งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานปฐมวัย เขต 5. จุดเน้น อัตลักษณ์ : การ เสริมสร้างคุณธรรม สอนหนูให้เป็นคนดี ต้องเริ่มที่หัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานปฐมวัย เขต 5. จุดเน้น อัตลักษณ์ : การ เสริมสร้างคุณธรรม สอนหนูให้เป็นคนดี ต้องเริ่มที่หัวใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานปฐมวัย เขต 5

2 จุดเน้น อัตลักษณ์ : การ เสริมสร้างคุณธรรม สอนหนูให้เป็นคนดี ต้องเริ่มที่หัวใจ

3 โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย กำหนด เนื้อหาสาระ วิทยาศาสต ร์ลงใน หน่วยการ เรียนรู้ นำครูที่มี ความสามาร ถทางด้าน วิทยาศาสตร์ มาจัด กิจกรรม ให้กับเด็ก จัดฐาน กิจกรรมให้ ความรู้กับ เด็กเพื่อ สร้าง ประสบการ ณ์ตรงที่ หลากหลา ย

4 โครงการรักการอ่านสร้าง การเรียนรู้ อัตราส่วนหนังสือ กับเด็ก : เหมาะสม การอ่าน - เขียน : เหมาะสม กิจกรรมวางทุก งานอ่านทุกคน กิจกรรมวรรณกรรม เป็นฐาน

5 การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา จุดเน้นตาม บริบทของ โรงเรียน โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์ น้อย โครงการรักการ อ่าน อาเซียน English

6 นิเทศแบบกัลยาณมิตร

7 เปิดโลกวัยใสเขต 5


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานปฐมวัย เขต 5. จุดเน้น อัตลักษณ์ : การ เสริมสร้างคุณธรรม สอนหนูให้เป็นคนดี ต้องเริ่มที่หัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google