งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ๓. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ใน การปฏิรูปการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ๓. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ใน การปฏิรูปการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ๓. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ใน การปฏิรูปการเรียน ๔. พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้ ระดับสากล

3 ๕. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานมากกว่าการขยายเชิงปริมาณ ๖. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและ สนับสนุนการศึกษามากขึ้น ๗. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ๘. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

4 ๑. พัฒนาระบบสะสมผลการเรียน และ e-Exam เพื่อ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่พลาดโอกาส การศึกษาในระบบปกติ โดยการจัดการศึกษานอกระบบอย่างมี คุณภาพ โดยนำระบบสะสมผลการเรียนตามนโยบายรัฐบาล มาใช้ และพัฒนาระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ๒. เรียนอาชีวฯ กับ กศน. เพิ่มโอกาสการเรียนอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถาน ประกอบการในลักษณะไตรภาคี

5 ๓. ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของ คนไทยให้ได้ ๑๐๐% โดยเร่งสำรวจหาผู้ไม่รู้หนังสือด้วย วิธีการทดสอบระดับการรู้หนังสือ แล้วจัดการให้ได้เรียนกับครู กศน.จนอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งขยาย ห้องสมุดประชาชนประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่ว ประเทศ ๔. พัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล สู่ความทันสมัย มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน

6 ๕. เพิ่มโอกาสแก่ประชาชนทุกคน จัดการฝึกอบรมเพื่อ เน้นการให้ความรู้และทักษะแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ กลุ่มเด็กวัยเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในระบบ โดยพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรแบบชุดวิชา (Module) ที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ ของแต่ละกลุ่ม

7 ๖. เร่งให้มีการออก พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้มี หน่วยงานอิสระดูแลด้านการใช้ ICT เพื่อการศึกษาทั้งระบบ และมีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีตามที่กฎหมายกำหนด โดย ระยะเร่งด่วน ให้มีการทำแผนแม่บท ขอรับเงินสนับสนุน จาก กสทช. โดยเร็ว รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ และพัฒนาสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในระบบ Free TV ให้เป็นกลไกสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต

8

9 ๑.ส่งเสริมการอ่านและเพิ่มอัตราการรู้หนังสือของคนไทยให้ สามารถอ่านออกเขียนได้ ๑.๑ เร่งพัฒนาเครื่องมือสำรวจและประเมินระดับการ รู้หนังสือไทย ๑.๒ เร่งจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือตามผลการสำรวจ และประเมินระดับ ๑.๓ เร่งพัฒนาสมรรถนะของครู กศน.และภาคีเครือข่ายที่ ร่วมจัดกิจกรรม ๑.๔ ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

10 ๒. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่ม เป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีคุณภาพ ๒.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

11 ๒.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยเพื่อการยกระดับการศึกษาประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมาย

12 ๓.ยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓.๑ เร่งพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ให้มีการ เรียนและการทำกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมและเติม เต็มความรู้เพิ่มขึ้น ๓.๒ เร่งพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะของครู กศน. และพัฒนาครู กศน. ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด ๓.๓ พัฒนาครู กศน. ให้เป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ กศน.ที่สามารถ เลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและบูรณาการวิธีเรียน อย่างหลากหลาย

13 ๓.๔ เร่งจัดหา รวบรวม และพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ๓.๕ พัฒนาและบริหารจัดการระบบ TV กศน. /โทรทัศน์ ช่องติวเตอร์ กศน. วิทยุ และอินเทอร์เน็ต ๓.๖ พัฒนาระบบสะสมผลการเรียนและระบบการสอบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ให้มีมาตรฐาน ๓.๗ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้าง ความเข้าใจและร่วมมือกันในการจัดการศึกษา

14 ๔.ยกระดับการฝึกอบรมอาชีพและ“ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน”เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน รองรับการเข้าสู่ ระบบการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๔.๑ พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชน ๑) พัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ ๒) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการฝึกอบรม ที่เน้นการปฏิบัติจริง

15 ๓) พัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม สาธิต แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของ ชุมชน ๔) ประสานการดำเนินงานกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและ แหล่งเรียนรู้ ของหน่วยงานและสถานศึกษาอื่นเพื่อ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการฝึกและสร้างอาชีพ ๕) เร่งรัดพัฒนาระบบแนะแนว ส่งเสริม และสนับสนุนให้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ๖) กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างเป็น ระบบ

16 ๔.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อการ เข้าสู่การอาชีวศึกษา ๑) พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมี งานทำที่เป็นมาตรฐาน ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้อาชีพ ไปเทียบระดับการศึกษา และ เทียบโอนความรู้สู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเข้าสู่การศึกษาสาย อาชีวศึกษา ๓) ประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถาน ประกอบการในลักษณะไตรภาคี

17 ๔) พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษาที่ออกกลางคันและ นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ และ ประชาชนทั่วไป เห็นช่องทางและเข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อระดับ อาชีวศึกษา ๕) กำกับ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การศึกษาสายอาชีพ

18 ๕.การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอ/เขต ๕.๑ เร่งสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ ๕.๒ เร่งพัฒนาและจัดทำหลักสูตร สื่อ แบบเรียนการศึกษา ต่อเนื่องด้านภาษาต่างประเทศ ๕.๓ จัดให้มีศูนย์อาเซียนศึกษา อำเภอ/เขต ละ ๑ แห่ง ๕.๔ ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมดำเนินการยกระดับความสามารถ ด้านภาษาต่างประเทศให้กับกลุ่มเป้าหมาย

19 ๕.๕ จัดให้มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการจัด การศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้าน ภาษาต่างประเทศ

20 ๑.นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ๑.๑ จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๒ ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาในระดับ สูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ๑.๓ เปิดโลก กศน. สู่ กศน.อินเตอร์ เพื่อประชาคมอาเซียน ๑.๔ การศึกษาต่อเนื่อง ๑.๕ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

21 ๑.๖ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย ๑.๗ การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ๑.๘ การศึกษาทางไกล

22 ๒.นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ๒.๑ การส่งเสริมการอ่าน ๒.๒ ห้องสมุดประชาชน ๒.๓ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

23 ๓.นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ๓.๑ การพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการ สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา ๓.๒ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๓.๓ เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัย รักการอ่านของประชาชน ๓.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ๓.๕ อาสาสมัคร กศน. ๓.๖ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชน

24 ๔.นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ ๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔.๒ โครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชายแดนของ ศฝช. ๔.๓ การส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ

25 ๕.นโยบายด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ๕.๑ พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็น ช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ๕.๒ พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต และการออกอากาศให้ กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มี คุณภาพ ๕.๓ พัฒนารายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อ การศึกษา

26 ๕.๔ เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีคุณภาพ ๕.๕ ผลิตและเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายเพื่อคน พิการ ๕.๖ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายให้ สามารถผลิต เผยแพร่ ร่วมพัฒนา และใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27 ๕.๗ พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ ได้หลายช่องทางทั้งอินเทอร์เน็ตและรูปแบบอื่นๆ ๕.๘ สำรวจ วิจัย และติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำผลมาใช้ในการ พัฒนางานให้มีความถูกต้อง

28 ๖.นโยบายด้านการบริหารจัดการ ๖.๑ การพัฒนาบุคลากร ๖.๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากำลัง ๖.๓ การพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูล ๖.๔ การกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล

29


ดาวน์โหลด ppt ๑. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ๓. เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ใน การปฏิรูปการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google