งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเมือง๔ - โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ - โรงเรียน บ้านหนองผำโคกสวรรค์ - โรงเรียนบ้านนาเลิง - โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเมือง๔ - โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ - โรงเรียน บ้านหนองผำโคกสวรรค์ - โรงเรียนบ้านนาเลิง - โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเมือง๔ - โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ - โรงเรียน บ้านหนองผำโคกสวรรค์ - โรงเรียนบ้านนาเลิง - โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย - โรงเรียนบ้านห้วยโจด - โรงเรียนบ้านห้วยไร่ - โรงเรียนบ้านห้วยลึก - โรงเรียนบ้านนาวังเวิน - โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น - โรงเรียนบ้านโนนคูณ - โรงเรียนบ้านตำแย

2 สาระภาษาไทย การอ่าน ฝึกอ่านคำพื้นฐานก่อนเรียน วันละ 10-15 คำ การเขียนเขียนตามคำบอกก่อนเรียนวันละ 10-15 คำ การอ่านสรุปความหมาย

3 สาระคณิตศาสตร์ กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมคิดเลขเร็วก่อนเรียน 8-10 ข้อ การติดตามตรวจสอบของครูพัฒนาวิชาการศูนย์ก่อนสิ้นภาคเรียน ทักษะทางคณิตศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจ โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

4 สาระวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ สังเกต, ลงความเห็น, จำแนก, วัด. คำนวณ, สื่อความหมาย, พยากรณ์และความสัมพันธ์ ระหว่างสเปสกับสเปส สเปสกับเวลา ทักษะกระบวนการขั้นผสม 5 ทักษะ การกำหนดและควบคุมตัวแปร, การตั้งสมมุติฐาน, การกำหนดนิยาม, การทดลองและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป สิ่งที่จะต้องพัฒนาคือ โครงงานวิทยาศาสตร์ แบบสังเกต, แบบบันทึกผล, แบบประเมินทักษะ

5 สาระสังคมศึกษาฯ การใช้สื่อการสอน แผ่นโปสเตอร์ การนำสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันมาจัดการเรียนการสอน อินเตอร์เน็ต C D คุณธรรมจริยธรรม วันสำคัญ

6 สาระศิลปะ การจัดทำแผนการสอน ใช้แผนใน การสอน ศึกษาจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต เน้นการฝึก ปฏิบัติ

7 สาระสุขศึกษาพลศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพ เน้นอาหารหลัก ๕ หมู่ สารเสพติดให้โทษ สมรรถภาพ ทางกาย รณรงค์, เข้าค่าย

8 สาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนฯ ทักษะการใช้ ICT ทักษะการทำงานเพื่อเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต กิจกรรมการเกษตร ภายในโรงเรียน

9 สาระภาษาต่างประเทศ คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 3-5 คำ ทักษะการ สนทนา ค่าย วิชาการ แบบนิเทศ ผู้บริหารนิเทศเดือนละครั้ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการนิเทศเต็มพิกัดศูนย์ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเมือง๔ - โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ - โรงเรียน บ้านหนองผำโคกสวรรค์ - โรงเรียนบ้านนาเลิง - โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google