งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 สรุปผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. สถาบันการศึกษา รายงานการผลดำเนินงาน
ความเป็นมาและความสำคัญ สรุปผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. สถาบันการศึกษา รายงานประจำปี รายงานการผลดำเนินงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน

3 กำหนดการ / ปฏิทิน รวบรวม ข้อมูล จัดทำ รายงาน เสนอต่อ ที่ประชุม ตุลาคม
เผยแพร่ให้แก่ หน่วยงาน ต่างๆ คณะ/หน่วยงาน สกอ. , ก.พ.ร. - สถาบันอุดมศึกษ า เสนอต่อ ที่ประชุม สภาหาวิทยาลัย รวบรวม ข้อมูล จัดทำ รายงาน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม

4 ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงร่างของรายงานประจำปี สารจากอธิการบดี 1 ผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 6 2 รายงานประจำปี ข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญ 3 5 โครงสร้างการบริหาร แผนยุทธศาสตร์ 4 รายงานการเงิน อาคารและสถานที่

5 ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน
การรวบรวมข้อมูล สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ สำนักทะเบียน / กองแผนงาน ฝ่ายวิจัย / กองบริหารงานวิจัย กองการเจ้าหน้าที่ / กองแผนงาน ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน นักศึกษา/หลักสูตร ผลงานการวิจัย Citation/การอ้างอิง บุคลากร/ตำแหน่ง การประกันคุณภาพ ศูนย์บริการวิชาการ , คณะ /หน่วยงาน การบริการวิชาการ กองสื่อสารองค์กร, คณะ /หน่วยงาน กิจกรรมเด่น กองคลัง, กองแผนงาน รายงานการเงิน

6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เริ่มต้น วางแผนการดำเนินงาน และ วางโครงร่างรายงาน รวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน จัดทำร่างรายงานประจำปี เสนอ ผอ.กอง แผนงาน พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข ตาม ข้อเสนอแนะ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ เสนอรอง อธิการบดีฝ่าย แผนฯ พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ตาม ข้อเสนอแน ะ ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ ส่งโรงพิมพ์จัดทำรูปเล่มรายงาน เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอก สิ้นสุด

7 ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
ขาดความครบถ้วน ยังไม่มีการรายงานข้อมูล เช่น งบวิจัยจาก ศูนย์วิจัยฯ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำแบบฟอร์มการ รวบรวมข้อมูล สรุปจากรายงาน ประจำปีของคณะ/ หน่วยงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ พัฒนาวิธีการรวบรวมข้อมูล การรายงานผลด้านต่าง ๆ มีข้อมูลตรงกัน เช่น สกอ. , ก.พ.ร. , PMR , สถิติ การเชื่อมโยงข้อมูล/ผลงาน e

8 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google