งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองฯ กฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร สพป. กพ.2 ผอ. ณัฐวุฒิ กาหา ประธานกลุ่มโค้ง ไผ่วังหามแห ศน. สุทธิดา จันทร์ทอง สพป. กพ.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองฯ กฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร สพป. กพ.2 ผอ. ณัฐวุฒิ กาหา ประธานกลุ่มโค้ง ไผ่วังหามแห ศน. สุทธิดา จันทร์ทอง สพป. กพ.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองฯ กฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร สพป. กพ.2 ผอ. ณัฐวุฒิ กาหา ประธานกลุ่มโค้ง ไผ่วังหามแห ศน. สุทธิดา จันทร์ทอง สพป. กพ.2

2

3 รูปแบบกิจกรรมทางวิชาการ  คิดเลขเร็ว  เล่านิทาน  อ่านทำนองเสนาะ  คัดลายมือ

4  เรียงความ  การเขียนเชิง สร้างสรรค์ / วิเคราะห์  วาดภาพ

5  เล่าข่าว  อ่านหนังสือให้น้อง ฟัง  ภาษาพาที  เขียนตามคำบอก

6  เขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ  Crossword  กล่าวสุนทรพจน์ ไทย / อังกฤษ  งานปั้น

7  งานประดิษฐ์เศษวัสดุ  งานประดิษฐ์ดอกไม้  การอ่าน ภาษาอังกฤษ  การฉีก ตัด ปะ

8  การเขียนเชิง สร้างสรรค์ / วิเคราะห์  วาดภาพ  ตอบปัญหาธรรมะ  ตอบปัญหาจาก สารานุกรม

9 กิจกรรมการให้บริการ หนังสือ สื่อ เอกสาร แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  กิจกรรมการให้บริการ หนังสือ สื่อ เอกสาร แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

10  กิจกรรมปรับปรุง บรรยากาศภายนอก และภายในห้องสมุด

11  นักเรียนมีนิสัยรักการ อ่าน  รู้จักการค้นคว้าหาแหล่ง เรียนรู้ จากอินเตอร์เน็ต  มีความซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย มีคุณธรรม และ จริยธรรม

12  เด็กชายนันทวัฒน์ นวลจันทร์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน กิจกรรมวอล์คแรลลี่ยอด อัจฉริยะ เนื่องในงานเปิดโลก การเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 6

13  เด็กหญิง ภริดา บดีรัฐ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ( ช่วงชั้นที่ 2) ได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านร้อย แก้ว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชรเขต 2 แล้วเป็น ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่ กำแพงเพชรเขต ๒ แข่ง ระดับประเทศ ภายใต้โครงการ ภาษาไทยเข้มแข็ง ( SP2 )

14  นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง เข้า ร่วมแข่งขันกิจกรรมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60 นคร เชียงราย จังหวัดเชียงราย ในกลุ่มโครงงานส่งเสริม อาชีพ ในกลุ่มโครงงานส่งเสริม อาชีพ ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา

15 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน

16 นางกัลยาณี ผิวผ่อง ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอน สาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ ดีเด่นระดับอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี ในงานวันครู ปีการศึกษา 2553

17  ผู้ปกครองเกิดความ ไว้วางใจและมีความ เชื่อมั่นในตัวครูและ ผู้บริหารสถานศึกษา

18  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา โดย การระดมทรัพยากร ภูมิ ปัญญาชาวบ้านช่วย กำหนดกรอบทิศทาง หลักสูตร และการพัฒนา สถานศึกษา

19  ได้รับรางวัลห้องสมุด โรงเรียนขนาดกลางยอด เยี่ยมจากการประเมินของ คณะกรรมการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2550

20  โยคา เว ชายเต ภูริ ( ผู้ใดฝึกฝนอยู่บ่อยๆ ความ เชี่ยวชาญชำนาญย่อมเกิดกับผู้ นั้นแล )

21  ทุกคนสามารถ เรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ ด้วยหลัก ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา

22


ดาวน์โหลด ppt รองฯ กฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร สพป. กพ.2 ผอ. ณัฐวุฒิ กาหา ประธานกลุ่มโค้ง ไผ่วังหามแห ศน. สุทธิดา จันทร์ทอง สพป. กพ.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google