งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย สอน แบบทดสอบก่อนเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ที่ปรึกษา ผู้จัดทำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย สอน แบบทดสอบก่อนเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ที่ปรึกษา ผู้จัดทำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย สอน แบบทดสอบก่อนเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ที่ปรึกษา ผู้จัดทำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทศนิยม เรื่อง ทศนิยม หน้าหลัก

3 แบบทดสอบ ก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 1. ส่วนที่เราแรงเงาคิดเป็น ทศนิยมเท่าไร ก. 0.2 ข. 0.4 ค. 0.6 ง. 0.8

4 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

5 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

6 แบบทดสอบ ก่อนเรียน 2. ส่วนที่แรงเงาในข้อใดแสดงทศนิยม 0.3 ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง. ข้อ 2

7 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

8 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

9 แบบทดสอบ ก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ก. 0.2 ข. 0.3 ค. 0.4 ง. 0.5 3. นุชมีเหรียญบาท 10 เหรียญ ให้ฝน 5 เหรียญ ให้ฝนคิดเป็นทศนิยมเท่าใด

10 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

11 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

12 แบบทดสอบ ก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ก. 0.8 < 0.9 ข. 6.0 < 0.6 ค. 3.3 < 2.3 ง. 0.4 < 0.2 4. ข้อใด ถูกต้อง

13 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

14 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

15 แบบทดสอบ ก่อนเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ก. 2.0 ขีด ข. 2.5 ขีด ค. 2.0 กิโลกรัม ง. 2.5 กิโลกรัม 5. ซื้อผักคะน้า 2 กก. ผักบุ้ง 5 ขีด คิดน้ำหนักรวมเป็น กิโลกรัม

16 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

17 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

18 ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 1. เมื่อกำหนดรูปภาพซึ่งแบ่งเป็น 10 ส่วน หรือ 100 ส่วนเท่าๆ กัน พร้อมทั้งระบายสีหรือแรเงาส่วนที่ต้องการให้ สามารถเขียนเป็นทศนิยมหรือแรเงา และอ่านทศนิยมได้ 2. สามารถเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง และ สองตำแหน่งโดยอาศัยรูปภาพ และใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบได้ กลับหน้าหลัก

19 เนื้อหา บทเรียน ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่ง รูปทศนิยมและคำอ่าน การเปรียบเทียบทศนิยม ทศนิยม กลับหน้าหลัก

20 เนื้อหา บทเรียน ทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่ง รูปสี่เหลี่ยม 1 รูป เท่ากับ จำนวนเต็ม คือ 1 ส่วนที่ แบ่งเป็น 10 ส่วนนั้น เท่ากับแบ่งจำนวนเต็ม 1 ออกเป็น 10 ส่วน จำนวนที่ระบายสีนั้น จึงมีค่า น้อยกว่า 1 ซึ่งเขียนใน รูปทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น ถ้าระบายสี 3 ช่อง เขียนเป็น 0.3 0.3 อ่านว่า ศูนย์จุดสาม

21 เนื้อหา บทเรียน ทศนิยมสอง ตำแหน่ง รูปสี่เหลี่ยม 3 รูป แบ่งเป็นรูปละ 10 ส่วน เท่าๆกัน ส่วนที่แรเงาเป็น 2 รูป กับอีก 8 ใน 10 ของรูป เขียนในรูป ทศนิยม คือ 2.8 อ่านว่า สองจุดแปด 2.8 อ่านว่า สองจุดแปด เข้าใจ แล้วนะคะ... ดูหน้า ต่อไปคะ

22 รูปทศนิยมและคำอ่านแสดงส่วน ที่แรเงาของรูป 0.4 อ่านว่า ศูนย์จุดสี่ 0.6 อ่านว่า ศูนย์จุดหก ดีใจเลย... พวกเราอ่านทศนิยมเป็นแล้ว

23 การเปรียบเทียบทศนิยม ดังนั้น 0.7 > 0.6 0. 7 0.6 0.7 มากกว่า 0.6

24 แบบทดสอบ หลังเรียน 1. ซื้อผักคะน้า 2 กก. ผักบุ้ง 5 ขีด คิดน้ำหนัก รวมเป็นกิโลกรัม 2.0 ขีด 2.5 ขีด 2.5 กิโลกรัม 2.0 กิโลกรัม ตั้งใจทำดีๆ นะคะ คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับ ตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ก.ก. ค.ค. ง.ง. ข.ข.

25 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

26 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

27 แบบทดสอบ หลังเรียน 2. ส่วนที่แรงเงาในข้อใดแสดงทศนิยม 0.3 ก.ก. ข.ข. ค.ค. ง.ง.

28 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

29 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

30 แบบทดสอบ หลังเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ก. 0.8 < 0.9 ข. 6.0 < 0.6 ค. 3.3 < 2.3 ง. 0.4 < 0.2 3. ข้อใด ถูกต้อง

31 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

32 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

33 แบบทดสอบ หลังเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ก. 0.2 ข. 0.3 ค. 0.4 ง. 0.5 4. นุชมีเหรียญบาท 10 เหรียญ ให้ฝน 5 เหรียญ ให้ฝนคิดเป็นทศนิยมเท่าใด

34 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

35 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

36 แบบทดสอบ หลังเรียน คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง 5. ส่วนที่เราแรงเงาคิดเป็น ทศนิยมเท่าไร ก. 0.2 ข. 0.4 ค. 0.6 ง. 0.8

37 ถูกต้อง... เก่งมาก ทำข้อต่อไป นะคะ

38 ไม่เป็นไร... ลองใหม่ทำ นะคะ

39 ผู้จัดทำ คุณครูอรุณวรรณ ทะแพง พันธ์ โรงเรียนบ้านหนองผือ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาหนองคาย เขต 1 กลับหน้าหลัก

40 ที่ ปรึกษา นายเอลวิส โคตร ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองผือ กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt สื่อคอมพิวเตอร์ช่วย สอน แบบทดสอบก่อนเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ที่ปรึกษา ผู้จัดทำ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google