งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4/2/2017 Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนินนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4/2/2017 Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนินนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4/2/2017 Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนินนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ.

2

3 1# : Analyze : วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน

4 KPI Performance : ร้อยละ ป. 1 ที่อ่านออก
ตรัง 1, สุโขทัย 2, ปทุม1

5 2# Alert : กำหนดรูปแบบการแก้ปัญหา
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เขตที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ วิจัย ประชุมโต๊ะกลม นำเสนอผู้บริหาร

6 3# Action : นำสู่การปฎิบัติ นโยบาย โครงการ จุดเน้น ฯลฯ

7 “รายงานผลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ”
Anywhere… Anytime…

8 Android Down load Obec-Cockpit

9 iOS Down load Obec-Cockpit

10 “ข้อมูลในระบบ” จุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน NT BUDGET O-NET

11

12

13 การนำ Triple A สู่การปฎิบัติ

14 Work Flow

15 แปลงนโยบายไปสู่ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เป้าหมาย เกณฑ์ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการรายงาน

16 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด ตาม KPI Template
ข้อมูลระดับสำนัก ข้อมูลระดับ สพป. สพม.

17 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการบริการการศึกษา
ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสได้รับบริการการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

18 ร้อยละของนักเรียนที่มีสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระดับความสำเร็จการปฎิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ระดับความสำเร็จการพัฒนากระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการทดสอบให้มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับนานาชาติ ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน

19 ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

20 4. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตาม KPI Template

21 5. สพฐ. สพป. สพม. กำกับติดตามผลการปฎิบัติงานตามนโยบายกระทรวงตามตัวชี้วัดที่ปรากฏผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ KPI 2 KPI 1 KPI 3 KPI 5

22 6. วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานตามนโยบายกระทรวง

23 ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิจัย ประชุมโต๊ะกลม
7. ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหาตัวชี้วัดที่วิกฤติหรือ Alert ของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือเยียวยา ประชุมเชิงปฎิบัติการ วิจัย ประชุมโต๊ะกลม

24 8. นำแนวทางแก้ปัญหาสู่การปฎิบัติ
นโยบาย โครงการ จุดเน้น ฯลฯ

25 ค่าวิกฤติ ภาคเรียนที่ 1 (ระดับคุณภาพ 0-1.5)
(ตัวอย่าง) ค่าวิกฤติ ภาคเรียนที่ 1 (ระดับคุณภาพ 0-1.5) ป 2 อ่านออก (85%) ระดับคุณภาพ (0) นราธิวาส เขต 3 นราธิวาส เขต 1 นครศรีธรรมราช เขต 3 ฯลฯ

26 ติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือน

27 ติดตาม : งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว (งบลงทุน)
ติดตาม : งบประมาณที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว (งบลงทุน)

28 ติดตาม : งบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (งบลงทุน)
ติดตาม : งบประมาณที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (งบลงทุน)

29 ติดตาม : งบประมาณคงเหลือรอการเบิกจ่าย (งบลงทุน)

30 ติดตาม : จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

31 ตก Scale จุดเน้น

32 ต่ำกว่า Scale จุดเน้น

33 ปรับ ปรุง


ดาวน์โหลด ppt 4/2/2017 Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนินนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google