งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด ในการส่งเสริม การอ่าน โดย... วรพันธ์ โลกิต สถาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด ในการส่งเสริม การอ่าน โดย... วรพันธ์ โลกิต สถาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด ในการส่งเสริม การอ่าน โดย... วรพันธ์ โลกิต สถาพร

2 อ่านเปลี่ยน โลก Reading Change The World หนังสือ เปลี่ยนชีวิต Books Change Lives

3 ไม่มีเวลาอ่านจริงหรือ ?

4 อยากอ่านหนังสือด้วยความสมัครใจ เป็นก้าวแรกในการสร้างนิสัยรักการ อ่าน

5 หนังสืออ่านเล่น อีก ทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม วัฒนธรรมการอ่าน ของเด็ก “ ปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่พวกเขา ไม่มี นิสัยรักการอ่าน หากแต่เป็นเพราะ พวกเขาไม่ชอบ หนังสือที่มีคนบอก ให้อ่าน ”

6 หนังสืออ่านเล่น  การอ่านหนังสืออ่านเล่นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ หนังสือโดยรวม  การอ่านหนังสืออ่านเล่นนำไปสู่การอ่านหนังสือ ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น  การอ่านหนังสืออ่านเล่น ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่ ทำให้อยากอ่านหนังสือมากขึ้น และเพิ่มขีด ความสามารถทางภาษา ซึ่งช่วยให้การอ่าน หนังสือยากๆเป็นไปได้

7 การอ่านหนังสือเบาๆ เป็นการปูทาง ไปสู่การอ่านหนังสือยากๆ

8 สาระสนุกสุขใจ อ่าน

9 ผู้อ่านแต่ละช่วงวัย แต่ละบริบท มี ความชอบ หนังสือ แต่ละประเภทไม่ เหมือนกัน

10 วัฒนธรรมการอ่าน หนังสือ บ้าน โรงเรียน / ห้องสมุด ห้องสมุดสาธารณะ มุมหนังสือสาธารณะ ร้านหนังสือ กฎหมายว่าด้วยวรรณกรรมและการส่งเสริมการอ่าน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน

11 หนังสือ  หนังสือ คือ เครื่องมือสร้าง “ คน ” ทั้งภายนอก / ภายใน  หนังสือ ( ดี ) ที่อยากอ่าน  หนังสือราคาถูก / คนอ่านมีอำนาจซื้อ

12 บ้าน  หนังสือ... ที่สร้างความอยากอ่าน  มีมุมหนังสือ... ง่ายที่จะหยิบ  กิจกรรมด้านการอ่าน... เล่านิทาน.. ดูหนังที่สร้าง จากวรรณกรรม... กิจกรรมสร้างสรรค์

13 บทบาทของโรงเรียน  จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านที่ หลากหลาย & ต่อเนื่อง  ครูมีบทบาทหลักในการส่งเสริมวรรณกรรมและ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( ฉายภาพ ) INSIDEOUTSIDE

14 การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  บทบาทสมมติ  อ่านเล่าเรื่อง  เล่านิทาน  วาดภาพ / งานศิลปะ  ดูภาพยนตร์ที่สร้างมาจากหนังสือ  เที่ยว / ทัศนศึกษา นอกสถานที่

15 ขยายพันธุ์นักอ่าน หนังสือ กลุ่มเป้าหมายกิจกรรม หนัง สือ กลุ่มเป้าห มาย กิจกร รม หนัง สือ กลุ่มเป้าห มาย กิจกร รม หนัง สือ กลุ่มเป้าห มาย กิจกร รม ต้องการ ประยุกต์ สนุก / สุขใจ

16 ห้องสมุดสาธารณะ  เครือข่ายชุมชน  ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ  สนับสนุนทางการเงิน & อื่นๆ หนังสือ แหล่งข้อ มูล การเรียนรู้ ข้อมูล ชุมชน แลกเปลี่ยน เวที สาธารณะ / กิจกรรม ชุมชน

17 มุมหนังสือสาธารณะ  หนังสือวิ่งเข้าไปหาคน  ใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่  อาสาสมัคร  สถานที่บริการของรัฐ / เอกชน

18 ร้านหนังสือ  ครอบคลุมทุกจังหวัด / อำเภอ  เป็นมากกว่าร้านหนังสือ  ขาย + แหล่งเรียนรู้

19 วิถีปฏิบัติส่งเสริมการอ่าน  แนวคิด I. สร้างสภาพแวดล้อมการอ่านที่ดี II. จัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต สำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่าง หลากหลาย III. สร้างกิจกรรมด้านการอ่าน โดยใช้ ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารต่างๆ

20 กฎหมายส่งเสริมการอ่าน  กฎหมายส่งเสริมวรรณกรรมและการอ่าน  กฎหมายส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน  หน่วยงานยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ มีกำลังคน และกำลังเงิน  กำหนดทิศทาง / นโยบาย  กำหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง และอื่นๆ  ปฏิบัติการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

21 โลกหนังสืออนาคต BOOK+Ebook

22 ยุคเสื่อมถอยของ พฤติกรรมการอ่าน การอ่านจะเกิดเป็น วัฒนธรรมได้ยาก หากกิจกรรมที่ส่งเสริม นั้นไม่ก่อให้เกิดความ ปรารถนาจากภายใน

23 แข่งข้ามอุตสาหกรรม Mobile Movie Music Internet Game

24 เมื่อคุณให้หนังสือกับใครบาง คน หมายถึง คุณมอบโอกาสดี แก่ชีวิตเขา

25 เข้าใจพฤติกรรมเด็ก / เยาวชน  อยากรู้  ท้าทาย  ผจญภัย  มิตรภาพ  เป็นตัวของตัวเอง แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก นักล่า นักผจญภัย เป็นทีม

26  หนังสือ  Tablet เครื่องมือสร้างความเก่ง อาวุธ แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก

27  ความรู้ ของวิเศษ พลัง มีแต้ม / คะแนน แนวคิด ในการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก มีระดับ / Level

28 ทักษะที่ต้องการ Learning Skill ค้นคว้า / ขยายความ วิเคราะห์ / วิจารณ์ ถก แลกเปลี่ยน Life Skill มองอนาคต / เป้าหมาย วางแผน แก้ปัญหา เจรจาต่อรอง / ยืดหยุ่น รับผิดชอบ ประสบการณ์ทำงาน

29 ตัวอย่างการออกแบบ กิจกรรม โครงการ : นักล่าความรู้ (Knowledge Hunter) แนวคิด : อัตลักษณ์ (Identity) การเชื่อมโยง (Correctivity) ชุมชน (Community) วิธีการ : ทีมนักล่าความรู้ (Knowledge Hunter team) แนวทาง : - แต่ละโรงเรียนมีหลายๆทีม - แต่ละทีมต้องแข่งขันกัน - ซื้อความรู้ ( อาวุธได้ แต่ต้องเสียแต้ม ) - กำหนดระดับ (Level) - กำหนดความรู้ ( อาวุธ ) และระดับคะแนน กรอบเวลา : อ้างอิงระยะเวลาการเรียนการสอน

30

31


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด ในการส่งเสริม การอ่าน โดย... วรพันธ์ โลกิต สถาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google