งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบครุศาสตร์ อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบครุศาสตร์ อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบครุศาสตร์ อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ

2 คณะผู้จัดทำโดย 1. นายเอกไตรภพ พาคาม 2. นายภาสกร บรรดาศักดิ์

3 รศ. ดร พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กล่าวถึงหลักสูตรการสอนคนให้เป็นครูจึง ขาดเรื่องคุณธรรมไม่ได้ โดยเฉพาะนิสิตที่กำลังจะก้าวไปเป็นผู้สร้าง เด็กในอนาคต 1) จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม คือการฝึกอบรมภาวนะจิตเจริญ ปัญญา การนั่งสมาธิการฟังธรรม การบริการสังคม เช่นการเก็บและ แยกขยะในชุมชน

4  การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รายวิชาและจำนวนหน่วยกิจที่ต้องเรียนในแต่ละ ระดับการศึกษา  การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชา ในกลุ่มวิชาเดียวกัน  ไม่ควรเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีเนื้อหา ซับซ้อนกับรายวิชาในกลุ่มวิชาเนื้อหา  การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรจัด ให้เรียนระยะต้นของระดับการศึกษา

5 หมวดวิชาเฉพาะด้าน • เป็นหมวดวิชาที่มุ่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ เข้าใจ ทักษะ และเจตคติใน วิชาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งในด้าน เทคนิควิธีและการจัดการอาชีพ โดยให้ สามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมี คุณภาพ

6 จุดประสงค์ทั่วไป 1. ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและ วิทยาการใหม่ๆ คือมีความรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูมี วิธีการสื่อความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง เหมาะสม 2. ให้มีทักษะเพียงพอเกี่ยวกับเนื้อหา คือสามารถประยุกต์หลักในการเรียนการสอน ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลดี 3. ให้มีเจตคติที่ดี คือมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน จรรยาบรรณครูไม่ลำเอียงต่อนักศึกษาคนใด คนหนึ่ง

7  เป็นหมวดวิชาการศึกษาที่ นักศึกษาทุกคน ต้องเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่ม วิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 ระดับปริญญาตรี 1. กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียนอย่างน้อย 25 หน่วยกิต วิชา บังคับ 7 รายวิชา จำนวน 18 หน่วยกิต และวิชา เลือกให้เหมาะกับหลักสูตรจำนวน 7 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการ วิชาชีพ สายก่อนประถมศึกษา สายมัธยมศึกษา สายการศึกษาพิเศษ และสายเทคนิคการศึกษา ให้เรียนประมาณ 10-16 หน่วยกิต

9  ว่าด้วยการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรม บัณฑิต 1. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่ใช้มา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นระยะเวลา 9 ปีจึง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

10 สาระในการปรับปรุง แก้ไข  ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขา วิศวกรรม ไฟฟ้าได้เปลี่ยนแปลงรหัส วิชาและเพิ่มจำนวนหน่วยกิต  มีการบรรยายและมีการปฏิบัติในบาง รายวิชาอย่างเหมาะสม

11 1. กลุ่มวิชาแกน จำนวน 38 หน่วยกิต จากเดิม 54 หน่วยกิต ลดลง 16 หน่วยกิต 2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกด้านใดด้านหนึ่ง จากเดิม 27 หน่วยกิต 2 ด้านคือไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิคส์เป็น 41 หน่วยกิต 4 ด้าน เพิ่มขึ้นคือไฟฟ้าสื่อสาร และระบบควบคุม ขับเครื่อนด้วยไฟฟ้า 3. กลุ่มวิชาการศึกษา จำนวน 30 หน่วยกิต เท่าเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มวิชาชีพและ เพิ่มรายวิชาให้นักศึกษาเลือกเรียนมากขึ้น

12  จะเห็นได้ว่าครุศาสตร์ของจุลาฯนั้นจะไม่เน้น ด้านการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะเห็นได้ว่า ครุศาสตร์ของจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น จะไม่เน้นด้านการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการ สอนมากนักแต่จะเน้นด้านจัดกิจกรรมด้าน ความเป็นครูครบทุกด้าน เช่นด้านคุณธรรม ด้านเจริญปัญญากำหนดให้นิสิตนักศึกษา ทำกิจกรรมเข้าร่วมปฏิบัติธรรมก่อนจบ การศึกษา ซึ่งต่างจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งเน้นทางด้าน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นส่วนมาก


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบครุศาสตร์ อุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google