งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยสมอพลืออำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยสมอพลืออำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยสมอพลืออำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2 สถานีอนามัยตำบลสมอพลือ มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อให้เป็น ที่ยั่งยืน ตลอดไป สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน

3 สถานีอนามัยสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกียรติบัตรรับรองทอง โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ปี พ.ศ. 2545, ปี พ.ศ. 2546 พ.ศ.2547 และ ปี พ.ศ.2548 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4 ความสำคัญของโครงการ นโยบาย สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสุขภาพ เกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัด 5 ส สถานีอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบการส่งเสริม สุขภาพ 4ประการ เป้าหมาย กฎบัตร ออตตาวา2529 การพัฒนาที่ยั่งยืน

5 หลักการและแนวคิด ผลที่เกิดขึ้น 1. คนทำงานเกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพมากขึ้น 2. คนทำงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี แนวคิดของโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน 1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง 2. การส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและใจ 3. สุขภาพของบุคลากรส่งผลกระทบโดยตรง

6 ความหมายของสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน หมายถึง สถานที่ทำงานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ การมีสุขภาพดีของบุคลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ ซึ่งหมายถึง สถานีอนามัยสมอพลือ ผู้ปฎิบัติการ หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้มารับบริการ หมายถึง ผู้ป่วย ประชาชน และ ชุมชน ให้เกิดความสุขกาย สบายใจในการทำงาน

7 วัตถุประสงค์ 1. ให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนัก ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบายของ สถานีอนามัยสมอพลือ 2. บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 3. เพื่อให้สถานีอนามัยสมอพลือเป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงานตามเกณฑ์การประเมิน และเป็นต้นแบบขยาย เครือข่ายต่อองค์กรอื่น

8 ประโยชน์ของการดำเนินการ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีของบุคลากร ประชากรของประเทศ มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อสถานที่ทำงาน ลดมลพิษที่เกิดจาก กระบวนการทำงาน ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจาก หน่วยงานองค์กรภายนอก

9 บุคลากรทุกคน มีพฤติกรรมที่ เอื้อต่อการมีสุขภาพ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ นโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่าง สถานีอนามัย - ชุมชน การบริหาร จัดการ ปัจจัยพื้นฐาน การมีส่วนร่วม การสนับสนุน สิ่งแวดล้อม ทางสังคม ด้านสัมพันธ์ระหว่าง บุคลากรด้วยกัน ผู้บริหาร กับบุคลากร มีกิจกรรม ชมรมต่างๆ การบริการ ด้านสุขภาพ

10 แนวทางการดำเนินงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ขั้นตอนการดำเนินการ - ศึกษาข้อมูล เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน - วิเคราะห์ความพร้อม ปัจจัยพื้นฐาน เป้าหมายของการดำเนินการ - จัดทำแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ รัดกุม ครอบคลุมเป้าหมาย -นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เสนอแนะ หาแนวร่วม - จัดองค์กร คณะกรรมการ คณะทำงาน กำหนดขอบข่ายบทบาทหน้าที่ - ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข สนับสนุนให้กำลังใจ - เสนอเข้าร่วมโครงการ - พัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของ สอ.และชุมชน - ขอรับการประเมินเพื่อรับรองให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

11 สิ่งที่เราชาวสอ.สมอพลือมุ่งหวังให้เป็น สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา นำผลพาสู่สุขภาพดี - ถูกสุขลักษณะด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ - ไม่เกิดความเดือดร้อน รำคาญ - อยู่อาศัยด้วยความสุขกาย สบายใจ - - ความสมบูรณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกายใจ สังคม วิญญาณ - ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

12 นโยบาย สอ.สมอพลือ สถานที่น่าอยู่น่าทำงาน จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพกาย สุขภาพจิต การมีส่วนร่วม สถานีอนามัย-ชุมชน จัดบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อม ตรวจสุขภาพ ประจำปี ข้อมูล ข่าวสาร มาตรฐานคุณภาพ ทางโภชนาการและอาหาร การบริการ สุขภาพ การเรียนรู้และการปฎิบัติตน ตามแนวทางส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน สิ่งเสพย์ติด-เพศสัมพันธ์ คำปรึกษา ด้านสุขภาพ

13 ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กรและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ข้อมูลพื้นฐาน การสนับสนุนขององค์กรการติดต่อสื่อสาร ติดตาม ทบทวน การมีส่วนร่วม

14 ส่วนที่ 2 เกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ด้านความสะอาด - นโยบายและการกำหนดแนวปฏิบัติ - อาคารสถานที่ - บริเวณพื้น และพื้นทางเดิน ทางขนย้าย ทางเพื่อการจราจร - บริเวณที่จัดเก็บวัสดุสิ่งของ - บริเวณโรงอาหารหรือที่รับประทาน อาหาร - สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน - การกำจัดของเสีย - การควบคุมสัตว์แทะและแมลง

15 เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องใช้ สภาพแวดล้อมในการทำงาน บันทึกข้อมูลสุขภาพ การป้องกันอัคคีภัย สภาพการทำงานที่ปลอดภัย ด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัย

16 ด้านสิ่งแวดล้อมดี เสียงความสั่นสะเทือน สารเคมี ขยะ/ของเสีย

17 - มีสถานที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - กิจกรรมการละ เลิก บุหรี่และสารเสพย์ติด - การตรวจสุขภาพประจำปี - การให้บริการ สุขภาพ อนามัย - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน - มีการจัดตั้งกลุ่มแกนนำ และอบรมส่งเสริมสุขภาพ - ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านมีชีวิตชีวาด้านมีชีวิตชีวา - จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย นันทนาการ - กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ

18 สถานีอนามัยตำบลสมอพลือ ขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ได้รับเกียรติและโอกาส ให้ได้เป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ระดับเหรียญทอง


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยสมอพลืออำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google