งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลพล วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพล วิสัยทัศน์งานวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลพล วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพล วิสัยทัศน์งานวัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงพยาบาลพล วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพล

3 วิสัยทัศน์งานวัยรุ่น

4 พันธกิจ ประสาน สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและพัฒนาการ ให้บริการวัยรุ่นเยาวชน และครอบครัวในสถาน บริการสุขภาพ

5 1. สร้างเสริม ป้องกัน ดูแล รักษาและฟื้นฟู ภาวะสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชน ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 2. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้มี การบริหารจัดการด้านการบริการที่มี ประสิทธิภาพ 3. พัฒนาคลินิกให้ได้ตามมาตรฐานกรม อนามัย 4. สร้างและพัฒนาระบบเวชสารสนเทศใน เครือข่าย

6 1 พัฒนาคุณภาพคลินิกให้ได้ตามมาตรฐาน YFHS (Youth Friendly Health Service) เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้รับบริการที่มี่ คุณภาพและมีความพึงพอใจ 2 พัฒนาบุคลากรในคลินิกและเครือข่ายให้มี ความรู้ความสามารถในการให้บริการที่เป็น มิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีมาตรฐาน YFHS ในการให้บริการวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ

7 การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายจัดบริการ สุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปี 2553-4

8 วัยรุ่นตั้งครรภ์ลดลง 10 % การกลับมาตั้งครรภ์ซ้ำภายใน 2 ปี ลดลง 5 %

9 WHO นิยามวัยรุ่นและเยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 10-24 ปี

10

11

12

13

14

15 การร่วมเพศในวัยรุ่น ( ที่เรียนและ ไม่ได้เรียน ) ชาย 13 - 75 % หญิง 2 - 25 % อมรา สุนทรธาดา 2537 พิมลพรรณ อิสระภักดี 2538 สังวาล รักษ์เผ่า 2540 ศิริกุล อิศรานุรักษ์ และ วรรณา เตชวณิชย์ พงศ์ 2532 – 2542 เอแบคโพลล์ : กทม. 2545, 2547 สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ 2546

16

17 ปี 23.0 22.7

18 15.8 ปี ร้อย ละ

19 ด้านการจัดตั้งเครือข่าย

20 ภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน วัยรุ่น 1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 19 โรงเรียน 2. โรงเรียนสังกัด อบจ. ขอนแก่น จำนวน 1 โรงเรียน 3. โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง 4. วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 1 แห่ง 5. ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย 1 แห่ง 6. อบต. 12 แห่ง 7. เทศบาล 1 แห่ง 8. สถานีอนามัย /PCU. 15 แห่ง 9. โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน

21 1. ประชุมผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นเครือข่าย CUP พล รับทราบสถานการณ์ และปัญหาในอำเภอ พลพล เปิดคลินิกวัยรุ่นในสถานีอนามัยทุกแห่ง ใน ปี 2554

22 2. นำเรื่องเข้าประชุม หารือ ในการประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ

23

24

25

26

27 การให้บริการใน คลินิกวัยใส 1. ปัญหาวัยรุ่นทั่วไป 2. ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ 3. ปัญหาด้านโภชนาการ ( อ้วน เตี้ย ผอม ) 4. ให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ 5. ปัญหาทางเพศ และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 6. วัยรุ่นตั้งครรภ์ 7. การวางแผนครอบครัว 8. ศูนย์ช่วยเหลือและส่งต่อวัยรุ่นละ เยาวชน

28 ผู้รับบริการ ทางโทรศัพท์ 12 ราย 5 ราย ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 4 ราย วางแผนครอบครัว 1 ราย ปัญหาสุขภาพทั่วไป 4 ราย ปัญหาโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ 2 ราย ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ 1 ราย

29 เปิดให้บริการฝากครรภ์วัยรุ่น โดยเฉพาะ ทุกวันอังคาร เวลา 08.00- 16.00 น.

30 F OCUS กลุ่ม ให้ความรู้วัยรุ่น สู่กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่

31 ได้รับการดูแลและเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง ในวัยรุ่น

32 เยี่ยมหลังคลอด ให้บริการวางแผน ครอบครัวที่ เหมาะสม

33

34

35 1. มีโรงเรียนนำร่อง - ให้ความรู้นักเรียน 100 % - อบรมครู

36

37

38

39 5. อบรมกลุ่ม นักศึกษา

40

41

42 ให้บริการปรึกษาสายด่วน โทร 080-4193606 ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการปรึกษาสายด่วน โทร 080-4193606 ตลอด 24 ชั่วโมง

43 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมตัวชี้วั ด ผลงาน มีคลินิกให้คำปรึกษาใน รพ.1 แห่ง มีคลินิกให้คำปรึกษาในโรงเรียน 1 แห่ง มีคลินิกให้คำปรึกษาในโรงงาน 1 แห่ง อบรมแกนนำนักเรียน 19 โรงเรียน >80%52.6% วัยรุ่นมีความรู้และวางแผน ครอบครัว >80%65% วัยรุ่นที่รับบริการมีความพึงพอใจ >85%88.6% วัยรุ่นตั้งครรภ์ลดลง 10% เพิ่ม 0.39% การกลับมาตั้งครรภ์ซ้ำภายใน 2 ปี 5%0%

44

45


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลพล วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพล วิสัยทัศน์งานวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google