งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สู่ระดับหน่วยงาน ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2555

2 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สิ่งแวดล้อมเมือง
มหาวิทยาลัยและความเป็นสากล

3 เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนาความสามารถและพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวม มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานบรรลุเป้าหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานมีความพร้อมในการทำงานและสร้างงานได้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่รูปแบบ Active Learning และความเป็นสากล แผนงาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีพลวัต 3

4 ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนาความสามารถและพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวม มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานบรรลุเป้าหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานมีความพร้อมในการทำงานและสร้างงานได้ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเวลาปกติ(ของผู้ที่เข้าศึกษาในรุ่นนั้น) ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 4

5 เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนาความสามารถและพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สร้างปัจจัยเอื้อให้มหาวิทยาลัยสรรค์สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้อยู่อาศัย แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีปัญญาและคุณธรรมเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 5

6 ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ผลผลิต: การพัฒนานักศึกษา
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต: การพัฒนานักศึกษา บัณฑิตเป็นผู้มุ่งทำความดี สร้างความสุข พัฒนาความสามารถและพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยและร่วมกับชุมชนภายนอก ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 6

7 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมคุณค่างานวิจัยและบริการสังคม

8 เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลงานด้านการวิจัยและการบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับภาคใต้ตอนบนและประเทศ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ตอนบนให้สามารถ แข่งขันได้ มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based Research) แผนงาน/โครงการ โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 8

9 ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต : ผลงานวิจัย ผลงานด้านการวิจัยและการบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับภาคใต้ตอนบนและประเทศ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ตอนบนให้สามารถ แข่งขันได้ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการรับรองการใช้ประโยชน์จาก หน่วยงาน/ชุมชน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 9

10 เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลงานด้านการวิจัยและการบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับภาคใต้ตอนบนและประเทศ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีสมรรถนะด้านการวิจัยสูง สามารถพัฒนาและเผยแพร่ผลงานได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัยสู่สากลและพัฒนานวัตกรรม แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยใหม่และคณาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 10

11 ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต : ผลงานวิจัย/งานนวัตกรรม ผลงานด้านการวิจัยและการบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับภาคใต้ตอนบนและประเทศ มีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีสมรรถนะด้านการวิจัยสูง สามารถพัฒนาและเผยแพร่ผลงานได้เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(citation)ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับเชิญนำเสนอผลงานวิจัย(Plenary/Invited Speakers)ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 11

12 เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลงานด้านการวิจัยและการบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับภาคใต้ตอนบนและประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการวิชาการภายนอก เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสังคมให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน แผนงาน/โครงการ โครงการเครือข่ายสัมพันธ์ 12

13 ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต : ผลงานบริการวิชาการ ผลงานด้านการวิจัยและการบริการสังคมเป็นฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับภาคใต้ตอนบนและประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการวิชาการภายนอก ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ผลประเมินการนำไปใช้ประโยชน์จากผู้ใช้บริการทุกโครงการ ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายที่ร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ(MOU)และมีกิจกรรมความร่วมมือ ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 13

14 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ฯ

15 เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 มหา วิทยาลัยเป็นภาคียุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีระบบบริหารสินทรัพย์ ที่มีประสิทธิ ภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม แผนงาน/โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสินทรัพย์ 15

16 วิทยาลัยเป็นภาคียุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต : การบริหารสินทรัพย์ มหา วิทยาลัยเป็นภาคียุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีระบบบริหารสินทรัพย์ ที่มีประสิทธิ ภาพ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการด้านการเป็นอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ฯเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ความสามารถในการหารายได้เพิ่มขึ้นของหน่วยงาน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : มีจำนวนแหล่งทุนจากภายนอกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 16

17 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะองค์กร

18 เป้าหมายการให้บริการ มหา วิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถ นะสูง
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 7 มหา วิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถ นะสูง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสนับ สนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายได้ทุกภารกิจ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและการสื่อสารขององค์กร แผนงาน/โครงการ โครงการ OFI-CQI 18

19 มหา วิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถ นะสูง
ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต : การบริหารจัดการ มหา วิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถ นะสูง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสนับ สนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายได้ทุกภารกิจ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกลุ่ม ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตหน่วยงาน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 19

20 เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหา วิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถ นะสูง มีบุคลากรทุกระดับที่มีความรู้และทักษะในการทำงานสูง เพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับรองรับการเปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 20

21 วิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถ
ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร มหา วิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรสมรรถ นะสูง มีบุคลากรทุกระดับที่มีความรู้และทักษะในการทำงานสูง ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกลุ่ม ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงาน ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : จำนวนนวัตกรรมการทำงานที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 21

22 พันธกิจยุทธศาสตร์ที่ 5 ชื่นชมคุณค่าบุคลากร

23 งานเพิ่มผล คนเป็นสุข เป้าหมายการให้บริการ
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 9 งานเพิ่มผล คนเป็นสุข มีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพงานผ่านการวิจัย(R2R) ประยุกต์ใช้หลักคิดของการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร แผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(R2R) 23

24 ผลผลิต ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ผลผลิต : การพัฒนาองค์กร/บุคลากร งานเพิ่มผล คนเป็นสุข มีการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพงานผ่านการวิจัย(R2R) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ชื่นชม ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของหน่วยงานทีเข้าร่วมโครงการ R2R ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ : ร้อยละของโครงการ R2Rที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จต่อจำนวนโครงการR2Rที่เข้าร่วมทั้งหมด ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : ??? 24

25 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google