งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งสิ้น 54 คน ประเภท ชาย หญิง รวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งสิ้น 54 คน ประเภท ชาย หญิง รวม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งสิ้น 54 คน ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 2 3 ครูผู้สอน 12 34 46 ครูการศึกษาพิเศษ - เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานบริการ ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ก.พ. 53 รวมทั้งสิ้น 54 คน

2 ข้อมูลนักเรียน ชั้น ชาย หญิง รวม อนุบาล 1 42 28 70 อนุบาล 2 40 80 ป.1
43 47 90 ป.2 49 66 115 ป.3 78 156 ป.4 60 63 123 ป.5 82 69 151 ป.6 85 93 178 479 484 963 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 16 ก.พ. 53

3 จัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
การดำเนินการ จัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ

4 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
ลดอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการดำเนินการ 1. ประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. วิเคราะห์สภาพปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียน 4. ทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 5. ผลการดำเนินการอัตราการอ่าน การเขียนไม่ได้ของนักเรียนลดลง ประมาณร้อยละ 80 6. นำผลที่ได้มาสรุป รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ ส่วนโรงเรียนนำเสนอข้อมูลมา วิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

5 การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้
การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ การส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ 1. จัดกิจกรรม “วางทุกงานอ่านทุกคน” 2. ห้องสมุดจัดกิจกรรม การบันทึกการอ่าน การประกวดอ่านหนังสือ และให้ยืมหนังสือไปอ่านนอกห้องสมุด 3. จัดห้องสมุดเคลื่อนที่ไปให้กับนักเรียนในแต่ละห้องอ่าน 4. จัดมุมหนังสือในห้องเรียน 5. ผลการดำเนินงานนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 80

6 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - การทดสอบความสามารถทางวิชาการ ป.1 – ป.6 ทุกคน ใน 8 กลุ่มสาระ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงว่ามีความก้าวหน้าในการทดสอบสูงขึ้น - การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด - จัดทำแบบทดสอบและติวเตอร์ให้กับนักเรียน - ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบกับสำนักพัฒนางานวิชาการของเอกชน - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการการเข้าค่ายวิชาการ - หนูน้อยรวมพลังคิดสร้างสรรค์ - ทัศนศึกษา - ภาษาพาเพลิน - ขนมไทย - เด็กรักป่า หรรษากับวิทยาศาสตร์ - มิตรภาพ ICT Camp - ค่ายคณิตศาสตร์ - อนุรักษ์ไทยปฐมวัยทำได้ นักเรียนสอบธรรมสนามหลวง

7 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ

8 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - จัดทำข้อมูล / คัดกรอง - ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง - การป้องปรามยาเสพติด - ครู ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเป็น อย่างดี - จัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน - ดูแลสุขภาพนักเรียน - ภาวะโภชนาการ - รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ไข้หวัด 2009 - อาหารกลางวัน - อย.น้อย - อาหารเสริมนม - ล้างมือ 7 ขั้นตอน - ตรวจวัดสายตา การได้ยิน - ประกันอุบัติเหตุ

9 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ

10 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง - ส่งครูเข้ารับการอบรม ขยายผลให้กับครูในโรงเรียน - จัดทำแผนบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - กิจกรรมออมทรัพย์ / ประหยัดพลังงาน

11 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
5. ส่งเสริมพัฒนาครู - อบรมการใช้ ICT ของโรงเรียน - การจัดทำเว็ปไซด์ - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา - จัดทำแผนแบบ Backward Design - ทัศนศึกษาดูงาน จ.ตราด

12 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
6. ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ - จัดหาสื่อ CD VCD ทีวี เครื่องเล่น VCD ให้กับคณะครูทุกห้องเรียน - ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย - นิเทศ กำกับ

13 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
7. พัฒนาส้วม - ซ่อมแซม ปรับ ปรุง - จัดสร้างห้องส้วม - แนะนำวิธีการใช้ ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ - ประเมินผลการใช้ตามมาตรฐานส้วมสุขสันต์ - พัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน

14 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ - จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ - เสียงตามสายในโรงเรียน - ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ - เว็ปไซด์โรงเรียนและ สพท.สระแก้ว เขต 1

15 การดำเนินการจัดการศึกษาตามจุดเน้น 9 ประการ
9. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ - ติดตาม กำกับดูแล - ใช้ความยุติธรรม - ทุกคนมีส่วนร่วม - โปร่งใส ตรวจสอบได้


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งสิ้น 54 คน ประเภท ชาย หญิง รวม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google