งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรพิจารณาในการปรับแผน ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ภายหลังที่ทราบผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรพิจารณาในการปรับแผน ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ภายหลังที่ทราบผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรพิจารณาในการปรับแผน ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ภายหลังที่ทราบผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ พ. ศ. ๒๕๕๓ ระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

2 การบริหารกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องและ ครบวงจร การ วิเคราะห์ ทางกล ยุทธ์ การ กำหนด ทิศทาง การวางกล ยุทธ์ การแปลง กลยุทธ์สู่ การปฏิบัติ การเชื่อม กับ แผนปฏิบัติ การและ งบประมาณ การ ประเมิน และ ทบทวนกล ยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์

3 การแก้ไขปัญหา 4 รูปแบบ “ องค์กรอาจต้องมีแนวทางและทางเลือกแก้ไขปัญหาหลายด้าน / ต้องพิจารณาหา ลำดับความสำคัญ แนวทางเลือก ” ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสม เสริมและใช้ โอกาส - จุดแข็ง ( รุก ) แก้ไขและ ป้องกัน จุดอ่อน - อุปสรรค ( รับ ) แผนงานที่น่าจะเป็น ช่วงสั้น ช่วงสั้น - ยาว กลยุทธ์ประเภท ไม่เสี่ยง - รักษาสภาพ กลยุทธ์ประเภท ลด เลิก โอนย้าย กลยุทธ์ประเภท ลองเสี่ยง - ปรับปรุง กลยุทธ์ประเภท ลุย - เร่งขยาย โอกาส O ข้อจำกัด T จุดอ่อน W จุดแข็ง S

4 ความสัมพันธ์ผัง SWOT และกลยุทธ์ ทางเลือก S+O =Matching approach กลยุทธ “ ขยายพลัง ” ที่เน้นการใช้จุดแข็ง เพื่อเปิดโอกาสใหม่การแข่งขันขององค์กร W+O =Off-set approach กลยุทธ “ ลองเสี่ยง ” แก้ไขจุดอ่อน เพื่อใช้โอกาสที่มีอยู่ขององค์กร S+T =Covering approach กลยุทธ “ ลดเสี่ยง ” อาศัยจุดแข็ง ต้านและตรึง ภาวะคุกคาม ที่มีต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร W+T =Mitigation approach กลยุทธ “ ลด - เลิก ” หาทางผ่านพ้นจุดอ่อน และเลี่ยงภาวะคุกคาม ที่ปิดบังวัตถุประสงค์องค์กร

5 ประเด็นที่เสนอเพื่อการพิจารณา การประเมินและทบทวนกลยุทธ์ เพื่อประโยชน์ ในการทำแผนปรับปรุง ไว้อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใด ที่มีผลกระทบต่อสภาวะ ภายในและสภาวะภายนอกของคณะวิทยาการ สารสนเทศ หรือไม่ มีการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ตามปัจจัย สภาพแวดล้อมปัจจุบันแล้วใช่หรือไม่ โดยมี ความสอดคล้องกับร่างแผนปรับปรุงที่นำเสนอ อย่างไร ทิศทางในการวางกลยุทธ์ของคณะวิทยาการ สารสนเทศ ยังคงตามแผนกลยุทธ์เดิม หรือมี การปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่หรือไม่

6 ขอบเขตของกิจกรรมของคณะ วิทยาการสารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์ (strategic plan) – กำหนดกลยุทธ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ช่วงเวลา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ – รวมกิจกรรมทุกอย่างของคณะวิทยาการสารสนเทศ แผนดำเนินงาน (operational plan) – กำหนดขึ้นเพื่อใช้สำหรับแต่ละกิจกรรม เช่น แผนการเงิน ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นต้น – กำหนดขึ้นเพื่อให้ทำกิจกรรมให้แผนกลยุทธ์ บรรลุผล

7 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management: RBM) บางครั้งถูกเรียกว่า การ บริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective : MBO) มีขั้นตอนการปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน – การวางแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ – การกำหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้วัดการ ดำเนินงาน – การวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงาน – การให้รางวัลตอบแทน

8 การวางแผนกลยุทธ์ของคณะ วิทยาการสารสนเทศ เป็นการวางยุทธศาสตร์หรือการวางกลยุทธ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ (SWOT Analysis) เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าประสงค์หรือวิสัยทัศน์ (Vision) ของคณะวิทยาการสารสนเทศ อันจะ นำไปสู่การกำหนดพันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Target) และกลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategy) รวมถึง การพิจารณา – ปัจจัยแห่งความสำเร็จของคณะวิทยาการสารสนเทศ (Critical Success Factors) – สร้างตัวบ่งชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ด้านต่างๆ

9 การกำหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้ วัดผลดำเนินงาน ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ทำการตกลงร่วมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วัดผลการ ดำเนินงาน ทำการสำรวจเพื่อหาข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับ สภาพในปัจจุบัน (Baseline Data) เพื่อนำมา ช่วยกำหนดตัวบ่งชี้ – ในเชิงปริมาณ (Quantity) – ในเชิงคุณภาพ (Quality) – ในเชิงเวลา (Time) – ในเชิงสถานที่หรือความคลอบคลุม (Place)

10 การวัดและการตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน ผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ต้องจัดให้มี การตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการ ดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ หรือไม่ สามารถจัดให้มีคณะบุคคลเพื่อทำการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเป็นเรื่องๆ ก็ได้ ตามความ เหมาะสม

11 การให้รางวัลตอบแทน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแล้ว ผู้บริหาร คณะวิทยาการสารสนเทศ จะต้องมีการให้รางวัล ตอบแทน ตามระดับของผลงานที่ได้ตกลงกันไว้ อาจมีการให้ข้อเสนอแนะ หรือกำหนดมาตรการ บางประการเพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรพิจารณาในการปรับแผน ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ภายหลังที่ทราบผลการประเมินการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google