งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)

2 3.6.1 การดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต - กพร.ได้มีหนังสือเวียนไปยังสำนัก/ศูนย์ และ สทภ. 1 - 10 เพื่อขอทราบความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ ภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง

3 3.6.2 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมฯ ได้ดำเนินการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล (ในปี พ.ศ.2550 จะดำเนินการในระดับสำนักฯ) กพร.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อ 13-15 มิย. 2550 ณ จังหวัดนครนายก และที่ประชุมมีมติให้ ทุกสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงานจัดทำกระบวนการกำหนด ตัวชี้วัดและเป้าหมายแล้วจัดส่งให้ กพร. ใน 5 กค. 2550 เพื่อจัดทำเป็นคำรับรองระหว่าง อทน. กับ ผอ. ระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน ต่อไป

4 ขั้นที่ 1 : การยืนยันในระบบการประเมินผลระดับองค์กร ขั้นที่ 2 : การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดจาก ระดับองค์กร สู่ระดับสำนัก / ศูนย์ / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค / กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ขั้นที่ 3 : กำหนดประเด็นที่จะวัดและตัวชี้วัดระดับสำนัก / ศูนย์ / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค / กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี พร้อมทั้งรายละเอียดของตัวชี้วัด วิธีดำเนินการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

5 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน สิ่งที่ต้องยืนยัน

6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล คุณภาพ การให้ บริการ ประสิทธิภาพ ของการ ปฏิบัติ ราชการ พัฒนา องค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเป็นระบบลุ่มน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน วิสัยทัศน์ 1. มีระบบบริหารจัดการ เป็นลุ่มน้ำแบบบูรณาการ 2. น้ำที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการอุปโภคและการผลิต อย่างเพียงพอ 8. การเฝ้าระวังและ เตือนภัย 10. การจัดหาน้ำ 3. ลดการสูญเสียด้านชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ที่ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 13. การพัฒนากฎหมาย 12. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 14. การพัฒนาขีดสมรรถนะ ของบุคลากรให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ 6. การวางแผนการใช้น้ำ 11. การจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน และมาตรการ 5. การถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ 4. การส่งเสริมและเปิดโอกาส ในการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 7. ความร่วมมือในการบริหาร จัดการน้ำระหว่างประเทศ 9. การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 15. การจ้ดการความรู้

7 สรุปผลการดำเนินงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล กิจกรรมแผน/ผล 1.จัดประชุมปฏิบัติการฯ (นครนายก) 13 – 15 มิถุนายน 2550 2.ทุกหน่วยงานส่งร่าง คำรับรองฯ พร้อมทั้ง รายละเอียดตัวชี้วัด ให้ ก.พ.ร. 5 กรกฎาคม 2550 3.จัดลงนามคำรับรองฯภายในกรกฎาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.6 ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด (กพร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google