งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนิน นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนิน นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนิน นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ.

2

3 1# : Analyze : วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน

4 KPI Performance : ร้อยละ ป. 1 ที่อ่าน ออก ตรัง 1, สุโขทัย 2, ปทุม 1

5  ประชุมเชิง ปฎิบัติการ เขตที่มี ผลสัมฤทธิ์ต่ำ  วิจัย  ประชุมโต๊ะ กลม  นำเสนอ ผู้บริหาร 2# Alert : กำหนดรูปแบบการแก้ปัญหา

6  นโยบาย  โครงกา ร  จุดเน้น  ฯลฯ 3# Action : นำสู่การปฎิบัติ

7 “ รายงานผลผ่าน ระบบ โทรศัพท์มือถือ ” Anywhere… Anytime…

8 Down load Obec-Cockpit Android

9 Down load Obec-Cockpit iOS

10 “ ข้อมูลใน ระบบ ” จุดเน้น การ พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน O-NET NT BUDGET

11

12

13 การนำ Triple A สู่การปฎิบัติ

14 Work Flow

15 1. แปลงนโยบายไปสู่ตัวชี้วัด ความสำเร็จ 2. จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) • เป้าหมาย • เกณฑ์ความสำเร็จ • ผู้รับผิดชอบ • ระยะเวลาการรายงาน

16 3. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ตัวชี้วัด ตาม KPI Template • ข้อมูลระดับสำนัก • ข้อมูลระดับ สพป. สพม.

17 1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับ การบริการการศึกษา 2. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส ได้รับบริการการศึกษา 3. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5. ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระ การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

18 7. ร้อยละของนักเรียนที่มีสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง 8. ระดับความสำเร็จการปฎิรูปหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและ ประเมินผล 9. ระดับความสำเร็จการพัฒนา กระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 10. ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการ ทดสอบให้มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับ นานาชาติ 11. ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบการ วัดและประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน

19 12. ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 13. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้พัฒนาเนื้อหา สาระเพื่อนำมาใช้กับ คอมพิวเตอร์ พกพา (Tablet) ที่มีคุณภาพ 14. ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนา ในการจัดการเรียน การสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 15. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการสนับสนุน การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ เศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ และความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น

20 4. บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตามห้วง ระยะเวลาที่กำหนดตาม KPI Template

21 5. สพฐ. สพป. สพม. กำกับติดตาม ผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย กระทรวงตามตัวชี้วัดที่ปรากฏผ่าน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 5

22 6. วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานตาม นโยบายกระทรวง

23 7. ระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา ตัวชี้วัดที่วิกฤติหรือ Alert ของเขต พื้นที่การศึกษาเพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือเยียวยา  ประชุมเชิง ปฎิบัติการ  วิจัย  ประชุมโต๊ะ กลม

24 8. นำแนวทางแก้ปัญหาสู่ การปฎิบัติ  นโยบ าย  โครงก าร  จุดเน้ น  ฯลฯ

25 ( ตัวอย่า ง ) • ป 2 อ่านออก (85%) ระดับ คุณภาพ (0) o นราธิวาส เขต 3 o นราธิวาส เขต 1 o นครศรีธรรมราช เขต 3 o ฯลฯ ค่าวิกฤติ ภาคเรียนที่ 1 ( ระดับ คุณภาพ 0-1.5)

26 ติดตาม การเบิกจ่ายงบ ลงทุนรายเดือน

27 ติดตาม : งบประมาณที่ได้ เบิกจ่ายไปแล้ว ( งบลงทุน )

28 ติดตาม : งบประมาณที่ได้ก่อ หนี้ผูกพัน ( งบลงทุน )

29 ติดตาม : งบประมาณ คงเหลือรอการเบิกจ่าย ( งบ ลงทุน )

30 ติดตาม : จุดเน้นการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน

31 Scale ตก จุดเน้น

32 Scale ต่ำกว่า จุดเน้น

33 ปรับ ปรุง


ดาวน์โหลด ppt Triple A Process ระบบการกำกับติดตามผลการดำเนิน นโยบาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google