งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรคำนึงในการสร้าง เครือข่าย  วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน  กำหนดกิจกรรมที่ ชัดเจน  กลุ่มแกนที่ ปวารณาตน  มอบและกระจาย อำนาจ  หุ้นส่วน, เจ้าของ และโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรคำนึงในการสร้าง เครือข่าย  วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน  กำหนดกิจกรรมที่ ชัดเจน  กลุ่มแกนที่ ปวารณาตน  มอบและกระจาย อำนาจ  หุ้นส่วน, เจ้าของ และโอกาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรคำนึงในการสร้าง เครือข่าย  วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน  กำหนดกิจกรรมที่ ชัดเจน  กลุ่มแกนที่ ปวารณาตน  มอบและกระจาย อำนาจ  หุ้นส่วน, เจ้าของ และโอกาส  วางแผนบริหาร ทรัพยากร  หาทางเลี้ยง ตัวเอง  สถานภาพถูกต้อง ตาม กม.

2 แนวทางสร้าง เครือข่าย  เสริมและเชื่อมโยง  ติดตามและประเมินผล  วางแนวจัดการเครือข่าย  การติดต่อกับผู้ได้ประโยชน์  ส่วนร่วมและผลประโยชน์ตอบแทน

3 แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ที่มุ่งรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการของหน่วยงาน สนับสนุนและเครือข่าย ปัจจัยนำเข้าจากภายนอก : ต้องให้ตัวแทนกลุ่มรับผิดชอบในการระดม ทรัพยากร ความเป็นเอกภาพ : ต้องเปิดให้เครือข่ายออกแบบของตัวเอง คำนิยาม : เครือข่ายต้องนิยม / กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของตัวเอง ความเกี่ยวข้องในวงกว้าง : ต้องมีสมาชิกที่มุ่งมั่นเป็นหลักมากกว่า 1 คน ต้องมีกลุ่มแกนที่คอยผลักดัน การมีส่วนร่วม : ต้องส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน เสียใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ยังคงติดต่อและเอื้อประโยชน์ให้กัน อยู่ ความขัดแย้งภายใน : การเปิดเผย และ การติดต่อสื่อสารที่ดีภายใน เครือข่าย จะช่วยลดความตึงเครียดได้ รางวัล : การรับรู้ถึงความพยายามที่สมาชิกทุ่มเทให้กับเครือข่ายมี ความสำคัญต่อการรักษาไว้ซึ่งความกระตือรือร้นของสมาชิก ความยืดหยุ่น : เครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่เครือข่าย ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำประสบการณ์ให้เป็นเรื่องเป็นราว : การเรียนรู้จากประสบการณ์ จำเป็นต้องถูกทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมากได้ การให้เงินอุดหนุน : แหล่งอุดหนุนเงินที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นในการ สร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย ความถูกต้องตามกฎหมาย : เครือข่ายต้องมีชื่อและมีการติดต่อเพื่อ จัดตั้ง 3

4 บันใด 5 ขั้น คว้า ดาว สนับสนุนและพัฒนา เครือข่าย สำรวจสถานการณ์ของสมาชิก เครือข่าย สำรวจสถานการณ์ที่ต้องการเครือข่าย สร้างเครือข่าย เครือข่ายเริ่ม ทำงาน

5 วิเคราะห์ตัวแสดง ตัวแสดงสำคัญ / ไม่สำคัญ เพราะอะไร ตัวแสดง ในการตัดสินใจเป็นเครือข่ายกัน มีใครบ้างคนไหนเป็นตัวแสดงคนสำคัญ เพราะอะไร หาให้เจอ..

6 ตัวแสดงคนสำคัญใน เครือข่ายแบบที่หนึ่ง คนที่เป็นปัญหา / ได้รับเป็นทุกข์กับเรื่อง ที่จะสร้างเครือข่าย คนที่เป็นปัญหา / ได้รับเป็นทุกข์กับเรื่อง ที่จะสร้างเครือข่าย คนที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับ เรื่องจะสร้างเครือข่าย คนที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องจัดการกับ เรื่องจะสร้างเครือข่าย คนที่มีทรัพยากรที่สามารถจัดสรรให้กับ การจัดการกับเรื่องที่จะสร้างเครือข่าย คนที่มีทรัพยากรที่สามารถจัดสรรให้กับ การจัดการกับเรื่องที่จะสร้างเครือข่าย คนที่มีความรู้สามารถให้คำแนะนำเพื่อ การจัดการกับเรื่องที่จะสร้างเครือข่าย คนที่มีความรู้สามารถให้คำแนะนำเพื่อ การจัดการกับเรื่องที่จะสร้างเครือข่าย

7 ตัวแสดงคนสำคัญใน เครือข่ายแบบที่สอง กลุ่มเป้าหมายนักพัฒนานักวิชาการองค์กรชุมชนอาสาสมัคร หน่วย นโยบาย องค์กรบริหาร

8 การสนับสนุนจากหน่วยงาน  การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดประชุม การพัฒนาศักยภาพ หรือฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็น  การจัดหาผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการ ของเครือข่าย  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีและ เงินทุนเพื่อการดำเนินกิจกรรมของ เครือข่าย  รับรองสถานภาพเพื่อให้เครือข่ายได้รับ ความสนใจจากรัฐบาล  การเข้าร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับ องค์กรระดับนโยบาย องค์กรระหว่าง ประเทศ หรืออื่น ๆ  เชื่อมกับองค์กรอื่น ๆ 8 ต้องช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็ง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของการสร้าง เครือข่ายเสียหาย

9 การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการ พัฒนา

10 เครือข่าย : ความหมาย กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจ แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือทำ กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัด ระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิก ยังคงมีความเป็นอิสระ กลุ่มของความสัมพันธ์ที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมีต่อ กันและกัน ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้อธิบายพฤติกรรม ของบุคคลเหล่านี้ได้ (Mitchel. 1969 : 2)


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรคำนึงในการสร้าง เครือข่าย  วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน  กำหนดกิจกรรมที่ ชัดเจน  กลุ่มแกนที่ ปวารณาตน  มอบและกระจาย อำนาจ  หุ้นส่วน, เจ้าของ และโอกาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google