งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ผู้รับผิดชอบ การ จัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ผู้รับผิดชอบ การ จัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ผู้รับผิดชอบ การ จัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)

2 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการระบบจัดการ รายบุคคล ( Case Manager) 1. ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ อย่างรอบด้านผ่านข้อมูลเบื้องต้นที่รับส่งต่อจาก หน่วยงาน การสัมภาษณ์เพิ่มเติมและการลงเยี่ยม บ้าน 2. บริหารจัดการให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลของทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจาก ฝ่ายนโยบาย 3. รู้จักแหล่งบริการต่างๆ มีทำเนียบแหล่งบริการและ บุคคลที่สามารถติดต่อได้และประสานกับบุคลากรของ หน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอก และระดับจังหวัด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงบริการ ได้สะดวก 4. สนับสนุนและสร้างกลไกให้เกิดการ update ข้อมูล เช่น จัดให้มี case conference กับทีมสหวิชาชีพเพื่อ วางแผน และติดตามให้ความช่วยเหลือ 5. กระตุ้นให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการมีระบบการ จัดการรายบุคคล และการทำงานแบบเครือข่ายอย่าง เป็นระบบ

3 โจทย์ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ รายบุคคล และหน่วยงานรับผิดชอบการ จัดการรายบุคคล ควรมีสมรรถนะอย่างไรบ้าง ?

4 สมรรถนะที่จำเป็น การทำงานกับวัยรุ่น ทักษะการจัดการรายบุคคล 4 หลักการสื่อสารเพื่อเปิดเผยผลเลือด การจัดการปัญหายาเสพติด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีด้านการรักษา และป้องกัน 1 ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางเพศ ความเข้าใจในระบบการทำงานและนโยบายที่ เกี่ยวข้อง 5 ความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและความหลากหลายทาง วัฒนธรรม ความสามารถในการประสานเชื่อมโยงบริการ 3 การเก็บและบันทึกข้อมูลและจัดการให้เกิดการ ไหลเวียน แหล่งสนับสนุนบริการในชุมชน / เครือข่ายส่งต่อ พัฒนาการเด็กตามวัย (0-18 ปี ) การดูแลสุขภาพจิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 6 การให้การปรึกษาแบบคู่ มีความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็ก 2 มีประสบการณ์โดยตรงในการให้บริการผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS

5 วิเคราะห์ ๑. สมรรถนะที่มีอันดับคะแนนสูงสุด และ ต่ำสุด หรือไม่มีคะแนน ๒. ใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกลำดับ สมรรถนะ ๓. สมรรถนะที่เลือกมีผลต่อการทำงาน จัดการ เป็นรายบุคคลอย่างไร บ้าง ๔. ยังมีสมรรถนะอื่น ๆ ที่จำเป็นอีก หรือไม่

6 สมรรถนะของผู้จัดการระบบการจัดการ รายบุคคล (Case Manager) 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HIV/AIDS การป้องกันและ การดูแลรักษา 2. มีประสบการณ์โดยตรงในการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอ วี / เอดส์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 3. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการเด็กตามวัย 4. มีความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็ก 5. มีทักษะในการสื่อสารการเปิดเผยผลเลือด 6. มีทักษะในการประสานงาน เชื่อมโยงบริการ 7. รู้จักและเข้าใจบริการในเครือข่ายบริการทางสังคมอื่นที่ เกี่ยวข้อง 8. การดูแลสุขภาพจิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่


ดาวน์โหลด ppt สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ผู้รับผิดชอบ การ จัดการรายบุคคลในโรงพยาบาล (Case Manager และ Case Management Unit)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google