งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้น ๑๐ ประการ โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 จุดเน้นที่ ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 (Student Achievement)

3 จุดเน้นที่ ๒ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ :Emotion Quotient)

4 จุดเน้นที่ ๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และ มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities)

5 จุดเน้นที่ ๔ นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)

6 จุดเน้นที่ ๕ นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence)

7 จุดเน้นที่ ๖ ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)

8 จุดเน้นที่ ๗ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน และสถานศึกษาทุกแห่งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของตน (Southern – Border Provinces)

9 จุดเน้นที่ ๘ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)

10 จุดเน้นที่ ๙ สถานศึกษาทุกแห่งได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจาก การประเมินคุณภาพภายนอก (Quality School)

11 จุดเน้นที่ ๑๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas)


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google