งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ จำนวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง ป.1 1. สาระสำคัญ การเขียนเรียงความภาษาไทย จากประสบการงานวันเด็กเป็นสร้างแรงบันดาลใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ จำนวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง ป.1 1. สาระสำคัญ การเขียนเรียงความภาษาไทย จากประสบการงานวันเด็กเป็นสร้างแรงบันดาลใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ จำนวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง ป.1 1. สาระสำคัญ การเขียนเรียงความภาษาไทย จากประสบการงานวันเด็กเป็นสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ การเรียนรู้และบันทึกกิจกรรมที่สำคัญ และการอ่านออกเสียงภาษาไทยจากงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กได้อย่างถูกต้อง 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยและการอ่านจากวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2) มีความคิดสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3) มีความรู้ความเข้าใจการสร้างประโยคภาษาไทยที่ถูกต้อง 3. ตัวชี้วัด สามารถอ่าน ออกเขียนภาษาไทยได้ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยประสบการงานวันเด็ก 4. สู่ 4 ขั้นตอนการเรียนรู้ 1. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการงานวันเด็กเพื่อทบทวนความรู้เก่า ฝึกอ่านเรียงความงาน วันเด็กย้อนหลัง คัดลอกและจดบันทึกลงในสมุด เตรียมสมุดบันทึกภาษาไทยตกแต่งให้สวยงาม 2 ชั่วโมง 2. ร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก จดบันทึกวรรณกรรม คำขวัญ ความรู้จากสื่อนิทรรศการ 3 ชั่วโมง 3. เขียนเรียงความ 1-2 หน้ากระดาษเอ 4 อ่านออกเสียง คัดลอกงานเขียนวรรณกรรมและคำศัพท์ และสัมภาษณ์ความเห็นผู้มาร่วมงาน บันทึกลงสมุดวันเด็ก 2 ชั่วโมง 4. จัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม 1 ชั่วโมง

2 1. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการงานวันเด็กเพื่อทบทวนความรู้เก่า ฝึกอ่านเรียงความงาน วันเด็กย้อนหลัง คัดลอกและจดบันทึกลงในสมุด เตรียมสมุดบันทึกภาษาไทยตกแต่งให้สวยงาม 2 ชั่วโมง ภาพประกอบตกแต่งสมุดบันทึกให้ดูน่าใช้มีความสวยงาม

3 2. ภาพกิจกรรมวันเด็กการมีส่วนร่วมเรียนรู้บ้านดินชุมชนพร้อมฝึก ทักษะการสร้างบ้านดินรวมกลุ่มออกแบบสร้างสรรค์สมุดบันทึก ส่วนตัวให้พร้อมใช้งาน

4 2. ปั่นจักรยานไปร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก จดบันทึกวรรณกรรม คำ ขวัญ ความรู้จากสื่อนิทรรศการ ลงในสมุดบันทึกส่วนตัว 3 ชั่วโมง การแสดง จากโรง เรียน ของเด็ก ด้วยชุดรำ น่ารัก

5 ภาพกิจกรรมเด็กเล่นเกมส์ยิงลูกโป่ง นั่งม้าหมุน กินขนมแจกจากซุ้มต่างของอบต. และหน่วยงานต่างๆ ความ สนุก สนาน ร่าเริง ผู้ใหญ่ ก็สนุก ไปด้วย ผมอยาก กินขนม อร่อยๆ และขี่ม้า หมุน ไวๆ

6 ภาพกิจกรรมเด็กวาดภาพและการมอบของรางวัลขนมแจกจากหัวหน้าหน่วยงานอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตั้งใจ เรียน น๊ะ ครับ เด็กๆ เด็กใน วันพรุ่ง นี้เป็นผู้ ใหญ่ใน วันข้าง หน้า

7 ภาพกิจกรรมเด็กวาดภาพฝึกระบายสีน้ำและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เกมส์ออนไลด์ การแสดงศิลปะรำมวยไทย หน้าอาคารอบต. นาสีนวน อินเตอร์ เนทสื่อ ออนไลด์ แหล่งร่วม ข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความ บันเทิง เด็ก หลาย กลุ่ม เกิดกระ บวน การเรียน รู้ร่วมกัน แบบมี ส่วนร่วม

8 3. เขียนเรียงความ 1-2 หน้ากระดาษเอ 4 อ่านออกเสียง คัดลอกงานเขียนวรรณกรรมและคำศัพท์ และสัมภาษณ์ความเห็นผู้มาร่วมงาน บันทึกลงสมุดวันเด็ก 2 ชั่วโมง ภาพกิจกรรมการมอบของ รางวัลจากภาคส่วนหน่วย งานอุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบสร้างความ ประทับใจให้ กับเด็กและเยาวชน การมีส่วนร่วมชุมชนทำให้ เกิดแรงบันดาลใจในงาน เขียนด้วยการบอกเล่า ประสบ การความรู้จากกลุ่มคน ที่แตกต่างกันทางความคิด ได้มีโอกาสมาสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ลูกหลาน

9 4. ให้นักเรียนจัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรม วันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม 1 ชั่วโมง ภาพกิจกรรมการมอบของรางวัล ขนมตุ๊กตา สมุดปากกา จากภาคส่วนหน่วยงานต่างๆ และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากอุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบเพื่อทัศนะศึกษาเปิดมุมมองของขวัญจากธรรม ชาติในท้องถิ่นที่สามารถ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา คำขวัญวันเด็ก ปี 2556 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทย สู่อาเซียน

10 สวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมสื่อการ เรียนรู้ภาษาไทย

11 กลุ่มเป้าหมาย ประถมศึกษาปีที่ 1. จำนวน 30 คนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สถานที่ห้องสมุด โรงเรียน อบต. และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง ติดต่อ 0833267699 facebook:Baanhouse@hotmail.com 1. วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ประเมินตามความเป็นจริงจากสมุดบันทึก และคำบอกเล่าบุคคลรอบข้างและที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีที่เหมาะสม มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3. บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้ ……............................................................................................................ สมรรถนะของผู้เรียน ……............................................................................................... พฤติกรรมที่พึงประสงค์ …………………………......................................... ปัญหาและอุปสรรค ……................................................................................................ แนวทางแก้ไข ……........................................................................................................ 4. ความเห็นผู้บริหาร ……..............................................................................................


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ จำนวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง ป.1 1. สาระสำคัญ การเขียนเรียงความภาษาไทย จากประสบการงานวันเด็กเป็นสร้างแรงบันดาลใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google