งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates

2 Page 2 สำหรับชมรมแกนนำคนรักสุขภาพ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ.2545 โดยนักศึกษามีที่ความสนใจสามารถสมัครเป็น สมาชิก ตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งชมรมจนถึงปัจจุบันมีจำนวน ทั้งหมด 10 รุ่น ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาสมัครเข้าร่วมชมรม ตอนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา จะมีนักศึกษามา สมัครไม่ต่ำกว่าร้อยละประมาณ 1.97 ของนักศึกษา ทั้งหมด ( ฝ่ายทะเบียนและวัดผล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่,2555)

3 Free Powerpoint Templates Page 3 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาได้มีการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง มีการสร้างภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มี คุณธรรม มีจิตอาสาและรักงานบริการ อีกทั้งยังสามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน ร่วม ระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแกนนำ เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคโนโลยีของนักศึกษา แกนนำชมรมคนรักสุขภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมี ความยั่งยืนต่อไป

4 Free Powerpoint Templates Page 4 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ นักศึกษาแกนนำชมรมคนรักสุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาระดับและรูปแบบการมีส่วนร่วมของ นักศึกษาแกนนำชมรมคนรักสุขภาพ ในการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

5 Free Powerpoint Templates Page 5 กิจกรรม SD ระดับ การมีส่วนร่วม 1. การจัดประชุม ก่อนและหลังการทำกิจกรรม 3.290.92 ปานกลาง 2. วัยใสรักษ์สุขภาพ 3.790.90 มาก 3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3.570.87 มาก 4. ค่ายพัฒนาคุณธรรมและสุข ภาวะฯ 3.670.78 มาก 5. วันเอดส์โลก 3.390.95 ปานกลาง 6. ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 3.300.98 ปานกลาง

6 Free Powerpoint Templates Page 6 ปัจจัยกิจกรรม SD ระดับ การมีส่วนร่วม ปัจจัยภายในที่มี ผลต่อระดับการ มีส่วนร่วมใน กิจกรรม - สนใจอยากรู้ อยากเห็นว่า กิจกรรมเป็นอย่างไร 4.690.76 มากที่สุด - สนใจในประโยชน์ที่จะ ได้รับ จากการจัด กิจกรรมต่าง ๆ 4.510.66 มากที่สุด ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อระดับ การมีส่วนร่วมใน กิจกรรม - เพื่อนๆในกลุ่มแกนนำชมรม คนรักสุขภาพ 4.510.62 มากที่สุด - กิจกรรม ประชุม อบรม เข้า ค่ายให้ความรู้ 4.630.49 มากที่สุด

7 Free Powerpoint Templates Page 7 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม พบว่า ปัจจัยภายใน ส่วนใหญ่แล้วเยาวชนต้องการใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อยากพัฒนาชมรมแกนแกน นำคนรักสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง ต้องการเป็นที่ ยอมรับทั้งในกลุ่มนักศึกษาแกนนำชมรมคนรักสุขภาพ และในวิทยาลัยฯ เกิดความภาคภูมิใจจากการได้คิด แผนงานและกิจกรรม และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและ งาน มีความสุข สนุกสนาน เมื่อได้ทำกิจกรรม

8 Free Powerpoint Templates Page 8 ปัจจัยภายนอก การเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นเพราะ เพื่อนชวนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น การได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาจาก การเข้าค่ายกิจกรรมภายนอกวิทยาลัย มีผลต่อการเข้าร่วม กิจกรรมมาก หลังจากได้มีการทำกิจกรรมและมีการ รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักศึกษา มีการ ป้องกันตนเองมากขึ้น กล้าที่จะพูด กล้าที่จะซักถาม กล้าที่จะ ปรึกษา ทั้งอาการและการรักษา จากอาจารย์และเพื่อน นักศึกษาแกนนำฯ ด้วยกัน ในการดูแลรักษาและป้องกันตนเอง อย่างเปิดเผยมากขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับ บุคคลอื่นต่อไป

9 Free Powerpoint Templates Page 9 2. ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมากและปานกลาง และรูปแบบของการ มีส่วนร่วมนั้น เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา และ วิเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไข การ จัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรม การมีส่วนร่วมใน การดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ ทำกิจกรรม การมี ส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากผลการดำเนินงาน และการมี ส่วนร่วมในการประเมินผล ทั้งในระหว่างการดำเนินงาน และหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

10 Free Powerpoint Templates Page 10 กิจกรรมวัยใสรักษ์ สุขภาพ กิจกรรมค่ายพัฒนา คุณธรรมและสุขภาวะฯ กิจกรรมวันเอดส์โลก กิจกรรมปฐมพยาบาล เบื้องต้น กิจกรรมประชุมก่อนและหลัง การดำเนินกิจกรรม กิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อย โอกาส


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google