งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PCTG Model อริยมงคล 55. PCTG P = preparation การเตรียม ความพร้อม C = camp การเข้าค่าย - ใช้หลัก 3 ส 2 ซ การสอน การสอบ การสร้าง การซ่อมเสริม การ ซ้อม T=

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PCTG Model อริยมงคล 55. PCTG P = preparation การเตรียม ความพร้อม C = camp การเข้าค่าย - ใช้หลัก 3 ส 2 ซ การสอน การสอบ การสร้าง การซ่อมเสริม การ ซ้อม T="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PCTG Model อริยมงคล 55

2 PCTG P = preparation การเตรียม ความพร้อม C = camp การเข้าค่าย - ใช้หลัก 3 ส 2 ซ การสอน การสอบ การสร้าง การซ่อมเสริม การ ซ้อม T= Test การวัดและประเมินผล G= Goal การตั้งเป้าหมาย

3 PCTG เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เปิด โอกาสให้ครู นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา เป็น กิจกรรม ที่ทำแล้วเห็นผลเร็ว ชัดเจน และ เป็นพื้นฐานในการนำวิธีการ จัดการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาใช้ใน สถานศึกษา ในอนาคตต่อไป

4 จุดมุ่งหมายของ PCTG 1. เพื่อบริหารคุณภาพการจัด กิจกรรม PCTG 2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของครู นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง

5 วิธีการการจัดกิจกรรม PCTG 1. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ 2. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ สนับสนุนและ มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 3. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความ ร่วมมือสนับสนุน 4. ดำเนินการอย่างเป็นระบบ มี แผนงานและ การบริหารกิจกรรมที่ดี

6 5. การเริ่มต้นกิจกรรมต้องทำ โดยพร้อมกันและ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมือน ภารกิจประจำ 6. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อ กระตุ้นส่งเสริม การดำเนินกิจกรรม 7. ผู้บริหารเยี่ยมเยือนครูอย่าง สม่ำเสมอ 8. ควรดำเนินกิจกรรมควบคู่กัน ไปกับกิจกรรมอื่น

7 ยุทธศาสตร์ จุดเน้น มาตรการ / แนวทางการดำเนินกิจกรรม PCTG ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการ เตรียมความพร้อม ( preparation ) จุดเน้น จัดเตรียมความพร้อมทางด้าน ครูผู้มีความชำนาญแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ มาตรการ 1. เตรียมตัวครู 2. เตรียมตัวนักเรียน

8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการจัด กิจกรรมการเข้าค่าย ( camp ) โดยใช้หลัก 3 ส 2 ซ จุดเน้น 1 ส่งเสริมการสอนตามหลักสูตร ( สอน ) การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนา ( สอบ ) พัฒนานักเรียนให้มีความคิด สร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ( สร้าง )

9 มาตรการ 1. วัดผลประเมินนักเรียนก่อนเรียน 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้โดยครู ผู้ชำนาญการ และติวเตอร์ 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย การจัดหนังสือ / สื่อ ICT / แหล่งเรียนรู้ที่ นักเรียนสนใจในกลุ่ม สาระหลักอย่างต่อเนื่อง

10 จุดเน้น 2 ส่งเสริมการซ่อมเสริมนักเรียน ตามความต้องการ ( ซ่อม ) และ พัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ( ซ้อม ) มาตรการ 1. จัดให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

11 2. สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่าย เห็นความสำคัญของ การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อการซ่อมเสริมพัฒนา ศักยภาพนักเรียน 3. ผลจากการจัดกิจกรรมของแต่ ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้ นำมาวิเคราะห์หาจุดที่ ต้องพัฒนาของแต่ละ วิชาและแต่ละโรงเรียนโดยให้ ครูผู้สอนแต่ละโรงเรียน ทำการสอนซ่อมเสริม 4. จัดหาแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับ แบบทดสอบของ สำนักทดสอบทางการศึกษา และจัดสอบให้กับ นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ เรียนรู้โดยทำบ่อยๆ

12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ วัดผลประเมินผลทางการเรียนเพื่อ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ( test ) จุดเน้น ส่งเสริมการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนการสอน มาตรการ 1. จัดให้มีการวัดผลประเมินผลการ เรียนของนักเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

13 2. จัดให้ผู้บริหาร / ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม นิเทศ ให้การสนับสนุนการดำเนินการ อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 3. จัดทำระบบสารสนเทศการวัด ประเมินผลการเรียน การสอนและนำมาใช้เป็นข้อมูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ เรียนรู้

14 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการ กำหนดเป้าหมายการจัดทำ PCTG Model จุดเน้น ส่งเสริมให้พัฒนาทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ ( O-Net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จบแล้วครับ


ดาวน์โหลด ppt PCTG Model อริยมงคล 55. PCTG P = preparation การเตรียม ความพร้อม C = camp การเข้าค่าย - ใช้หลัก 3 ส 2 ซ การสอน การสอบ การสร้าง การซ่อมเสริม การ ซ้อม T=

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google