niche/ Customize Marketing)  บริหารจัดการองค์กรอย่างไร (Vision/ Mission/ Goal)  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจ + สาย ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 7/12

8  ตลาด และ แนวโน้มทางการตลาด (Market / Trend)  ส่วนตลาด (Segmentation)  ยอดขาย / ส่วนแบ่งการตลาด / ขนาดตลาด (Sale Volumes/ Market Share/Market Size)  อัตราการเติบโต (Growth Rate)  คู่แข่งขัน : ทางตรงและทางอ้อม (Competitor (Direct/ Indirect)  ผู้นำทางการตลาด (Leader)  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Needs/ Wants/ Demands)  การวิจัยทางการตลาด (Research) 8/12

9  นโยบายขององค์การ ปรัชญา (Philosophy) / วิสัยทัศน์ (Vision) / พันธ กิจ (Mission) / ตำแหน่งทางการตลาด : จุดขาย (Positioning: Uniqueness) / สโลแกน (Slogan) / โลโก้ (Logo)  ประวัติ / พัฒนาการขององค์กร  การบริหารจัดการ (5M+ 1 R) บุคลากร (Man)/ แหล่งที่มาของรายได้ + การเงิน - บัญชี (Money) เทคโนโลยี + วัตถุดิบ (Mechanic + Material)/ โครงสร้าง + บทบาทหน้าที่ (Management) / การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 9/12

10  กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s  ส่วนตลาด ( Marketing Segmentation) Mass / Niche / Customization (One-to-One)  กลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้า (Target Market) วิเคราะห์ ความจำเป็น / ความต้องการ / ความสา มารในการซื้อ พฤติกรรม 5W 1H, Lifestyle 10/1 2

11 ปัจจัยภายใน การบริหารโครงสร้าง องค์กร นโยบายองค์กร ( ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ) วัฒนธรรมขององค์กร ความรับผิดชอบใน หน้าที่ ทรัพยากรขององค์กร (5M) 4P’s / Positioning ตลาดเป้าหมายหรือ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จุดแข็ง : Strength จุดอ่อน : Weakness ปัจจัยภายนอก ประชากร (Demographic) สังคมและ วัฒนธรรม (Social/ Culture) การเมืองและ กฎหมาย (Political/ Law) เศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) ทรัพยากรธรรม ชาติ (Sources) คู่แข่ง (Competitors) โอกาส : Opportunities อุปสรรค : Threats 11/1 2

12  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มทางการตลาด ปัจจัยภายใน + ภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อการ ขยาย / ยุติ  ศักยภาพในการขยายธุรกิจ / ตลาด ขยายไปยังผลิตใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ขยายตลาด ( ลูกค้า ) : ประชากรศาสตร์ + Lifestyle 12/1 2


ดาวน์โหลด ppt การจัดการตลาด  ความหมายการจัดการตลาด  กระบวนการการจัดการตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทาง การตลาด  ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ การตลาด  ระดับการวางแผนกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google