งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มิถุนายน 2552 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2 เป้าหมาย 4 ปี ที่จะทำให้เด็กกรุงเทพมหานคร มีทักษะและศักยภาพที่เป็นสากลใน 7 ประการ คือ
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คิดได้ แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำและทำงานเป็นทีม 1 2 3 4

3 เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
พึ่งพาตนเองได้ในการเรียนรู้ และการทำงาน 5 6 7

4 มีพัฒนาการที่สมบูรณ์
โดยคำนึงถึง 1. 2. ร่างกาย อารมณ์ เด็กนักเรียน กทม. มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ และสมดุล 3. 4. สังคม สติปัญญา

5 มาตรการที่สำคัญ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยพัฒนา เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมและการดูแลนักเรียน

6 2. เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน. โดยเฉพาะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2. เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย

7 3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ. โดย
3. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดย ให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามกลุ่ม สาระที่สอนและความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

8 4. ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่ม
4. ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน

9 5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และให้ความสนใจกับเด็กที่มีคุณลักษณะพิเศษ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามศักยภาพ

10 6. ผู้บริหารโรงเรียนต้องกำกับดูแลกระบวนจัดการ
6. ผู้บริหารโรงเรียนต้องกำกับดูแลกระบวนจัดการ เรียนการสอนของครูอย่างใกล้ชิด เพิ่มอัตราการ อ่านออก เขียนได้

11 7. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม

12 8. กระจายอำนาจให้โรงเรียนในการบริหาร
8. กระจายอำนาจให้โรงเรียนในการบริหาร การศึกษาทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร วิชาการ และงบประมาณ เพื่อให้โรงเรียนเข้มแข็ง

13 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน องค์กรชุมชน องค์กรอื่นๆ

14 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลากหลาย ใกล้ชิด ต่อเนื่อง

15 บทบาทหน้าที่สำคัญ เสนอแนวทาง ความคิดเห็น ให้ความเห็นชอบ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน

16 ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ความมุ่งหวัง 4 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นักเรียนกรุงเทพมหานครจะต้อง เป็นเด็กดี มีทักษะการคิด เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่านเขียนได้ ใช้เทคโนโลยีเป็น


ดาวน์โหลด ppt ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google