งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement) 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement) 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement) 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & Numeracy) 3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึก ในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient)

2 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 ( ต่อ ) 4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนใน ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้าน วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาสู่ความ เป็นหนึ่งในสองของ ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียง ใต้ (Excellence)

3 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 ( ต่อ ) 5. สร้างทางเลือกในการ เรียนรู้ที่เน้นให้ ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงโอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการ ออกกลางคัน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (Alternative Learning)

4 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 ( ต่อ ) 6. ส่งเสริมการจัด การศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยการ ขยายผลสถานศึกษา พอเพียงต้นแบบ (Sufficiency Economy)

5 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 ( ต่อ ) 7. นักเรียน ครู และ สถานศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ได้รับการพัฒนา อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ (Southern Border Provinces)

6 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 ( ต่อ ) 8. นักเรียน ครู และ สถานศึกษาได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อม สู่ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community)

7 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 ( ต่อ ) 9. สถานศึกษาทุกแห่งผ่าน การรับรองมาตรฐาน การศึกษา มีระบบการ ประกันคุณภาพภายใน ที่เข้มแข็งและผ่านการ รับรองจากการประเมิน คุณภาพภายนอก (Quality Schools)

8 จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 ( ต่อ ) 10. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาผ่านการ ประเมินคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (Efficient Service Areas)


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้น สพฐ. ปี 2554 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student Achievement) 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google