งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่าน
โดย...วรพันธ์ โลกิตสถาพร

2 อ่านเปลี่ยนโลก Reading Change The World
หนังสือเปลี่ยนชีวิต Books Change Lives อ่านเปลี่ยนโลก Reading Change The World

3 ไม่มีเวลาอ่านจริงหรือ?

4 อยากอ่านหนังสือด้วยความสมัครใจ เป็นก้าวแรกในการสร้างนิสัยรักการอ่าน

5 หนังสืออ่านเล่น อีกทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
“ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่พวกเขา ไม่มีนิสัยรักการอ่าน หากแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบหนังสือที่มีคนบอกให้อ่าน”

6 หนังสืออ่านเล่น การอ่านหนังสืออ่านเล่นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือโดยรวม การอ่านหนังสืออ่านเล่นนำไปสู่การอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น การอ่านหนังสืออ่านเล่น ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ทำให้อยากอ่านหนังสือมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา ซึ่งช่วยให้การอ่านหนังสือยากๆเป็นไปได้

7 การอ่านหนังสือเบาๆ เป็นการปูทาง ไปสู่การอ่านหนังสือยากๆ

8 สาระ สนุก สุขใจ อ่าน

9 ผู้อ่านแต่ละช่วงวัย แต่ละบริบท มีความชอบ หนังสือแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน

10 วัฒนธรรมการอ่าน กฎหมายว่าด้วยวรรณกรรมและการส่งเสริมการอ่าน
หนังสือ บ้าน โรงเรียน/ห้องสมุด ห้องสมุดสาธารณะ มุมหนังสือสาธารณะ ร้านหนังสือ กฎหมายว่าด้วยวรรณกรรมและการส่งเสริมการอ่าน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน

11 หนังสือ หนังสือ คือ เครื่องมือสร้าง “คน” ทั้งภายนอก/ภายใน
หนังสือ(ดี)ที่อยากอ่าน หนังสือราคาถูก/คนอ่านมีอำนาจซื้อ

12 บ้าน หนังสือ...ที่สร้างความอยากอ่าน มีมุมหนังสือ...ง่ายที่จะหยิบ
กิจกรรมด้านการอ่าน...เล่านิทาน..ดูหนังที่สร้างจากวรรณกรรม...กิจกรรมสร้างสรรค์

13 บทบาทของโรงเรียน จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านที่หลากหลาย & ต่อเนื่อง ครูมีบทบาทหลักในการส่งเสริมวรรณกรรมและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ฉายภาพ) INSIDE OUTSIDE

14 การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
บทบาทสมมติ อ่านเล่าเรื่อง เล่านิทาน วาดภาพ/งานศิลปะ ดูภาพยนตร์ที่สร้างมาจากหนังสือ เที่ยว/ทัศนศึกษา นอกสถานที่

15 ขยายพันธุ์นักอ่าน หนังสือ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย หนังสือ กิจกรรม
ประยุกต์ ต้องการ สนุก/สุขใจ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย หนังสือ หนังสือ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย

16 เวทีสาธารณะ/กิจกรรมชุมชน
ห้องสมุดสาธารณะ เครือข่ายชุมชน ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ สนับสนุนทางการเงิน & อื่นๆ หนังสือ แหล่งข้อมูล การเรียนรู้ ข้อมูลชุมชน แลกเปลี่ยน เวทีสาธารณะ/กิจกรรมชุมชน

17 มุมหนังสือสาธารณะ หนังสือวิ่งเข้าไปหาคน ใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่
อาสาสมัคร สถานที่บริการของรัฐ/เอกชน

18 ร้านหนังสือ ครอบคลุมทุกจังหวัด/อำเภอ เป็นมากกว่าร้านหนังสือ
ขาย+แหล่งเรียนรู้

19 วิถีปฏิบัติส่งเสริมการอ่าน
แนวคิด สร้างสภาพแวดล้อมการอ่านที่ดี จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต สำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างหลากหลาย สร้างกิจกรรมด้านการอ่าน โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารต่างๆ

20 กฎหมายส่งเสริมการอ่าน
กฎหมายส่งเสริมวรรณกรรมและการอ่าน กฎหมายส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน หน่วยงานยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ มีกำลังคนและกำลังเงิน กำหนดทิศทาง/นโยบาย กำหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง และอื่นๆ ปฏิบัติการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

21 โลกหนังสืออนาคต BOOK+Ebook

22 ยุคเสื่อมถอยของพฤติกรรมการอ่าน
การอ่านจะเกิดเป็นวัฒนธรรมได้ยาก หากกิจกรรมที่ส่งเสริมนั้นไม่ก่อให้เกิดความปรารถนาจากภายใน

23 แข่งข้ามอุตสาหกรรม Mobile Movie Music Internet Game

24 เมื่อคุณให้หนังสือกับใครบางคน หมายถึง คุณมอบโอกาสดีแก่ชีวิตเขา

25 แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
เข้าใจพฤติกรรมเด็ก/ เยาวชน อยากรู้ ท้าทาย ผจญภัย มิตรภาพ เป็นตัวของตัวเอง นักล่า นักผจญภัย เป็นทีม

26 แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
หนังสือ Tablet เครื่องมือสร้างความเก่ง อาวุธ

27 แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
ความรู้ ของวิเศษ พลัง มีแต้ม/ คะแนน มีระดับ/ Level

28 ทักษะที่ต้องการ Learning Skill ค้นคว้า/ ขยายความ วิเคราะห์/ วิจารณ์ ถก
แลกเปลี่ยน Life Skill มองอนาคต/ เป้าหมาย วางแผน แก้ปัญหา เจรจาต่อรอง/ ยืดหยุ่น รับผิดชอบ ประสบการณ์ทำงาน

29 โครงการ : นักล่าความรู้ (Knowledge Hunter)
ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรม โครงการ : นักล่าความรู้ (Knowledge Hunter) แนวคิด : อัตลักษณ์ (Identity) การเชื่อมโยง(Correctivity) ชุมชน(Community) วิธีการ : ทีมนักล่าความรู้ (Knowledge Hunter team) แนวทาง : - แต่ละโรงเรียนมีหลายๆทีม - แต่ละทีมต้องแข่งขันกัน - ซื้อความรู้ (อาวุธได้ แต่ต้องเสียแต้ม) - กำหนดระดับ (Level) - กำหนดความรู้ (อาวุธ) และระดับคะแนน กรอบเวลา : อ้างอิงระยะเวลาการเรียนการสอน

30

31


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google