งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.จัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม 1 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.จัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม 1 ชั่วโมง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.จัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 วิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้วันเด็กแห่งชาติ จำนวนชั่วโมง 8 ชั่วโมง ป.1 1.สาระสำคัญ การเขียนเรียงความภาษาไทย จากประสบการงานวันเด็กเป็นสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ การเรียนรู้และบันทึกกิจกรรมที่สำคัญ และการอ่านออกเสียงภาษาไทยจากงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กได้อย่างถูกต้อง 2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 1)ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยและการอ่านจากวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2)มีความคิดสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3)มีความรู้ความเข้าใจการสร้างประโยคภาษาไทยที่ถูกต้อง 3.ตัวชี้วัด สามารถอ่าน ออกเขียนภาษาไทยได้ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยประสบการงานวันเด็ก 4. สู่ 4ขั้นตอนการเรียนรู้ 1.สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการงานวันเด็กเพื่อทบทวนความรู้เก่า ฝึกอ่านเรียงความงาน วันเด็กย้อนหลัง คัดลอกและจดบันทึกลงในสมุด เตรียมสมุดบันทึกภาษาไทยตกแต่งให้สวยงาม 2 ชั่วโมง 2.ร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก จดบันทึกวรรณกรรม คำขวัญ ความรู้จากสื่อนิทรรศการ3 ชั่วโมง 3.เขียนเรียงความ 1-2 หน้ากระดาษเอ 4 อ่านออกเสียง คัดลอกงานเขียนวรรณกรรมและคำศัพท์ และสัมภาษณ์ความเห็นผู้มาร่วมงาน บันทึกลงสมุดวันเด็ก 2 ชั่วโมง 4.จัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม 1 ชั่วโมง

2 1.สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการงานวันเด็กเพื่อทบทวนความรู้เก่า ฝึกอ่านเรียงความงาน
วันเด็กย้อนหลัง คัดลอกและจดบันทึกลงในสมุด เตรียมสมุดบันทึกภาษาไทยตกแต่งให้สวยงาม 2 ชั่วโมง ภาพประกอบตกแต่งสมุดบันทึกให้ดูน่าใช้มีความสวยงาม

3 2.ภาพกิจกรรมวันเด็กการมีส่วนร่วมเรียนรู้บ้านดินชุมชนพร้อมฝึกทักษะการสร้างบ้านดินรวมกลุ่มออกแบบสร้างสรรค์สมุดบันทึกส่วนตัวให้พร้อมใช้งาน

4 2.ปั่นจักรยานไปร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก จดบันทึกวรรณกรรม คำขวัญ ความรู้จากสื่อนิทรรศการ ลงในสมุดบันทึกส่วนตัว3 ชั่วโมง การแสดง จากโรง เรียน ของเด็ก ด้วยชุดรำ น่ารัก

5 ความ สนุก สนาน ร่าเริง ผู้ใหญ่ ก็สนุก ไปด้วย ผมอยาก กินขนม อร่อยๆ
ภาพกิจกรรมเด็กเล่นเกมส์ยิงลูกโป่ง นั่งม้าหมุน กินขนมแจกจากซุ้มต่างของอบต.และหน่วยงานต่างๆ ผมอยาก กินขนม อร่อยๆ และขี่ม้า หมุน ไวๆ

6 ตั้งใจ เรียน น๊ะ ครับ เด็กๆ เด็กใน วันพรุ่ง นี้เป็นผู้ ใหญ่ใน วันข้าง
ภาพกิจกรรมเด็กวาดภาพและการมอบของรางวัลขนมแจกจากหัวหน้าหน่วยงานอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เด็กใน วันพรุ่ง นี้เป็นผู้ ใหญ่ใน วันข้าง หน้า

7 การแสดงศิลปะรำมวยไทย หน้าอาคารอบต.นาสีนวน
อินเตอร์ เนทสื่อ ออนไลด์ แหล่งร่วม ข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความ บันเทิง ภาพกิจกรรมเด็กวาดภาพฝึกระบายสีน้ำและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เกมส์ออนไลด์ การแสดงศิลปะรำมวยไทย หน้าอาคารอบต.นาสีนวน เด็ก หลาย กลุ่ม เกิดกระ บวน การเรียน รู้ร่วมกัน แบบมี ส่วนร่วม

8 และสัมภาษณ์ความเห็นผู้มาร่วมงาน บันทึกลงสมุดวันเด็ก 2 ชั่วโมง
3.เขียนเรียงความ 1-2 หน้ากระดาษเอ 4 อ่านออกเสียง คัดลอกงานเขียนวรรณกรรมและคำศัพท์ และสัมภาษณ์ความเห็นผู้มาร่วมงาน บันทึกลงสมุดวันเด็ก 2 ชั่วโมง ภาพกิจกรรมการมอบของ รางวัลจากภาคส่วนหน่วย งานอุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบสร้างความ ประทับใจให้ กับเด็กและเยาวชน การมีส่วนร่วมชุมชนทำให้ เกิดแรงบันดาลใจในงาน เขียนด้วยการบอกเล่า ประสบ การความรู้จากกลุ่มคน ที่แตกต่างกันทางความคิด ได้มีโอกาสมาสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ลูกหลาน

9 4.ให้นักเรียนจัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรม
วันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม1 ชั่วโมง คำขวัญวันเด็ก ปี2556 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทย สู่อาเซียน ภาพกิจกรรมการมอบของรางวัล ขนมตุ๊กตา สมุดปากกา จากภาคส่วนหน่วยงานต่างๆ และการเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากอุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบเพื่อทัศนะศึกษาเปิดมุมมองของขวัญจากธรรม ชาติในท้องถิ่นที่สามารถ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา

10 สวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมสื่อการเรียนรู้ภาษาไทย

11 กลุ่มเป้าหมาย ประถมศึกษาปีที่1.จำนวน 30 คนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สถานที่ห้องสมุด โรงเรียน อบต. และอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง ติดต่อ 1.วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ประเมินตามความเป็นจริงจากสมุดบันทึก และคำบอกเล่าบุคคลรอบข้างและที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีที่เหมาะสม มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 2.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3.บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้…… สมรรถนะของผู้เรียน…… พฤติกรรมที่พึงประสงค์………………………… ปัญหาและอุปสรรค…… แนวทางแก้ไข…… 4.ความเห็นผู้บริหาร……


ดาวน์โหลด ppt 4.จัดทำรูปเล่มงานเขียนวรรณกรรมวันเด็กแห่งชาติให้สวยงาม 1 ชั่วโมง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google