งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้น สพฐ. ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้น สพฐ. ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement) 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & Numeracy) 3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ  (EQ: Emotional Quotient)

2 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 (ต่อ) 4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา
4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความ เป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้   (Excellence)

3 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 (ต่อ) 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการ ออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  (Alternative Learning)

4 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 (ต่อ) 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลัก
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ ขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (Sufficiency  Economy)

5 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 (ต่อ) 7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขต
7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ (Southern Border Provinces)

6 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 (ต่อ) 8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการ
8. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community)

7 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 (ต่อ) 9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐาน การศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมิน คุณภาพภายนอก (Quality Schools)

8 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 (ต่อ) 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการ ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Efficient Service Areas)


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้น สพฐ. ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google