งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทชายหญิงรวม ผู้บริหาร 123 ครูผู้สอน 1234 46 ครูการศึกษา พิเศษ -11 เจ้าหน้าที่ธุรการ -11 พนักงานบริการ 3-3 รวมทั้งสิ้น 54 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทชายหญิงรวม ผู้บริหาร 123 ครูผู้สอน 1234 46 ครูการศึกษา พิเศษ -11 เจ้าหน้าที่ธุรการ -11 พนักงานบริการ 3-3 รวมทั้งสิ้น 54 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทชายหญิงรวม ผู้บริหาร 123 ครูผู้สอน 1234 46 ครูการศึกษา พิเศษ -11 เจ้าหน้าที่ธุรการ -11 พนักงานบริการ 3-3 รวมทั้งสิ้น 54 คน

2 ชั้นชายหญิงรวม อนุบาล 1 422870 อนุบาล 2 40 80 ป.1 434790 ป.2 4966115 ป.3 78 156 ป.4 6063123 ป.5 8269151 ป.6 8593178 รวม 479484963

3

4 1. ลดอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และส่งเสริม การอ่านเพื่อการเรียนรู้กระบวนการดำเนินการ 1. ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. วิเคราะห์สภาพปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน 4. ทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 5. ผลการดำเนินการอัตราการอ่าน การเขียนไม่ได้ของ นักเรียนลดลง ประมาณร้อยละ 80 ประมาณร้อยละ 80 6. นำผลที่ได้มาสรุป รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ ส่วนโรงเรียนนำเสนอข้อมูลมา วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

5 การส่งเสริมการอ่านเพื่อการ เรียนรู้ 1. จัดกิจกรรม “ วางทุกงานอ่านทุกคน ” 2. ห้องสมุดจัดกิจกรรม การบันทึกการอ่าน การประกวดอ่านหนังสือ และให้ยืมหนังสือไปอ่านนอกห้องสมุด 3. จัดห้องสมุดเคลื่อนที่ไปให้กับนักเรียนในแต่ละห้องอ่าน 4. จัดมุมหนังสือในห้องเรียน 5. ผลการดำเนินงานนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

6 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - การทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.1 – ป.6 ทุก คน ใน 8 กลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงว่ามี ความก้าวหน้าในการทดสอบสูงขึ้น - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด - จัดทำแบบทดสอบและติวเตอร์ให้กับนักเรียน - ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบกับสำนักพัฒนางานวิชาการ ของเอกชน - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการการเข้าค่าย วิชาการ - หนูน้อยรวมพลังคิดสร้างสรรค์ - ทัศนศึกษา - ภาษาพาเพลิน - ขนมไทย - เด็กรักป่า หรรษากับวิทยาศาสตร์ - มิตรภาพ ICT Camp - ค่ายคณิตศาสตร์ - อนุรักษ์ไทยปฐมวัยทำได้ - นักเรียนสอบธรรมสนามหลวง

7

8 3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - จัดทำข้อมูล / คัดกรอง - ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง - การป้องปรามยาเสพติด - ครู ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและ ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเป็น อย่างดี - จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน - ดูแลสุขภาพนักเรียน - ภาวะโภชนาการ - รณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ไข้หวัด 2009 - อาหารกลางวัน - อย. น้อย - อาหารเสริมนม - ล้างมือ 7 ขั้นตอน - ตรวจวัดสายตา การได้ยิน - ประกันอุบัติเหตุ

9

10 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง - ส่งครูเข้ารับการอบรม ขยายผลให้กับครูในโรงเรียน - จัดทำแผนบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมออมทรัพย์ / ประหยัดพลังงาน

11 5. ส่งเสริมพัฒนาครู - อบรมการใช้ ICT ของโรงเรียน - การจัดทำเว็ปไซด์ www.mtp179.org - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา - จัดทำแผนแบบ Backward Design - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา - ทัศนศึกษาดูงาน จ. ตราด

12 6. ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ - จัดหาสื่อ CD VCD ทีวี เครื่องเล่น VCD ให้กับคณะครู ทุกห้องเรียน - ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย - นิเทศ กำกับ

13 7. พัฒนาส้วม - ซ่อมแซม ปรับ ปรุง - จัดสร้างห้องส้วม - แนะนำวิธีการใช้ ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ - ประเมินผลการใช้ตามมาตรฐานส้วมสุขสันต์ - พัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน

14 8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ - จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ - เสียงตามสายในโรงเรียน - ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ - เว็ปไซด์โรงเรียนและ สพท. สระแก้ว เขต 1

15 9. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ - ติดตาม กำกับดูแล - ใช้ความยุติธรรม - ทุกคนมีส่วนร่วม - โปร่งใส ตรวจสอบได้


ดาวน์โหลด ppt ประเภทชายหญิงรวม ผู้บริหาร 123 ครูผู้สอน 1234 46 ครูการศึกษา พิเศษ -11 เจ้าหน้าที่ธุรการ -11 พนักงานบริการ 3-3 รวมทั้งสิ้น 54 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google