งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สรุปผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. สถาบันการศึกษา รายงานการผลดำเนินงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน รายงาน ประจำปี ความเป็นมาและความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สรุปผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. สถาบันการศึกษา รายงานการผลดำเนินงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน รายงาน ประจำปี ความเป็นมาและความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 สรุปผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. สถาบันการศึกษา รายงานการผลดำเนินงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน รายงาน ประจำปี ความเป็นมาและความสำคัญ

3 มกราคม จัดทำ รายงาน พฤศจิกายนตุลาคม เสนอต่อ ที่ประชุม สภาหาวิทยาลัย เผยแพร่ให้แก่ หน่วยงาน ต่างๆ - คณะ / หน่วยงาน - สกอ., ก. พ. ร. - สถาบันอุดมศึกษ า กำหนดการ / ปฏิทิน รวบรวม ข้อมูล ธันวาคม

4 รายงานการเงิน อาคารและสถานที่ ผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญ ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร แผนยุทธศาสตร์ สารจากอธิการบดี รายงานประจำปี โครงร่างของรายงานประจำปี 1 2 3 4 5 6

5 สำนักงานประเมินและประกัน คุณภาพ สำนักวิทยบริการ สำนักทะเบียน / กองแผนงาน ฝ่ายวิจัย / กองบริหารงานวิจัย กองการเจ้าหน้าที่ / กองแผนงาน ข้อมูลจากคณะ / หน่วยงาน นักศึกษา / หลักสูตร ผลงานการวิจัย Citation/ การอ้างอิง บุคลากร / ตำแหน่ง การประกันคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล ศูนย์บริการวิชาการ, คณะ / หน่วยงาน การบริการวิชาการ กิจกรรมเด่น กองสื่อสารองค์กร, คณะ / หน่วยงาน รายงานการเงิน กองคลัง, กองแผนงาน

6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วางแผนการดำเนินงาน และ วางโครงร่างรายงาน รวบรวมข้อมูลจากคณะ / หน่วยงาน จัดทำร่างรายงานประจำปี เสนอ ผอ. กอง แผนงาน พิจารณา ส่งโรงพิมพ์จัดทำรูปเล่มรายงาน เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย สิ้นสุด เสนอรอง อธิการบดีฝ่าย แผนฯ พิจารณา ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ เริ่มต้น ปรับปรุง แก้ไข ตาม ข้อเสนอแ นะ ปรับปรุงแก้ไข ตาม ข้อเสนอแนะ เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอก

7 ขาดความ ครบถ้วน พัฒนาวิธีการ รวบรวมข้อมูล ยังไม่มีการรายงานข้อมูล เช่น งบวิจัยจาก ศูนย์วิจัย ฯ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จัดทำแบบฟอร์มการ รวบรวมข้อมูล สรุปจากรายงาน ประจำปีของคณะ / หน่วยงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การรายงานผลด้านต่าง ๆ มีข้อมูลตรงกัน เช่น สกอ., ก. พ. ร., PMR, สถิติ การเชื่อมโยง ข้อมูล / ผลงาน e ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

8 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สรุปผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. สถาบันการศึกษา รายงานการผลดำเนินงาน เผยแพร่สู่สาธารณชน รายงาน ประจำปี ความเป็นมาและความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google