งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีนำเสนอ Mental Retardation Mental Retardation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีนำเสนอ Mental Retardation Mental Retardation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยินดีนำเสนอ

3 Mental Retardation Mental Retardation

4 ภาวะที่อธิบายถึงระดับความสามารถ ของบุคคลที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือมีระดับเชาว์ปัญญาประมาณ 70- 75 หรือต่ำกว่า และมีความบกพร่อง ของทักษะการปรับตัวด้านต่างๆ ต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ คือ การ ติดต่อสื่อสาร การดูแลตนเอง การ ดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม การใช้ ประโยชน์จากชุมชน การแนะ แนวทางด้วยตนเอง ความปลอดภัย และสุขภาพ การศึกษา การหย่อนใจ และการทำงาน

5 1. ความผิดปกติแต่กำเนิด ( 5% ) 2. ความผิดปกติช่วงการตั้งครรภ์ เช่นโรคติดเชื้อ ขณะตั้งครรภ์ ( 32 % ) 3. ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์และการ คลอด เช่น แม่ได้รับยากันชักหรือแอลกอฮอล์ ระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด ( 11% ) 4. โรคที่เกิดกับระบบประสาทภายหลังคลอด ( 4 % ) 5. ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ( 18 % ) 6. ไม่ทราบสาเหตุ ( 30 % )

6 เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนแสดง อาการอย่างไร ? เด็กวัยทารกและ วัยก่อนเรียน : พัฒนาการล่าช้าโดยเฉพาะด้าน ภาษา เล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกับ กลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันได้น้อย เด็กวัยเรียน : ขาดทักษะด้านการเรียน สังคม และการช่วยเหลือ ตัวเอง มีปัญหาพฤติกรรมและ อารมณ์ เด็กวัยรุ่น : ความเจริญทางร่างกายเป็น ปกติแต่ด้านอารมณ์และการ เรียนรู้ยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่

7 ระดับน้อย ระดับน้อย : ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ 50-55 ถึง 70 เป็นระดับที่พบมากที่สุด เมื่อเป็นผู้ใหญ่สามารถพึ่งพา ตัวเองได้ ทำงานที่ใช้ทักษะบางอย่างได้ ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง : ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ 35 - 40 ถึง 50 - 55 ระดับนี้เมื่อเป็นผู้ใหญ่ยังต้องได้รับการ ช่วยเหลือหรือแนะนำจากผู้อื่น สื่อสารกับผู้อื่นได้ การ ดำรงชีวิตยังต้องพึ่งพาผู้อื่น ระดับรุนแรง ระดับรุนแรง : ระดับเชาว์ปัญญาประมาณ 20 - 25 ถึง 35 - 40 ระดับรุนแรงมาก ระดับรุนแรงมาก : ระดับเชาว์ปัญญาประมาณต่ำกว่า 20 - 25 ทั้ง 2 ระดับนี้จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดในการ ดำรงชีวิต


ดาวน์โหลด ppt ยินดีนำเสนอ Mental Retardation Mental Retardation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google