งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา รายกรณี. การศึกษารายกรณี เป็นวิธีการที่ใช้ใน การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ เป็นระบบในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา รายกรณี. การศึกษารายกรณี เป็นวิธีการที่ใช้ใน การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ เป็นระบบในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา รายกรณี

2 การศึกษารายกรณี เป็นวิธีการที่ใช้ใน การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ เป็นระบบในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการใช้ เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การ สัมภาษณ์ การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียน บันทึกประจำวัน การใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ การทดลอง สังคมมิติ เป็นต้น จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา สาเหตุ ของปัญหาและทำการช่วยเหลือแก้ไข ป้องกันและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีการ ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

3 จุดมุ่งหมายของการศึกษาเด็กเป็นราย กรณี 1. เพื่อให้ทราบเป็นสาเหตุของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การ วินิจฉัยแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้เด็กได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง มากขึ้น 3. เพื่อให้ครูผู้ปกครองได้รู้จักและ เข้าใจเด็กมากขึ้น 4. เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาเด็ก ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 กระบวนการศึกษาเด็กเป็นรายกรณี 1. ขั้นการเลือกเด็กที่จะทำการศึกษา รายกรณี ไม่จำเป็นต้องเลือกศึกษา เฉพาะเด็กที่มีปัญหาหรือเด็กที่มี พฤติกรรมไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ สามารถทำได้กับเด็กทั่วไปตามความ สนใจของผู้ศึกษา

5 2. ขั้นรวบรวมข้อมูล 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวเด็กเอง โดยใช้วิธีการ - การสังเกต - การสัมภาษณ์ - การใช้แบบสอบถามและ แบบทดสอบต่างๆ - การเขียนอัตชีวประวัติ บันทึก ประจำวันและอนุทินส่วยตัว

6 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนเด็ก โดยวิธีการดังนี้ - การสัมภาษณ์ - การทำสังคมมิติ - การทำแบบสอบถามใครเอ่ย 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง - การสัมภาษณ์ - การใช้แบบสอบถาม - การเยี่ยมบ้าน

7 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่รวบรวมได้ นำมา วิเคราะห์และแยกเป็นด้านๆ เพื่อให้เกิด ความสะดวกและง่ายต่อการแปล ความหมาย 4. ขั้นตรวจสอบวินิจฉัย นำผลของข้อมูลของการวิเคราะห์ มาพิจารณาและวินิจฉัยถึงสาเหตุของ ปัญหาที่เกิดขึ้น

8 5. ขั้นสังเคราะห์ข้อมูล หรือขั้นรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติม 6. ขั้นให้การช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไข ปัญหา เป็นการคิดหาวิธีการที่จะนำมา ช่วยเหลือ ต่อจากจึงลงมือดำเนินการตาม วิธีที่คิดไว้ 7. ขั้นติดตามผล เป็นขั้นสุดท้ายที่มี ความสำคัญ การติดตามผลจะทำให้ ทราบว่าการศึกษารายกรณีประสบ ความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

9 หลักการเขียนรายงานผลการศึกษาราย กรณี ต้องมีลักษณะที่ชัดเจน ถูกต้อง ตามความเป็น จริง ปราศจากอคติ การเขียนต้องให้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด อ่าน เข้าใจง่าย ควรหลีกเลี่ยงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การเขียนรายงาน อาจจะเขียนตามแบบฟอร์ม หรือไม่ก็ได้ การเสนอความเห็นและการสรุปเกี่ยวกับปัญหา ควรสั้นกะทัดรัด

10 แหล่งที่ใช้เก็บข้อมูล - ตัวเด็ก - พ่อแม่ผู้ปกครองหรือญาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็ก - เพื่อนเด็ก - ครูประจำชั้นหรือครูผู้สอน - แหล่งอื่นๆ เช่นโรงเรียนเดิม โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา รายกรณี. การศึกษารายกรณี เป็นวิธีการที่ใช้ใน การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และ เป็นระบบในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google