งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FEEDBACK. 1# : Analyze : วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FEEDBACK. 1# : Analyze : วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FEEDBACK

2 1# : Analyze : วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน

3  ประชุมเชิง ปฎิบัติการ เขตที่มี ผลสัมฤทธิ์ต่ำ  วิจัย  ประชุมโต๊ะ กลม  นำเสนอ ผู้บริหาร 2# Alert : กำหนดรูปแบบการแก้ปัญหา

4 Download OBEC-COCKPIT Android

5 iOS Download OBEC-COCKPIT

6  นโยบาย  โครงกา ร  จุดเน้น  ฯลฯ 3# Action : นำสู่การปฎิบัติ

7 อบรมพัฒนาครู ใช้ระบบ E-Training สอนซ่อมเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ นำผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้

8 การนำ Triple A สู่การปฎิบัติ

9 SCAN REPORT “ การอ่านออก ป.3 ป.6” KPI ตามนโยบายรัฐมนตรี

10 กำหนดโครงสร้างตัวชี้วัด ด้านโอกาส : % ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา % ผู้ด้อยโอกา ส % เด็ก พิการ % ผู้เรียน การศึกษา ทางเลือก ด้าน คุณภาพ : PISA Ranking Basic Skills % ทักษะการ อ่าน ม 1-3 % ทักษะ กระบวนการคิด คณิตศาสตร์ ม.1-3 % ทักษะ กระบวนการคิด ทาง วิทยาศาสตร์ ม 1-3 % อ่านออก ป.3,6, ป.6 % คิดเลขเป็น ป.3,6 % การออก กลางคัน % สมรรถนะ เหตุผล ป.3,6 การพัฒนา ครู % ทักษะการคิด, ป 3, ป 6 % ครูที่มีทักษะ กระบวนการพัฒ นา การคิด % ทักษะการคิด ทางวิทยาศาสตร์ ป.6 ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ระบบบริหาร % โรงเรียนที่มีความ พร้อม ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย ระดับความสำเร็จ การบริหารแบบมี ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ

11 Work Flow

12 ตัวชี้วัดด้านการอ่านประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 % นักเรียน ป.3 ป.6 ที่อ่านได้ % อ่านออก เสียงได้ % อ่าน เข้าใจ % อ่านออก และเข้าใจ % ดี % พอใช้ % ปรับปรุง % อ่าน ไม่ได้

13 ตัวชี้วัดด้าน การพัฒนา กระบวนการ คิด กระบ วนกา รคิด การส่งเสริม การพัฒนา ทักษะการคิด ผลสัมฤ ทธิ์ ความสำเร็จการ พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการคิด % ครูผ่าน หลักสูตร ความสำเร็จการ จัดทำเครื่องมือ วัดผลการคิด % ครูจัดทำแผน ที่เน้น กระบวนการคิด % นักเรียนที่มีทักษะการ คิดพื้นฐาน % โรงเรียนที่มีโครงงาน ที่มีคุณภาพ

14 Status กำหน ด ตัวชี้วัด ชี้แจง ทำความ เข้าใจ Config ระบบ บันทึก ข้อมูล วิเคราะ ห์ ข้อมูล รายงาน ผล   --- 1-5 ก. ย 56 5 ก. ย 56 5-15 ก. ย 56 21-23 ก. ย 5623 -24 ก. ย 56 30 ก. ย 56

15

16

17 จุดเน้นการ พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน นโยบาย รัฐมนตรี การอ่าน ภาษาไทย ป 3 80% บูรณาการ ข้อมูล

18 การทดสอบ ระบบ

19

20 SCAN RESULT “ การอ่านออก ป.3 ป.6”

21 แนวทางการแก้ปัญหา ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านไม่ได้

22 การเพิ่มจำนวนนักเรียนจากปรับปรุงขึ้นสู่ ระดับพอใช้ ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านได้ ในระดับปรับปรุง แนวทางการแก้ปัญหา

23 การเพิ่มจำนวนนักเรียนจากพอใช้สู่ระดับดี ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่อ่านได้ ในระดับพอใช้

24 แนวทาง การเพิ่มร้อยละของนักเรียนระดับดี > 70 % ร้อยละของนักเรียนชั้นป. 3 ที่ อ่านได้ในระดับดี

25 การเพิ่มความสามารถในการอ่าน อ่านไม่ได้ ระดับพอใช้ ระดับดี ระดับปรับปรุง % % % %

26 RESCAN


ดาวน์โหลด ppt FEEDBACK. 1# : Analyze : วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google