งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน 2552 ม. ร. ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน 2552 ม. ร. ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน 2552 ม. ร. ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คิดได้ แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม 1 เป้าหมาย 4 ปี ที่จะทำให้ เด็ก กรุงเทพมหานคร มีทักษะและศักยภาพที่เป็นสากลใน 7 ประการ คือ 2 3 4

3 เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถด้านเทคโนโลยี พึ่งพาตนเองได้ในการเรียนรู้ และการทำงาน 5 6 7

4 เด็กนักเรียน กทม. มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ และสมดุล ร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา โดยคำนึงถึง 1. 2. 3. 4.

5 1. พัฒนาการจัดการศึกษา ปฐมวัย โดยพัฒนา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรม และการดูแลนักเรียน มาตรการที่สำคัญ

6 2. เพิ่มคุณภาพการจัดการ เรียนการสอน โดยเฉพาะใน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ ภาษาไทย

7 3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร เป็นครูมืออาชีพ โดยให้ ครูได้มีการพัฒนาตนเองให้มี ความรู้ตามกลุ่มสาระที่สอน และความรู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ

8 4. ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์ตรงให้กับ ผู้เรียน

9 5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และให้ความสนใจกับเด็กที่มี คุณลักษณะพิเศษพร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตาม ศักยภาพ

10 6. ผู้บริหารโรงเรียนต้องกำกับ ดูแลกระบวนจัดการเรียน การสอนของครูอย่างใกล้ชิด เพิ่มอัตราการอ่านออก เขียนได้

11 7. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม

12 8. กระจายอำนาจให้โรงเรียน ในการบริหารการศึกษาทั้ง ด้านการพัฒนาบุคลากร วิชาการ และงบประมาณ เพื่อให้โรงเรียนเข้มแข็ง

13 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน องค์กร ชุมชน ผู้ปกคร อง นักเรียน องค์กร อื่นๆ โรงเรีย น

14 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลากหลาย ใกล้ชิด ต่อเนื่อง

15 เสนอแนวทาง ความคิดเห็น ให้ความเห็นชอบ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทหน้าที่สำคัญ

16 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นักเรียนกรุงเทพมหานครจะต้อง เป็นเด็กดี มีทักษะการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน อ่านเขียนได้ ใช้เทคโนโลยีเป็น ความมุ่งหวัง 4 ปี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน 2552 ม. ร. ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google