งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องเรียนคุณภาพเป็น อย่างไร บรรยากาศในห้อง - ความสะอาด - ความเป็นระเบียบของหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน - อากาศ แสง เสียง เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องเรียนคุณภาพเป็น อย่างไร บรรยากาศในห้อง - ความสะอาด - ความเป็นระเบียบของหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน - อากาศ แสง เสียง เหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ห้องเรียนคุณภาพเป็น อย่างไร บรรยากาศในห้อง - ความสะอาด - ความเป็นระเบียบของหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน - อากาศ แสง เสียง เหมาะสม

4 นักเรียนในห้อง - แต่งกายเรียบร้อย - มรรยาทงาม - เรียนแล้วรู้จริง รู้ลึก สร้าง ชิ้นงาน / ผลงาน ได้อย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น - กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ

5 ครู - มีความสุขกับการสอน มองเห็นปัญหา เป็น ความท้าทาย - ชื่นชมกับความเจริญงอก งามทางปัญญา มรรยาทของนักเรียน ที่สอน 10 นาที

6 ชื่นชมผลการประเมินภายใน ภายนอก และ NT ของโรงเรียน ที่ขยับสูงขึ้น ทุกปี ชื่นชมกับความสำเร็จ จากความ พยายาม ในการพัฒนา วิธีการสอน องค์ ความรู้ สำหรับการสอน สื่อ อุปกรณ์การ สอนใหม่ ๆ ของตนเอง

7 มาตรฐา นครู วิเคราะห์ หลักสูตร วัดประเมิน รอบด้าน วิเคราะห์ ผู้เรียน รายบุคคล กิจกรรม หลากหลา ย ICT ปรับแก้ไข การสอน CAR พัฒนาครู : ตัวแปรต้น เพื่อนักเรียน : ตัวแปรตาม

8 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ ละโรงเรียน (Based-Line) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ห้องเรียน คุณภาพ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตร ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน Positive Discipline CAR การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ Inside outOutside in ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

9 หลักสูตร และ การ จัดการ เรียนรู้ อิง มาตรฐา น ปัจจัย เริ่มต้นของ การสร้างคุณภาพ การเรียนรู้ คือ เพื่อ

10 คนเก่ง ( สมรรถนะ สูง ) จุดมุ่งหม าย คนดี ( คน คุณภาพ ) มีความสุข ( สุขภาพดี ) ด้วย ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ ที่พึงประสงค์ ครูสร้างลักษณะผู้เรียน ที่พึงประสงค์ รักเรียนรู้ ตลอดชีวิต

11 ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ เป็นกระบวนการของปัญญา พัฒนาเด็ก เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิด ประโยชน์ต่อผู้เรียน บูรณาการสาระการเรียนรู้ เป็นกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันภายใต้ บรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้

12 ICT โรงเรียน ICT ห้องเรีย น ปัจจัยสนับสนุนภายนอก ปัจจัยสนับสนุนภายใน

13 เครือข่าย ICT ผู้ใช้สนใจ ผู้บริการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริการ สนับสนุน

14 เครือข่าย ICT เข้มแข็ง ศักยภาพ Hardware พอเพียง ICT ครู นักเรียน Software เหมาะสม

15 ระบบดูแล ช่วยเหลือ นักเรียน สัมผัสรู้ ศักยภาพ นักเรียน ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ตอบสนองโอกาส ที่แตกต่าง วินัยเชิงบวก

16 CAR Classroom Action Research รู้สภาพ บริบทห้องเรียน ครูรู้ตัวตน ( การจัดการเรียนรู้ ) ปรับ ทบทวน ให้สอดคล้อง รู้นักเรียน ผู้ที่ครูดูแลรับผิดชอบ

17 กิจกรรมที่ดีย่อมนำทางไปสู่ คุณภาพที่ดี

18 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั่วไป ของโรงเรียน ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ

19 สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา เสริมคุณค่า ความรู้ ซึมซับสู่ คุณธรรม

20 ทรัพยากรภายใน สนับสนุน คุณภาพได้มาก ( Inside Out)

21 การนำพาต่อสังคมรอบข้างของ โรงเรียน ย่อมนำมาซึ่งความร่วมมือและ คุณภาพ (Inside Out) มีส่วนร่วมกับสังคม เห็นโอกาสในทุกปัญหา ใช้ปัญญาเลือกสรรกิจกรรมสู่เป้าหมาย รักถิ่นและรับผิดชอบต่อสังคม

22 ทรัพยากรภายนอก สนับสนุน คุณภาพได้มาก (Outside In)

23 เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญญา สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ธรรมชาติ

24 ห้องเรียนคุณภาพ ภาพความสำเร็จที่ คาดหวัง บรรยากาศ ทาง กายภาพ กิจกรรมการ เรียนรู้ที่ สอดคล้อง ห้องเรียนแห่งการ เปลี่ยนแปลง ใจที่ เข้าถึง


ดาวน์โหลด ppt ห้องเรียนคุณภาพเป็น อย่างไร บรรยากาศในห้อง - ความสะอาด - ความเป็นระเบียบของหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน - อากาศ แสง เสียง เหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google