งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้น ๑๐ ประการ โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้น ๑๐ ประการ โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้น ๑๐ ประการ โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-Net) เพิ่มขึ้นอย่าง น้อย ร้อย ละ 3 (Student Achievement) จุดเน้นที่ ๑

3 เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความ พร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ตาม หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ :Emotion Quotient) จุดเน้นที่ ๒

4 จุดเน้นที่ ๓ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุก คนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และ มีทักษะการคิดขั้น พื้นฐาน (Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities)

5 จุดเน้นที่ ๔ นักเรียนทุกคนมี ความสำนึกในความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ และอยู่ อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)

6 จุดเน้นที่ ๕ นักเรียนที่มี ความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ศิลปศาสตร์ทุก คน ได้รับการ ส่งเสริมให้มีความ เป็นเลิศ (Excel to Excellence)

7 จุดเน้นที่ ๖ ประชากรวัยเรียน ทุกคน มี โอกาสเข้าถึง บริการทาง การศึกษาด้วย ทางเลือกที่ หลากหลาย เพื่อ ลดอัตราเด็กตก หล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียน ต่อหรือประกอบ อาชีพ (Alternative Access)

8 จุดเน้นที่ ๗ นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการ ศึกษาทุกคน และ สถานศึกษาทุกแห่ง ในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ทุก คนได้รับการพัฒนา อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ ของตน (Southern – Border Provinces)

9 จุดเน้นที่ ๘ นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการ ศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้า สู่ประชาคม อาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลง ในสังคม พหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)

10 จุดเน้นที่ ๙ สถานศึกษาทุก แห่งได้รับ การ พัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ มีระบบ ประกันคุณภาพ ภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการ รับรองจาก การ ประเมินคุณภาพ ภายนอก (Quality School)

11 จุดเน้นที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (Effective Service Areas)


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้น ๑๐ ประการ โดย ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google