งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรมระดับ หน่วยงาน นายสุเมธ ภูรีศรีศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘วช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรมระดับ หน่วยงาน นายสุเมธ ภูรีศรีศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘วช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรมระดับ หน่วยงาน นายสุเมธ ภูรีศรีศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘วช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

2 2

3 3 ศูนย์ข้อมูลกลาง ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ระบบบริการ ข้อมูลทาง วัฒนธรรม ระบบ เพื่อการ บริหาร ระบบ เพื่อการ ปฏิบัติงาน

4 4 ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล

5 5 กรอบการทำงาน (Frame work) การบูรณาการระบบ สารสนเทศ IIS-Integrate Information System นายสุเมธ ภูรีศรี ศักดิ์

6 6 CM-Content Management การ จัดการเนื้อหาสาระ KM-Knowledge Management การจัดการองค์ความรู้ LM-Learning Management การ จัดการการเรียนรู้ LibraryBook e- Cultur e IS- Informa tion System ระบบ สารสนเ ทศ 3C C-Content เนื้อหาสาระ C-Context บริบท C-Concept แนวคิด ระบบห้องสมุด IIS-Integrate Information System การบูรณาการระบบสารสนเทศ

7 7 EA model EA model structure Data system Technology system (Technology Architecture) Application system (Data Architecture) Business system (Business Architecture) (Application Architecture) Technology system: โครงสร้างของ Technology ที่ทำให้บรรลุผลการบริการ การสร้างแบบจำลองของเทคโนโลยี (Software/Hardware/Network) และรูปแบบทาง สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีเพื่อทำให้บรรลุผลของ Service package Technology system: โครงสร้างของ Technology ที่ทำให้บรรลุผลการบริการ การสร้างแบบจำลองของเทคโนโลยี (Software/Hardware/Network) และรูปแบบทาง สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีเพื่อทำให้บรรลุผลของ Service package Application system: โครงสร้างของ Service package เกี่ยวกับหน้าที่ของ Business และ สารสนเทศที่ให้บริการ การสร้างแบบจำลอง Service package (Back office,Customer service) และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของ Service package ที่สอดคล้องกับระดับความก้าวหน้า ของ Technology/Service Application system: โครงสร้างของ Service package เกี่ยวกับหน้าที่ของ Business และ สารสนเทศที่ให้บริการ การสร้างแบบจำลอง Service package (Back office,Customer service) และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของ Service package ที่สอดคล้องกับระดับความก้าวหน้า ของ Technology/Service Data system: โครงสร้างของสารสนเทศที่ จำเป็นเพื่อ Business การสร้างแบบจำลองของ input/output data และรูปแบบทาง สถาปัตยกรรมของข้อมูลสู่เป้าหมายขององค์กร Data system: โครงสร้างของสารสนเทศที่ จำเป็นเพื่อ Business การสร้างแบบจำลองของ input/output data และรูปแบบทาง สถาปัตยกรรมของข้อมูลสู่เป้าหมายขององค์กร Business system: โครงสร้างหน้าที่ของ Business การสร้างแบบจำลองของหน้าที่และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของหน้าที่สู่เป้าหมายขององค์กร Business system: โครงสร้างหน้าที่ของ Business การสร้างแบบจำลองของหน้าที่และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของหน้าที่สู่เป้าหมายขององค์กร

8 8 ภาพแสดงระบบการทำงานไปสู่เป้าหมายโครงสร้างขององค์กร รูปแบบที่ตั้งเป้าไว้ เป็นการแสดงระบบ การทำงานที่ยอด เยี่ยม รูปแบบที่ตั้งเป้าไว้ เป็นการแสดงระบบ การทำงานที่ยอด เยี่ยม รูปแบบที่ เปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงระบบ การทำงานที่เหมาะสม รูปแบบที่ เปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงระบบ การทำงานที่เหมาะสม รูปแบบปัจจุบัน เป็นการแสดงระบบ การทำงานปัจจุบัน รูปแบบปัจจุบัน เป็นการแสดงระบบ การทำงานปัจจุบัน Business Data Application Technology Business Data Application Technology Business Data Application Technology

9 9 การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม Business Data Application Technology ศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรมระดับ หน่วยงาน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ( ขั้นตอนที่ ๑ - ขั้นตอนที่ ๕ ) ตามแบบ ศกวธ ๐๑ - ศกวธ๐๙ กำหนดขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานข้อมูล ( ขั้นตอนที่ ๕ - ขั้นตอนที่ ๗ ) ตามแบบ ศกวธ ๐๙ - ศกวธ๑๐ ใช้ระบบที่มีอยู่เดิม

10 10 “ กระทรวงวัฒนธรรมจะมีศูนย์ข้อมูล กลางทางวัฒนธรรมที่ทันสมัย สามารถ นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ บริหารจัดการและดำเนินงานด้าน วัฒนธรรมได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด ” วิสัยทัศน์

11 11 ๑. ดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ๒. เผยแพร่และให้บริการข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ๓. บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม พันธกิจ

12 12 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

13 13 กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กำหนดปัจจัยภายนอกกำหนดปัจจัยภายใน โอกาสข้อจำกัดจุดแข็งจุดอ่อน เสริมส่งเสริมสร้างปรับปรุงปรับเปลี่ยน กำหนดยุทธศาสตร์ จัดทำ BSC จัดทำ Log frame ติดตามประเมินผล 1 2 3 4 5 6 7 ลงมือปฏิบัติ

14 14 ปัจจัย ภายใน 7’S -Structure -System -Strategy -Staff -Style -Skill -Share value ปัจจัย ภายนอก STEPI -Social -Technology -Economic -Politics -International

15 15 ขั้นตอนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ในระดับหน่วยงาน ของพื้นที่นำร่อง ๕ จังหวัด ขั้นตอนที่ ๑ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ( ตามแบบ ศกวธ ๐๑ ) ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำ SWOT Analysis ( ปัจจัยภายนอก ตามแบบ ศกวธ ๐๒ ) ( ปัจจัยภายใน ตามแบบ ศกวธ ๐๓ ) ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดกลยุทธ์ ( กลยุทธ์เสริมส่ง ตามแบบ ศกวธ ๐๔ ) ( กลยุทธ์เสริมสร้าง ตามแบบ ศกวธ ๐๕ ) ( กลยุทธ์ปรับปรุง ตามแบบ ศกวธ ๐๖ ) ( กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน ตามแบบ ศกวธ ๐๗ ) ขั้นตอนที่ ๔ จัดทำ Balance Scorecard (Balance Scorecare ตามแบบ ศกวธ ๐๘ ) ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำกิจกรรมของศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ระดับหน่วยงานลงในแบบ Logframe (Logframe ตามแบบ ศกวธ ๐๙ ) ขั้นตอนที่ ๖ ลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดใน Logframe ขั้นตอนที่ ๗ สรุปรายการในแต่ละเดือน ( รายงานประจำเดือน ตามแบบ ศกวธ ๑๐ )

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรมระดับ หน่วยงาน นายสุเมธ ภูรีศรีศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘วช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google